Home | Place | Keyword | AboutLaos

area: 296366503
numgeometries: 1
gid: 122410
objectid: 102959
iso: LAO
name: Laos
num_children: 18
geom_area: 22.665718058553693
the_geom_900913: 010600002031BF0D0001000000010300000001000000E9020000397B4F94E9756641377947E9E1DB3741397B4F94E9756641C6E32039332A38415D4E4F94E975664143902F39332A384185C94E94E97566415AAC3D39332A3841C9F14D94E975664143AD4A39332A384175CF4C94E97566411A135639332A3841B06D4B94E9756641B26D5F39332A384112DA4994E97566410F616639332A384121244894E9756641C6A86A39332A3841AE5C4694E9756641C61A6C39332A3841F3D2E03890566641C61A6C39332A3841F3D2E038905666418730DBDEFDEA384132963266666566418730DBDEFDEA3841A35D34666665664135A3DCDEFDEA3841931336666665664103EDE0DEFDEA384132A7376666656641C9E3E7DEFDEA3841F608396666656641F842F1DEFDEA38414A2B3A66666566415DAEFCDEFDEA384106033B6666656641ACB509DFFDEA3841DE873B6666656641B0D817DFFDEA3841BAB43B6666656641538C26DFFDEA3841BAB43B66666566412EE50FA706723941DF784A2E886766412EE50FA70672394152404C2E886766415E5811A70672394143F64D2E88676641B8A315A706723941DE894F2E88676641E39C1CA706723941A3EB502E8867664162FF25A706723941FA0D522E88676641CB6E31A706723941B2E5522E88676641B07A3EA7067239418E6A532E88676641ACA24CA7067239416797532E88676641805B5BA7067239416797532E886766414E4F70CB93AE39418E6A532E88676641780A7FCB93AE3941B2E5522E88676641B6348DCB93AE3941FA0D522E88676641AF429ACB93AE3941A3EB502E88676641F2B3A5CB93AE3941DE894F2E88676641E917AFCB93AE394143F64D2E886766413512B6CB93AE394152404C2E886766413B5EBACB93AE3941DF784A2E88676641AED1BBCB93AE3941025C6F6BAE646641AED1BBCB93AE3941025C6F6BAE646641D5A4A01780583A4138E3F69ED2646641D5A4A01780583A41A9AAF89ED2646641ED18A21780583A419C60FA9ED2646641E666A61780583A4138F4FB9ED26466416764AD1780583A41FC55FD9ED2646641A8CCB61780583A415178FE9ED26466412243C21780583A410C50FF9ED26466410F57CF1780583A41E4D4FF9ED2646641C287DD1780583A41C001009FD2646641A549EC1780583A41C001009FD2646641F1BEA3817D963A4109EB7B78AB6B6641F1BEA3817D963A417CB27D78AB6B66414933A5817D963A416D687F78AB6B6641FA81A9817D963A4108FC8078AB6B6641AD80B0817D963A41CD5D8278AB6B664185EAB9817D963A4124808378AB6B6641F062C5817D963A41DD578478AB6B66410D79D2817D963A41B8DC8478AB6B664130ACE0817D963A4191098578AB6B66419070EF817D963A4191098578AB6B6641A21645FC9BEB3A41B8DC8478AB6B664179DE53FC9BEB3A41DD578478AB6B6641EC1462FC9BEB3A4124808378AB6B66411D2E6FFC9BEB3A41CD5D8278AB6B664139A97AFC9BEB3A4108FC8078AB6B66414C1584FC9BEB3A416D687F78AB6B66419B158BFC9BEB3A417CB27D78AB6B664158658FFC9BEB3A4109EB7B78AB6B664102DA90FC9BEB3A41278B023A0A5E664102DA90FC9BEB3A41278B023A0A5E6641F00A36C3537A3B414B5E023A0A5E6641B0D844C3537A3B4170D9013A0A5E6641CC1453C3537A3B41B401013A0A5E6641433360C3537A3B4160DFFF390A5E6641EFB26BC3537A3B419B7DFE390A5E6641C62275C3537A3B4100EAFC390A5E6641E7257CC3537A3B410F34FB390A5E6641537780C3537A3B419C6CF9390A5E664195EC81C3537A3B41A3B70E99024C664195EC81C3537A3B41A3B70E99024C6641312CFAA409F33B41C78A0E99024C66410DFF08A509F33B41EF050E99024C6641114017A509F33B41332E0D99024C6641046324A509F33B41DF0B0C99024C6641ABE62FA509F33B411AAA0A99024C6641C05939A509F33B417C160999024C66414F5F40A509F33B418B600799024C664137B244A509F33B411B990599024C6641F92746A509F33B4122B5EF4E30436641F92746A509F33B4122B5EF4E30436641A48F8DB706523C414688EF4E3043664190669CB706523C416B03EF4E304366417EABAAB706523C41AF2BEE4E3043664112D2B7B706523C415B09ED4E30436641E358C3B706523C4196A7EB4E304366418FCECCB706523C41FB13EA4E3043664100D6D3B706523C410B5EE84E304366411E2AD8B706523C419796E64E3043664147A0D9B706523C4100CAE088F53C664147A0D9B706523C4100CAE088F53C6641C85A269E7AD13C41249DE088F53C66414237359E7AD13C414818E088F53C66418681439E7AD13C419040DF88F53C664103AD509E7AD13C41391EDE88F53C664125385C9E7AD13C4177BCDC88F53C664158B1659E7AD13C41D928DB88F53C664172BB6C9E7AD13C41E872D988F53C66412A11719E7AD13C4175ABD788F53C6641E487729E7AD13C414FED37AD9C3C6641E487729E7AD13C414FED37AD9C3C6641172A1D5830823D4127FED767AE3C6641172A1D5830823D419BC5D967AE3C664196A11E5830823D418B7BDB67AE3C664198F9225830823D41270FDD67AE3C66416E072A5830823D41EB70DE67AE3C6641A285335830823D414293DF67AE3C6641DD163F5830823D41FB6AE067AE3C66414C494C5830823D41D6EFE067AE3C6641289B5A5830823D41AF1CE167AE3C66417C7F695830823D41AF1CE167AE3C6641BF80104589993D41D6EFE067AE3C664122661F4589993D41FB6AE067AE3C664101B92D4589993D414293DF67AE3C66415CEC3A4589993D41EB70DE67AE3C66416D7E464589993D41270FDD67AE3C66414DFD4F4589993D418B7BDB67AE3C6641A40B574589993D419BC5D967AE3C6641F2635B4589993D4127FED767AE3C66418DDB5C4589993D41216CDC1A7C3966418DDB5C4589993D41216CDC1A7C39664195BC907124453E41453FDC1A7C396641CFA99F7124453E416DBADB1A7C3966412F04AE7124453E41AEE2DA1A7C396641893EBB7124453E415AC0D91A7C396641AED6C67124453E41955ED81A7C396641905AD07124453E41FACAD61A7C396641956CD77124453E410915D51A7C39664133C7DB7124453E41964DD31A7C3966418C3FDD7124453E41F11B5FCE1C2466418C3FDD7124453E41F11B5FCE1C246641EECE026629D43E4115EF5ECE1C246641D4C2116629D43E413D6A5ECE1C246641A623206629D43E4182925DCE1C246641E1632D6629D43E412D705CCE1C2466413601396629D43E41690E5BCE1C2466416089426629D43E41CA7A59CE1C2466418E9E496629D43E41DAC457CE1C2466411FFB4D6629D43E4169FD55CE1C24664123744F6629D43E41366FB5C47C0B664123744F6629D43E41366FB5C47C0B6641E5A2008970973F415A42B5C47C0B66411FA00F8970973F4182BDB4C47C0B6641E1091E8970973F41C3E5B3C47C0B664160522B8970973F416FC3B2C47C0B6641F5F6368970973F41AA61B1C47C0B66410785408970973F410FCEAFC47C0B6641A29E478970973F411E18AEC47C0B6641E7FD4B8970973F41AB50ACC47C0B6641D3774D8970973F4128D27BBFB6F96541D3774D8970973F41B40A7ABFB6F96541E7FD4B8970973F41C35478BFB6F96541A29E478970973F4128C176BFB6F965410785408970973F41635F75BFB6F96541F5F6368970973F410F3D74BFB6F9654160522B8970973F41516573BFB6F96541E1091E8970973F4178E072BFB6F965411FA00F8970973F419CB372BFB6F96541E5A2008970973F419CB372BFB6F9654134354BA7F7513F418544D0DA04E4654134354BA7F7513F41157DCEDA04E4654192BB49A7F7513F4121C7CCDA04E46541475D45A7F7513F418633CBDA04E4654142453EA7F7513F41C1D1C9DA04E4654151B934A7F7513F416DAFC8DA04E46541541729A7F7513F41B1D7C7DA04E46541CBD11BA7F7513F41D952C7DA04E465413F6B0DA7F7513F41FD25C7DA04E465416171FEA6F7513F41FD25C7DA04E46541870DBD853F093F4160001F03CCDA6541870DBD853F093F41EF381D03CCDA65414294BB853F093F41FC821B03CCDA6541FB36B7853F093F4160EF1903CCDA65419920B0853F093F419C8D1803CCDA6541D696A6853F093F41486B1703CCDA65418CF79A853F093F418C931603CCDA65411BB58D853F093F41B40E1603CCDA6541E4517F853F093F41D8E11503CCDA65417C5B70853F093F41D8E11503CCDA65419F9759E965BC3E41D588BF294DC865419F9759E965BC3E41D588BF294DC86541335E32D93B023F41F95BBF294DC86541445441D93B023F4121D7BE294DC865412AB74FD93B023F4165FFBD294DC8654157F95CD93B023F4111DDBC294DC865415D9868D93B023F414C7BBB294DC86541E42172D93B023F41B1E7B9294DC86541213879D93B023F41BD31B8294DC865414F957DD93B023F414D6AB6294DC86541880E7FD93B023F41473E432DC1C66541880E7FD93B023F41473E432DC1C66541FA748DD333043F416D11432DC1C66541256B9CD333043F41928C422DC1C6654125CEAAD333043F41D7B4412DC1C665416210B8D333043F418392402DC1C665417BAFC3D333043F41BE303F2DC1C665411839CDD333043F41239D3D2DC1C66541584FD4D333043F4132E73B2DC1C6654193ACD8D333043F41BE1F3A2DC1C66541D025DAD333043F41B930D4E676BB6541D025DAD333043F41B930D4E676BB65410104A24E61263F41E003D4E676BB6541CEFBB04E61263F41057FD3E676BB65415E60BF4E61263F414AA7D2E676BB65410AA4CC4E61263F41F684D1E676BB65416944D84E61263F413123D0E676BB65410ACFE14E61263F41968FCEE676BB654110E6E84E61263F41A5D9CCE676BB6541BF43ED4E61263F413112CBE676BB654128BDEE4E61263F41FD1C659CC4B6654128BDEE4E61263F41FD1C659CC4B665411F3F743F83263F4121F0649CC4B66541EE36833F83263F41496B649CC4B66541799B913F83263F418D93639CC4B665412ADF9E3F83263F413971629CC4B66541847FAA3F83263F41740F619CC4B665412C0AB43F83263F41D67B5F9CC4B665413721BB3F83263F41E5C55D9CC4B66541E57EBF3F83263F4172FE5B9CC4B665414AF8C03F83263F41A8A2BE5D8AAB65414AF8C03F83263F4135DBBC5D8AAB6541E57EBF3F83263F414425BB5D8AAB65413721BB3F83263F41A991B95D8AAB65412C0AB43F83263F41E42FB85D8AAB6541847FAA3F83263F418D0DB75D8AAB65412ADF9E3F83263F41D435B65D8AAB6541799B913F83263F41F9B0B55D8AAB6541EE36833F83263F412084B55D8AAB65411F3F743F83263F412084B55D8AAB65413E65C092B9BF3E41D8B1AE477C9165413E65C092B9BF3E4165EAAC477C91654154ECBE92B9BF3E417434AB477C9165411190BA92B9BF3E41D9A0A9477C916541517BB392B9BF3E41143FA8477C916541CDF3A992B9BF3E41C01CA7477C91654138579E92B9BF3E410545A6477C916541D3179192B9BF3E4129C0A5477C916541F3B78292B9BF3E415093A5477C91654100C57392B9BF3E415093A5477C91654151296D6C47633E41921D62273181654151296D6C47633E412156602731816541D1B06B6C47633E4131A05E2731816541CA55676C47633E41920C5D27318165411F43606C47633E41D1AA5B273181654153BE566C47633E417A885A27318165411A254B6C47633E41BEB059273181654189E93D6C47633E41E62B592731816541C98D2F6C47633E410AFF5827318165412A9F206C47633E410AFF582731816541A0D3929508233E41BD86333CB56F6541A0D3929508233E41BD86333CB56F6541D6822C3135F43E418AB21BEDC5766541D6822C3135F43E41FA791DEDC576654102FC2D3135F43E41EE2F1FEDC57665410559323135F43E4189C320EDC5766541EA6E393135F43E414E2522EDC576654109F8423135F43E41A24723EDC57665418B964E3135F43E415D1F24EDC57665411BD85B3135F43E4139A424EDC5766541613A6A3135F43E4112D124EDC5766541CE2F793135F43E4112D124EDC5766541ED4D4DCF98413F416C0FD81FB97A6541ED4D4DCF98413F41DFD6D91FB97A654171C74ECF98413F41D08CDB1FB97A6541862553CF98413F416E20DD1FB97A65412A3D5ACF98413F413382DE1FB97A65419DC863CF98413F4187A4DF1FB97A6541F9696FCF98413F41437CE01FB97A6541D5AE7CCF98413F411B01E11FB97A65419D148BCF98413F41F72DE11FB97A6541B50D9ACF98413F41F72DE11FB97A6541C1B6AA6BEA723F411B01E11FB97A654135B2B96BEA723F41437CE01FB97A6541431AC86BEA723F4187A4DF1FB97A65413561D56BEA723F413382DE1FB97A65416404E16BEA723F416E20DD1FB97A65415D91EA6BEA723F41D08CDB1FB97A654125AAF16BEA723F41DFD6D91FB97A6541E808F66BEA723F416C0FD81FB97A6541A982F76BEA723F41D1E8E140D6746541A982F76BEA723F41D1E8E140D6746541240E43B58A1C40416C0FD81FB97A6541240E43B58A1C4041DFD6D91FB97A654182CB43B58A1C4041D08CDB1FB97A65414AFC45B58A1C40416E20DD1FB97A6541F78A49B58A1C40413382DE1FB97A654184544EB58A1C404187A4DF1FB97A6541DE2954B58A1C4041437CE01FB97A65419AD15AB58A1C40411B01E11FB97A6541450A62B58A1C4041F72DE11FB97A6541D38C69B58A1C4041F72DE11FB97A654193B6FA6BAD514041E68E28BB247C654193B6FA6BAD51404159562ABB247C65413274FB6BAD5140414A0C2CBB247C6541BEA5FD6BAD514041E89F2DBB247C6541AC35016CAD514041AA012FBB247C6541E800066CAD514041012430BB247C65414DD80B6CAD514041B9FB30BB247C65416382126CAD514041958031BB247C654199BD196CAD51404171AD31BB247C6541CA42216CAD51404171AD31BB247C6541447ED8854DF44041958031BB247C6541BE0BE0854DF44041B9FB30BB247C6541ED4EE7854DF44041012430BB247C65415C00EE854DF44041AA012FBB247C654132DEF3854DF44041E89F2DBB247C6541B7AEF8854DF440414A0C2CBB247C65419042FC854DF4404159562ABB247C65418A76FE854DF44041E68E28BB247C6541F734FF854DF44041AA2BCA55EC746541F734FF854DF440413664C855EC7465418A76FE854DF4404145AEC655EC7465419042FC854DF44041AA1AC555EC746541B7AEF8854DF44041E5B8C355EC74654132DEF3854DF440419196C255EC7465415C00EE854DF44041D3BEC155EC746541ED4EE7854DF44041FA39C155EC746541BE0BE0854DF440411E0DC155EC746541447ED8854DF440411E0DC155EC7465418B7F101B8AE04041A2CAA30C026265418B7F101B8AE040412E03A20C0262654138C10F1B8AE040413D4DA00C026265418C8D0D1B8AE04041A2B99E0C026265412EFA091B8AE04041DD579D0C02626541522A051B8AE0404189359C0C02626541474DFF1A8AE04041CB5D9B0C02626541C09CF81A8AE04041F2D89A0C026265418D5AF11A8AE0404116AC9A0C0262654119CEE91A8AE0404116AC9A0C026265410B2E8789B8DF4041A2B9CAEA905165410B2E8789B8DF4041A2B9CAEA90516541199E532A6C2D414168E7023D3E536541199E532A6C2D4141DCAE043D3E536541D35C542A6C2D4141CC64063D3E536541AD91562A6C2D414167F8073D3E536541EF265A2A6C2D41412C5A093D3E5365415AF95E2A6C2D4141807C0A3D3E53654184D9642A6C2D41413F540B3D3E5365419A8D6B2A6C2D414117D90B3D3E536541A8D3722A6C2D4141F3050C3D3E5365411F647A2A6C2D4141F3050C3D3E536541BB8ABB052B78414117D90B3D3E5365412B1FC3052B7841413F540B3D3E5365410A69CA052B784141807C0A3D3E536541A520D1052B7841412C5A093D3E536541E303D7052B78414167F8073D3E536541DAD8DB052B784141CC64063D3E5365410070DF052B784141DCAE043D3E53654103A6E1052B78414168E7023D3E5365411F65E2052B784141CDEE29D5EB4B65411F65E2052B784141CDEE29D5EB4B6541748C6AE71DB34141F1C129D5EB4B6541172472E71DB34141193D29D5EB4B6541087179E71DB341415A6528D5EB4B6541752B80E71DB34141064327D5EB4B65412A1186E71DB3414141E125D5EB4B654129E88AE71DB34141A64D24D5EB4B6541CF808EE71DB34141B59722D5EB4B6541C1B790E71DB3414142D020D5EB4B65412E7791E71DB3414187ABE03D8D4B65412E7791E71DB3414114E4DE3D8D4B6541C1B790E71DB34141232EDD3D8D4B6541CF808EE71DB34141859ADB3D8D4B654129E88AE71DB34141C038DA3D8D4B65412A1186E71DB341416C16D93D8D4B6541752B80E71DB34141B03ED83D8D4B6541087179E71DB34141D8B9D73D8D4B6541172472E71DB34141FC8CD73D8D4B6541748C6AE71DB34141FC8CD73D8D4B6541E70B2F60948F4141C28488053D406541E70B2F60948F4141C28488053D4065410F838CE8D7CE4141E7D95321844365410F838CE8D7CE414158A1552184436541A5428DE8D7CE41414C57572184436541057A8FE8D7CE4141E7EA582184436541651393E8D7CE4141AC4C5A218443654158EB97E8D7CE4141006F5B21844365413DD29DE8D7CE4141BB465C2184436541028EA4E8D7CE414196CB5C218443654165DCABE8D7CE41416FF85C21844365418A75B3E8D7CE41416FF85C218443654184EA652D53F341419D9233B4F546654184EA652D53F34141115A35B4F54665414EAA662D53F34141021037B4F546654141E2682D53F34141A0A338B4F5466541967C6C2D53F3414165053AB4F5466541D055712D53F34141B9273BB4F5466541423E772D53F3414174FF3BB4F5466541CFFB7D2D53F341414C843CB4F5466541214C852D53F3414129B13CB4F546654146E78C2D53F3414129B13CB4F5466541098A80B6E119424165863EA280576541098A80B6E1194241D94D40A280576541024A81B6E1194241C90342A2805765419B8283B6E1194241679743A280576541EF1D87B6E11942412CF944A28057654185F88BB6E1194241801B46A280576541A1E291B6E11942413CF346A28057654111A298B6E1194241147847A28057654171F49FB6E1194241F0A447A280576541B991A7B6E1194241F0A447A280576541C0FF0989158B4241F7F788689E6A6541C0FF0989158B424168BF8A689E6A65415CC00A89158B424159758C689E6A6541CEFA0C89158B4241F7088E689E6A654129991089158B4241B96A8F689E6A6541D2771589158B4241108D90689E6A6541E4661B89158B4241CB6491689E6A6541FB2B2289158B4241A3E991689E6A65417F842989158B4241801692689E6A654127283189158B4241801692689E6A6541E1918ABB59C34241CA3503DEB0816541E1918ABB59C34241CA3503DEB08165413E5A2820BD794241A66203DEB081654190B72020BD7942417FE703DEB081654102601920BD7942413ABF04DEB0816541C89B1220BD7942418EE105DEB08165417DAD0C20BD794241534307DEB081654175CF0720BD794241EED608DEB081654191310420BD794241E28C0ADEB08165416BF70120BD79424152540CDEB0816541E5360120BD7942415F2DC29B089A6541E5360120BD794241CFF4C39B089A65416BF70120BD794241C3AAC59B089A654191310420BD7942415E3EC79B089A654175CF0720BD79424123A0C89B089A65417DAD0C20BD79424177C2C99B089A6541C89B1220BD794241329ACA9B089A654102601920BD7942410E1FCB9B089A654190B72020BD794241E74BCB9B089A65413E5A2820BD794241E74BCB9B089A654194B651C783C14241A58BB97A8E9A654194B651C783C142411653BB7A8E9A6541837752C783C142410609BD7A8E9A6541DDB254C783C14241A49CBE7A8E9A6541B55258C783C1424169FEBF7A8E9A65415B335DC783C14241BD20C17A8E9A6541DB2463C783C1424179F8C17A8E9A6541B8EC69C783C14241517DC27A8E9A6541374871C783C142412DAAC27A8E9A654106EF78C783C142412DAAC27A8E9A6541E8CA785244014341517DC27A8E9A6541687580524401434179F8C17A8E9A65417FD4875244014341BD20C17A8E9A6541A39F8E524401434169FEBF7A8E9A65410394945244014341A49CBE7A8E9A65410B779952440143410609BD7A8E9A65419F189D52440143411653BB7A8E9A654112559F5244014341A58BB97A8E9A65415B16A05244014341887352789B8F65415B16A05244014341887352789B8F6541058B6DA7DF9E4341D882684D8CB76541058B6DA7DF9E4341D882684D8CB76541621E46A2975B4341B4AF684D8CB765418B6E3EA2975B43418C34694D8CB76541540A37A2975B4341480C6A4D8CB76541713A30A2975B43419C2E6B4D8CB76541EA412AA2975B434161906C4D8CB765417F5B25A2975B4341FC236E4D8CB765415FB721A2975B4341F0D96F4D8CB765415F791FA2975B434160A1714D8CB7654190B71EA2975B434154558346AFC0654190B71EA2975B434154558346AFC065411EED1316D843434130828346AFC06541B13E0C16D843434108078446AFC06541D5DB0416D8434341C7DE8446AFC06541330DFE15D84343411B018646AFC06541C515F815D8434341DF628746AFC065414130F315D84343417BF68846AFC06541CB8CEF15D84343416BAC8A46AFC06541374FED15D8434341DF738C46AFC06541878DEC15D8434341E25CC375A0CE6541878DEC15D8434341E25CC375A0CE65415F1B91E952054341BB89C375A0CE6541A27089E952054341960EC475A0CE65414F1182E9520543414FE6C475A0CE6541F7457BE952054341A608C675A0CE6541685175E9520543416B6AC775A0CE65413A6E70E95205434106FEC875A0CE654187CC6CE952054341F7B3CA75A0CE654102906AE9520543416A7BCC75A0CE6541B2CE69E95205434168881D8567DE6541B2CE69E95205434168881D8567DE65418F730E269161424144B51D8567DE654142D20626916142411C3A1E8567DE6541057CFF2591614241DB111F8567DE654103B9F825916142412F34208567DE6541C7CBF22591614241F495218567DE6541A0EEED25916142418F29238567DE65416151EA259161424180DF248567DE6541A217E82591614241F3A6268567DE65413C57E72591614241F0A663E481E265413C57E72591614241F0A663E481E26541C789C016EA3D4241CCD363E481E265417BEAB816EA3D4241A55864E481E265412C96B116EA3D4241603065E481E26541F5D4AA16EA3D4241B45266E481E2654148E9A416EA3D424179B467E481E26541660DA016EA3D4241144869E481E265411D719C16EA3D424108FE6AE481E26541F3379A16EA3D424179C56CE481E26541C4779916EA3D424190CFE541B6F36541C4779916EA3D424190CFE541B6F36541D8A02B063B17424169FCE541B6F36541B60324063B1742414481E641B6F365417BB11C063B1742410059E741B6F365412CF215063B174241547BE841B6F36541310810063B17424119DDE941B6F36541AE2D0B063B174241B470EB41B6F365416A9207063B174241A426ED41B6F36541E15905063B17424118EEEE41B6F36541E79904063B17424142AA752FF0036641E79904063B174241B371772FF0036641E15905063B174241A627792FF00366416A9207063B17424142BB7A2FF0036641AE2D0B063B174241061D7C2FF0036641310810063B1742415A3F7D2FF00366412CF215063B17424116177E2FF00366417BB11C063B174241EE9B7E2FF0036641B60324063B174241CAC87E2FF0036641D8A02B063B174241CAC87E2FF003664116A0C3497D2B4241F9A783B43511664116A0C3497D2B42416A6F85B4351166412B60C4497D2B42415B2587B4351166410899C6497D2B4241F9B888B435116641D534CA497D2B4241BE1A8AB4351166411010CF497D2B4241123D8BB435116641EDFAD4497D2B4241CD148CB4351166413CBBDB497D2B4241A5998CB4351166418D0EE3497D2B424182C68CB435116641CFACEA497D2B424182C68CB435116641F3BDCC23363A424140E262BC86276641F3BDCC23363A424140E262BC86276641E5C9B287B91C4241190F63BC86276641762CAB87B91C4241F59363BC86276641EFD9A387B91C4241B06B64BC862766415B1A9D87B91C4241048E65BC8627664120309787B91C4241C9EF66BC862766416E559287B91C4241648368BC8627664105BA8E87B91C424158396ABC8627664164818C87B91C4241C8006CBC8627664163C18B87B91C424114645818C837664163C18B87B91C424114645818C837664188BFFA0EC1EC4141F0905818C8376641C024F30EC1EC4141C8155918C8376641C4D4EB0EC1EC414187ED5918C83766418E17E50EC1EC4141DB0F5B18C8376641622FDF0EC1EC4141A0715C18C83766416056DA0EC1EC41413B055E18C83766413CBCD60EC1EC41412BBB5F18C83766415F84D40EC1EC41419F826118C8376641A2C4D30EC1EC4141A438D474063C6641A2C4D30EC1EC4141A438D474063C66414DC65373DD8941418065D474063C6641E8304C73DD8941415BEAD474063C66411AE64473DD89414114C2D574063C6641A72D3E73DD89414168E4D674063C6641AF493873DD8941412D46D874063C66411C743373DD894141CBD9D974063C664185DC2F73DD894141BC8FDB74063C66413AA62D73DD8941412F57DD74063C664104E72C73DD8941411FB6B148EB4A664104E72C73DD8941411FB6B148EB4A66412D1DC74876FD4041AA572896522066412D1DC74876FD40413990269652206641B05EC64876FD404145DA249652206641932AC44876FD4041AA462396522066417F96C04876FD4041E5E4219652206641ADC5BB4876FD404191C220965220664178E7B54876FD4041D6EA1F9652206641A135AF4876FD4041FE651F9652206641FCF1A74876FD404122391F96522066410764A04876FD404122391F9652206641CA80F4EB4AB84041FE651F965220664169F6ECEB4AB84041D6EA1F965220664133B6E5EB4AB8404191C22096522066418507DFEB4AB84041E5E4219652206641172CD9EB4AB84041AA46239652206641875DD4EB4AB8404145DA24965220664127CBD0EB4AB8404139902696522066411498CEEB4AB84041AA57289652206641F4D9CDEB4AB8404101D8A6684C236641F4D9CDEB4AB8404101D8A6684C236641585A948BE08C4041DD04A7684C2366412CD28C8BE08C4041B689A7684C2366411894858BE08C40417161A8684C2366415DE77E8BE08C4041C883A9684C236641A90D798BE08C40418DE5AA684C2366418640748BE08C40412879AC684C23664132AF708BE08C4041192FAE684C236641C57C6E8BE08C40418DF6AF684C236641DCBE6D8BE08C40414F15C3F1F23D6641DCBE6D8BE08C40414F15C3F1F23D66416964BAFA104340412C42C3F1F23D6641EEDFB2FA1043404104C7C3F1F23D66416EA5ABFA10434041BF9EC4F1F23D6641FCFBA4FA1043404113C1C5F1F23D66412B259FFA10434041D822C7F1F23D6641625A9AFA1043404176B6C8F1F23D6641D2CA96FA10434041676CCAF1F23D6641779994FA10434041DB33CCF1F23D6641EDDB93FA1043404134E54F6261596641EDDB93FA1043404134E54F62615966414EFDDC8A07923F4110125062615966415B00CE8A07923F41E896506261596641D796BF8A07923F41A66E516261596641954EB28A07923F41FB905262615966413BAAA68A07923F41BFF25362615966414C1C9D8A07923F415B86556261596641CC02968A07923F414B3C5762615966419DA3918A07923F41BF03596261596641B729908A07923F41B5B0671B3D746641B729908A07923F41B5B0671B3D746641399F9C7C59833E4191DD671B3D7466411CAF8D7C59833E416962681B3D746641EE517F7C59833E41253A691B3D7466410C15727C59833E41795C6A1B3D746641A77A667C59833E413EBE6B1B3D746641F1F45C7C59833E41DC516D1B3D74664188E1557C59833E41CD076F1B3D7466411486517C59833E4140CF701B3D746641740D507C59833E41F6F42868C7986641740D507C59833E41F6F42868C798664109476701015A3D41D2212968C798664183645801015A3D41ADA62968C79866416D144A01015A3D41667E2A68C79866418FE33C01015A3D41BAA02B68C7986641B8533101015A3D417F022D68C7986641ABD62701015A3D411D962E68C7986641B7C92001015A3D410D4C3068C798664138721C01015A3D4181133268C7986641EDFA1A01015A3D41F8A2C2522FA66641EDFA1A01015A3D41F8A2C2522FA666411D98973DAD8A3C41D1CFC2522FA66641BDBE883DAD8A3C41AC54C3522FA6664171777A3DAD8A3C41682CC4522FA66641BA4E6D3DAD8A3C41BC4EC5522FA66641FFC5613DAD8A3C4181B0C6522FA66641BB4E583DAD8A3C411C44C8522FA666411A46513DAD8A3C410DFAC9522FA666414BF14C3DAD8A3C4180C1CB522FA66641E27A4B3DAD8A3C415916B5BFE8AC6641E27A4B3DAD8A3C415916B5BFE8AC664191B3EC06B0823C413243B5BFE8AC66418ADADD06B0823C410DC8B5BFE8AC66419393CF06B0823C41C99FB6BFE8AC6641256BC206B0823C411DC2B7BFE8AC6641ADE2B606B0823C41E223B9BFE8AC6641AD6BAD06B0823C417DB7BABFE8AC66413263A606B0823C416E6DBCBFE8AC66417E0EA206B0823C41E134BEBFE8AC66411B98A006B0823C41050723A719BD66411B98A006B0823C41050723A719BD66412DEE8E0851233C41DE3323A719BD66414419800851233C41B9B823A719BD66413ED6710851233C41719024A719BD66417AB1640851233C41C9B225A719BD6641342C590851233C418D1427A719BD6641D2B74F0851233C4129A828A719BD664150B1480851233C41195E2AA719BD6641CE5D440851233C418D252CA719BD6641D0E7420851233C416090597F79C06641D0E7420851233C416090597F79C06641E135A82A7EE93B413CBD597F79C066417063992A7EE93B4118425A7F79C06641CE228B2A7EE93B41D3195B7F79C0664137007E2A7EE93B41273C5C7F79C06641DC7C722A7EE93B41EC9D5D7F79C06641100A692A7EE93B4187315F7F79C06641B504622A7EE93B4178E7607F79C06641EEB15D2A7EE93B41ECAE627F79C066412C3C5C2A7EE93B416C964D4059D166412C3C5C2A7EE93B416C964D4059D16641990D15D697163B4148C34D4059D16641F94306D697163B4120484E4059D16641DC0BF8D597163B41DC1F4F4059D1664111F1EAD597163B413042504059D166419774DFD597163B41F5A3514059D166416B07D6D597163B419337534059D166413E06CFD597163B4184ED544059D166410AB6CAD597163B41F7B4564059D166412C41C9D597163B41F65372D57FDA66412C41C9D597163B41F65372D57FDA66410247E794E0D139419572926322D866410247E794E0D1394121AB906322D866416CD3E594E0D1394130F58E6322D866410287E194E0D1394192618D6322D86641098CDA94E0D13941D0FF8B6322D866413027D194E0D1394179DD8A6322D86641D9B4C594E0D13941C1058A6322D86641A5A5B894E0D13941E680896322D866411B7AAA94E0D139410954896322D866418BBD9B94E0D139410954896322D86641D8FD7F8B54433941DF159B85F6D56641D8FD7F8B544339416B4E9985F6D56641CF8A7E8B544339417A989785F6D5664103407A8B54433941DC049685F6D56641A747738B544339411AA39485F6D5664159E6698B54433941C3809385F6D566414F785E8B544339410BA99285F6D56641066E518B5443394130249285F6D56641C447438B5443394156F79185F6D56641C190348B5443394156F79185F6D56641A75A961751853841E5412D962AA06641A75A961751853841E5412D962AA0664135C6804AE5CA384109152D962AA06641A4788F4AE5CA38412D902C962AA066417A9A9D4AE5CA384172B82B962AA06641B1A0AA4AE5CA38411E962A962AA06641280BB64AE5CA3841593429962AA066419669BF4AE5CA3841BEA027962AA06641C45FC64AE5CA3841CDEA25962AA066413CA9CA4AE5CA3841592324962AA06641C91BCC4AE5CA384145E4599AC4946641C91BCC4AE5CA3841D51C589AC49466413CA9CA4AE5CA3841E166569AC4946641C45FC64AE5CA384146D3549AC49466419669BF4AE5CA38418171539AC4946641280BB64AE5CA38412D4F529AC4946641B1A0AA4AE5CA38417177519AC49466417A9A9D4AE5CA384199F2509AC4946641A4788F4AE5CA3841BDC5509AC494664135C6804AE5CA3841BDC5509AC49466419C190BC7799B3841CBF630B4EE8B66419C190BC7799B3841582F2FB4EE8B66413FA709C7799B384167792DB4EE8B6641495E05C7799B3841CCE52BB4EE8B6641F568FEC6799B384107842AB4EE8B6641A90BF5C6799B3841B36129B4EE8B664190A2E9C6799B3841F78928B4EE8B6641ED9DDCC6799B38411C0528B4EE8B6641CD7DCEC6799B384143D827B4EE8B664126CDBFC6799B384143D827B4EE8B6641377947E9E1DB3741397B4F94E9756641377947E9E1DB3741
Data

Dataset Province Capitals in Lao PDR
Province Capitals in Lao PDR
http://www.decide.la/geoserver/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset District Capitals in Lao PDR
District Capitals in Lao PDR
http://www.decide.la/geoserver/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset Community facilities: permanent market
http://www.decide.la/geoserver/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset Hospital present in the village
Hospital present in the village
http://www.decide.la/geoserver/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset Forestry subsector by investment type
Forestry subsector by investment type
http://www.decide.la/geoserver/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset Land concessions tertiary sector
Land concessions tertiary sector
http://www.decide.la/geoserver/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset Agriculture subsector by investment type
Agriculture subsector by investment type
http://www.decide.la/geoserver/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset Forestry products
Forestry products
http://www.decide.la/geoserver/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset Land deals by investment type
Land deals by investment type
http://www.decide.la/geoserver/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset Land concessions secondary sector
Land concessions secondary sector
http://www.decide.la/geoserver/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset Mining subsector by investment type
Mining subsector by investment type
http://www.decide.la/geoserver/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset Mining products
Mining products
http://www.decide.la/geoserver/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset Form of investment
Form of investment
http://www.decide.la/geoserver/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset Land concessions primary sector
Land concessions primary sector
http://www.decide.la/geoserver/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset Agricultural products
Agricultural products
http://www.decide.la/geoserver/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset Village(s) with primary schools grade 1-5
http://www.decide.la/geoserver/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset Village(s) with primary schools grade 1-3
ແຜນທີ່ນີ້ສະແດງໃຫ້​ເຫັນທີ່ຕັ້ງຂອງບ້ານຕາມທີ່ລາຍງານວ່າເປັນບ້ານທີ່ມີໂຮ...
http://www.decide.la/geoserver/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset Percentage of population of ethno-linguistic category Lao
ແຜນທີ່ສະບັບນີ້ອະທິບາຍໃຫ້ເຫັນກຸ່ມເຜົ່າຕົ້ນຕໍຂອງແຕ່ລະບ້ານ ແລະ ຊີ້ບອກອັ...
http://www.decide.la/geoserver/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset Average living area per person
ແຜນທີ່ສະບັບນີ້ອະທິບາຍໃຫ້ເຫັນຂະໜາດສະເລ່ຍຂອງພື້ນທີ່ຢູ່ອາໄສຕໍ່ຫົວຄົນຄ...
http://www.decide.la/geoserver/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset Share of agricultural households with goats
http://www.decide.la/geoserver/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset Main floor type
ແຜນທີ່ສະບັບນີ້ສະແດງໃຫ້​ເຫັນການແຈກຢາຍການນຳໃຊ້ວັດສະດຸປູພື້ນເຮືອນໃນທົ...
http://www.decide.la/geoserver/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset Sex ratio of literate population
ແຜນທີ່ນີ້ສະແດງໃຫ້​ເຫັນອັດຕາສ່ວນທາງເພດຂອງພົນລະເມືອງລາວທີ່ຮູ້ໜັງສືໂດ...
http://www.decide.la/geoserver/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset t_district_eng
District labels
http://www.decide.la/geoserver/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset District boundaries
http://www.decide.la/geoserver/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset Provinces in Lao PDR
Administrative province boundaries in Lao PDR. Not authoritive!
http://www.decide.la/geoserver/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset Percentage of households with disabled people
ແຜນທີ່ນີ້ສະແດງໃຫ້​ເຫັນອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍຂອງຄົວເຮືອນມີຄົນພິການໃນແຕ່ລະບ້າ...
http://www.decide.la/geoserver/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset Percentage of population of ethno-linguistic category Katuic
ແຜນທີ່ສະບັບນີ້ອະທິບາຍໃຫ້ເຫັນກຸ່ມເຜົ່າຕົ້ນຕໍຂອງແຕ່ລະບ້ານ ແລະ ຊີ້ບອກອັ...
http://www.decide.la/geoserver/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset Share of agricultural households with local chicken
http://www.decide.la/geoserver/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset Percentage of migrants who moved out of the village(s)
ແຜນທີ່ນີ້ສະແດງໃຫ້​ເຫັນອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍຂອງພົນລະເມືອງຍົກຍ້າຍອອກຈາກແຕ່ລະ...
http://www.decide.la/geoserver/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset Percentage of divorced population
ແຜນທີ່ນີ້ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນສະຖານະພາບການແຕ່ງງານຂອງກຸ່ມຄົນຢູ່ໃນເກນອາຍຸ 15 ...
http://www.decide.la/geoserver/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset b_province_eng
Province labels
http://www.decide.la/geoserver/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset Share of agricultural households with wet season annual crops
http://www.decide.la/geoserver/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset location-schools13
Layer-Group type layer: location-schools13
http://www.decide.la/geoserver/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset vpdid
Villages in Laos during the Housing and Population census 2005
http://www.decide.la/geoserver/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset Percentage of school attendance among 10-year-old population
ແຜນທີ່ນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນການເຂົ້າຮຽນຂອງພົນລະເມືອງລາວໃນເກນອາຍຸ 10 ປີ. ການເຂ...
http://www.decide.la/geoserver/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset Infant mortality rate
ແຜນທີ່ນີ້ໄດ້ອະທິບາຍໃຫ້ເຫັນອັດຕາການຕາຍໂດຍປະມານຂອງເດັກຕ່ຳກວ່າ 1 ປີຕາມກ...
http://www.decide.la/geoserver/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset Percentage of population of ethno-linguistic category Vietic
ແຜນທີ່ສະບັບນີ້ອະທິບາຍໃຫ້ເຫັນກຸ່ມເຜົ່າຕົ້ນຕໍຂອງແຕ່ລະບ້ານ ແລະ ຊີ້ບອກອັ...
http://www.decide.la/geoserver/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset w_villageid
Village boundaries
http://www.decide.la/geoserver/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset Percentage of population who completed primary school (grades 1-6)
ແຜນທີ່ນີ້ສະແດງໃຫ້​ເຫັນອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍຂອງພົນລະເມືອງຂອງບ້ານໃນເກນອາຍຸ 6 ປ...
http://www.decide.la/geoserver/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset Percentage of Christians
ແຜນທີ່ສະບັບນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນສາດສະໜາຫຼັກຂອງແຕ່ລະບ້ານ. ໃນການສຳຫຼວດພົນລະເ...
http://www.decide.la/geoserver/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset Percentage of population with main activity non-farm sector
ການສຳຫຼວດພົນລະເມືອງ ແລະ ທີ່ຢູ່ອາໄສ ປີ 2005ໄດ້ຖາມປະຊາຊົນຜູ້ທີ່ມີອາຍຸ 10 ປີ ແ...
http://www.decide.la/geoserver/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset Sex ratio among 15-year-old population attending school
ແຜນທີ່ນີ້ສະແດງໃຫ້​ເຫັນອັດຕາສ່ວນທາງເພດຂອງເດັກນ້ອຍໃນເກນອາຍຸ 15 ທີ່ເຂົ້າ...
http://www.decide.la/geoserver/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset Main roof type
ແຜນທີ່ສະບັບນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນໄລຍະການແຈກຢາຍຂອງຄົວເຮືອນອີງຕາມປະເພດວັດສະ...
http://www.decide.la/geoserver/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset Percentage of economically active population with main activity unemployed
ແຜນທີ່ສະບັບນີ້ສະແດງອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍ​ຂອງພົນລະເມືອງຂອງບ້ານໃນເກນອາຍຸ 10 ປີ ແ...
http://www.decide.la/geoserver/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset Percentage of households with farmland
ແຜນທີ່ນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຊາວບ້ານນຳ​ໃຊ້​ເນື້ອ​ທີ່​ດິນ​ກະສິກຳ​​ຕາມ​ອັດຕາ...
http://www.decide.la/geoserver/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset Main water source
ແຜນທີ່ສະບັບນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນການແຈກຢາຍແຫຼ່ງນ້ຳກິນຕໍ່ບ້ານ. ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ...
http://www.decide.la/geoserver/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset Average per capita expenditure
ແຜນທີ່ສະບັບນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສະເລ່ຍຂອງບ້ານຕໍ່ຫົວຄົນ. ການວັດແທ...
http://www.decide.la/geoserver/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset ຄ່າສະເລ່ຍຂະຫນາດຂອງຄົວເຮືອນກະສິກໍາ
http://www.decide.la/geoserver/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset Percentage of Buddhists
ແຜນທີ່ສະບັບນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນສາດສະໜາຫຼັກຂອງແຕ່ລະບ້ານ. ໃນການສຳຫຼວດພົນລະເ...
http://www.decide.la/geoserver/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset Percentage of female-headed households
ແຜນທີ່ນີ້ສະແດງໃຫ້​ເຫັນອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍຂອງຄົວເຮືອນທີ່ມີຜູ້ຍິງເປັນຫົວໜ້...
http://www.decide.la/geoserver/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset pid
Provinces in Laos
http://www.decide.la/geoserver/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset Provinces
http://www.decide.la/geoserver/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset Population density (Persons/km2)
ແຜນທີ່ນີ້ສະແດງ​ໃຫ້​ເຫັນຄວາມໜາແໜ້ນຂອງພົນລະເມືອງໂດຍອະທິບາຍໃຫ້ເຫັນຈຳນ...
http://www.decide.la/geoserver/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset Percentage of Muslims
ແຜນທີ່ສະບັບນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນສາດສະໜາຫຼັກຂອງແຕ່ລະບ້ານ. ໃນການສຳຫຼວດພົນລະເ...
http://www.decide.la/geoserver/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset Percentage of population of ethno-linguistic category Mien
ແຜນທີ່ສະບັບນີ້ອະທິບາຍໃຫ້ເຫັນກຸ່ມເຜົ່າຕົ້ນຕໍຂອງແຕ່ລະບ້ານ ແລະ ຊີ້ບອກອັ...
http://www.decide.la/geoserver/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset Average age of women at first child delivery
ແຜນທີ່ນີ້ສະແດງໃຫ້​ເຫັນອາຍຸຂອງແມ່ຍິງໃນເວລາເກີດລູກຜູ້ທຳອິດ. ແມ່ຍິງເກີດ...
http://www.decide.la/geoserver/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset Share of agricultural households with commercial chicken
http://www.decide.la/geoserver/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset Percentage of population with main activity retired/sick/too old to work
ແຜນທີ່ສະບັບນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍ​ຂອງພົນລະເມືອງຂອງບ້ານໃນເກນອ...
http://www.decide.la/geoserver/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset Seasons that the road is accessible (dry, all year, no road)
http://www.decide.la/geoserver/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset Mean travel time (min) to province capital
ແຜນທີ່ກ່ຽວກັບເສັ້ນທາງເຂົ້າໄປເຖິງແຂວງໄດ້ອະທິບາຍໃຫ້ເຫັນເວລາໃຊ້ໃນການເ...
http://www.decide.la/geoserver/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset Percentage of population of ethno-linguistic category Tibeto-Burman
ແຜນທີ່ສະບັບນີ້ອະທິບາຍໃຫ້ເຫັນກຸ່ມເຜົ່າຕົ້ນຕໍຂອງແຕ່ລະບ້ານ ແລະ ຊີ້ບອກອັ...
http://www.decide.la/geoserver/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset Percentage of population of ethno-linguistic category Tibeto-Burman
ແຜນທີ່ສະບັບນີ້ອະທິບາຍໃຫ້ເຫັນກຸ່ມເຜົ່າຕົ້ນຕໍຂອງແຕ່ລະບ້ານ ແລະ ຊີ້ບອກອັ...
http://www.decide.la/geoserver/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset Net village migration
ແຜນທີ່ນີ້ສະແດງໃຫ້​ເຫັນອັດຕາການເຄື່ອນຍ້າຍສຸດທິໃນໄລຍະ 12 ເດືອນກ່ອນການສຳ...
http://www.decide.la/geoserver/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset Average farm size per household
ແຜນທີ່ສະບັບນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຂະໜາດສະເລ່ຍເນື້ອທີ່ດິນກະສິກຳຕໍ່ຄົວເຮືອນໂ...
http://www.decide.la/geoserver/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset Mean travel time (min) to health centre
ແຜນທີ່ນີ້ສະແດງໃຫ້​ເຫັນໄລຍະເວລາໂດຍປະມານທີ່ໃຊ້ໃນການເດີນທາງໄປເຖິງສູນສ...
http://www.decide.la/geoserver/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset Mean travel time (min) to district capital
ແຜນທີ່ກ່ຽວກັບເສັ້ນທາງເຂົ້າໄປເຖິງເມືອງໄດ້ອະທິບາຍໃຫ້ເຫັນເວລາໃຊ້ໃນການ...
http://www.decide.la/geoserver/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset Percentage of population aged 65 years and older
ແຜນທີ່ນີ້ສະແດງໃຫ້​ເຫັນໂຄງປະກອບຂອງພົນລະເມືອງຕາມ​ເກນອາຍຸທີ່ກ່ຽວພັນ​ເ...
http://www.decide.la/geoserver/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset Percentage of population who completed lower secondary school (grades 1-3)
ແຜນທີ່ນີ້ສະແດງ ໃຫ້​ເຫັນອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍຂອງພົນລະເມືອງຂອງບ້ານໃນເກນອາຍຸ 6 ປ...
http://www.decide.la/geoserver/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset Share of total agricultural land under perennial crops
http://www.decide.la/geoserver/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset Share of agricultural households with ducks
http://www.decide.la/geoserver/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset Share of agricultural households with buffaloes
http://www.decide.la/geoserver/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset Percentage of life time internal migrants
ແຜນທີ່ນີ້ສະແດງໃຫ້​ເຫັນເຖິງການຍົກຍ້າຍພາຍໃນໃນຊ່ວງຊີວິດໜຶ່ງຂອງພົນລະເມ...
http://www.decide.la/geoserver/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset Sex ratio of population who completed lower secondary school (grades 1-3)
ແຜນທີ່ນີ້ສະແດງໃຫ້​ເຫັນອັດຕາສ່ວນທາງເພດພົນລະເມືອງຂອງບ້ານໃນເກນອາຍຸ 6 ປີ ...
http://www.decide.la/geoserver/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset Share of agricultural households with cattle
http://www.decide.la/geoserver/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset Percentage of Bahai-follower
ແຜນທີ່ສະບັບນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນສາດສະໜາຫຼັກຂອງແຕ່ລະບ້ານ. ໃນການສຳຫຼວດພົນລະເ...
http://www.decide.la/geoserver/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset Sex ratio
ແຜນທີ່ນີ້ສະແດງ​ໃຫ້​ເຫັນອັດຕາ​ສ່ວນ​ທາງ​ເພດ​ຂອງ​ພົ​ນລະ​ເມືອງ​ແມ່ນ​ໄດ...
http://www.decide.la/geoserver/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset Percentage of population aged 5 years and younger
ແຜນທີ່ນີ້ສະແດງ​ໃຫ້​ເຫັນການແຈກຢາຍຂອງພົນລະເມືອງທີ່​ຍັງໜຸ່ມນ້ອຍຂອງ ສປປ ...
http://www.decide.la/geoserver/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset Total village migration in %
ແຜນທີ່ນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນການເຄື່ອນຍ້າຍທັງໝົດໃນບ້ານຂອງ ສປປ ລາວ ໂດຍສະທ້ອນໃ...
http://www.decide.la/geoserver/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset lao-labels
Layer-Group type layer: lao-labels
http://www.decide.la/geoserver/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset Maternal mortality
ແຜນທີ່ນີ້ສະແດງ ໃຫ້​ເຫັນອັດຕາການຕາຍຂອງແມ່ຕາມທີ່ໄດ້ສັງເກດໃນຂັ້ນເມືອງ. ...
http://www.decide.la/geoserver/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset Percentage of population of ethno-linguistic category Hmong
ແຜນທີ່ສະບັບນີ້ອະທິບາຍໃຫ້ເຫັນກຸ່ມເຜົ່າຕົ້ນຕໍຂອງແຕ່ລະບ້ານ ແລະ ຊີ້ບອກອັ...
http://www.decide.la/geoserver/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset Percentage of employees as share of economically active population
ການປະເມີນການມີວຽກເຮັດງານທຳແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບພົນລະເມືອງໃນເກນອາຍຸ 10 ປີ ແລະ...
http://www.decide.la/geoserver/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset Percentage of population of ethno-linguistic category Palaungic
ແຜນທີ່ສະບັບນີ້ອະທິບາຍໃຫ້ເຫັນກຸ່ມເຜົ່າຕົ້ນຕໍຂອງແຕ່ລະບ້ານ ແລະ ຊີ້ບອກອັ...
http://www.decide.la/geoserver/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset Percentage of economically active population
ພົນລະເມືອງທີ່ເຮັດວຽກກ່ຽວກັບກິດຈະກຳເສດຖະກິດທີ່ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນໃນແຜນທ...
http://www.decide.la/geoserver/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset Percentage of population of ethno-linguistic family Lao-Tai
ແຜນທີ່ນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄອບຄົວຕົ້ນຕໍຂອງກຸ່ມເຜົ່າຕາມໝວດພາສາໃນແຕ່ລະບ້ານ...
http://www.decide.la/geoserver/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset Percentage of population of ethno-linguistic category Bahnaric Khmer
ແຜນທີ່ສະບັບນີ້ອະທິບາຍໃຫ້ເຫັນກຸ່ມເຜົ່າຕົ້ນຕໍຂອງແຕ່ລະບ້ານ ແລະ ຊີ້ບອກອັ...
http://www.decide.la/geoserver/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset Percentage of population of ethno-linguistic category Khmuic
ແຜນທີ່ສະບັບນີ້ອະທິບາຍໃຫ້ເຫັນກຸ່ມເຜົ່າຕົ້ນຕໍຂອງແຕ່ລະບ້ານ ແລະ ຊີ້ບອກອັ...
http://www.decide.la/geoserver/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset Mean travel time (min) to school
ແຜນທີ່ນີ້ສະແດງ ໃຫ້​ເຫັນໄລຍະເວລາໂດຍປະມານທີ່ໃຊ້ໃນການເດີນທາງຂອງຄົນຜູ້ໜ...
http://www.decide.la/geoserver/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset Percentage of Population of ethno-linguistic family Sino-Tibetan
ແຜນທີ່ນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄອບຄົວຕົ້ນຕໍຂອງກຸ່ມເຜົ່າຕາມໝວດພາສາໃນແຕ່ລະບ້ານ...
http://www.decide.la/geoserver/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset Percentage of population of ethno-linguistic category Mien
ແຜນທີ່ສະບັບນີ້ອະທິບາຍໃຫ້ເຫັນກຸ່ມເຜົ່າຕົ້ນຕໍຂອງແຕ່ລະບ້ານ ແລະ ຊີ້ບອກອັ...
http://www.decide.la/geoserver/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset Index of inequality (Gini coefficient)
ແຜນທີ່ສະບັບນີ້ສະແດງໃຫ້​ເຫັນລະດັບຄວາມບໍ່ສະເໝີພາບໃນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຄົວເຮືອ...
http://www.decide.la/geoserver/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset Sex ratio among 10-year-old population attending school
ແຜນທີ່ນີ້ສະແດງໃຫ້​ເຫັນອັດຕາສ່ວນທາງເພດຂອງເດັກນ້ອຍໃນເກນອາຍຸ 10 ປີ ທີ່ເຂົ...
http://www.decide.la/geoserver/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset Sex ratio among 6-year-old population attending school
ແຜນທີ່ນີ້ສະແດງໃຫ້​ເຫັນອັດຕາສ່ວນທາງເພດຂອງເດັກນ້ອຍໃນເກນອາຍຸ 6 ປີທີ່ເຂົ...
http://www.decide.la/geoserver/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset Incidence of poverty
ແຜນທີ່ສະບັບນີ້ອະທິບາຍໃຫ້ເຫັນອັດຕາຄວາມທຸກຍາກໃນຂັ້ນບ້ານວັດແທກເປັນອັດ...
http://www.decide.la/geoserver/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset Percentage of population of ethno-linguistic category Hmong
ແຜນທີ່ສະບັບນີ້ອະທິບາຍໃຫ້ເຫັນກຸ່ມເຜົ່າຕົ້ນຕໍຂອງແຕ່ລະບ້ານ ແລະ ຊີ້ບອກອັ...
http://www.decide.la/geoserver/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset lao-admin
Layer-Group type layer: lao-admin
http://www.decide.la/geoserver/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset did
Districts
http://www.decide.la/geoserver/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset Share of agricultural households with sheep
http://www.decide.la/geoserver/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset w_village_eng
Village labels
http://www.decide.la/geoserver/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset Sex ratio of economically active population
ແຜນທີ່ສະບັບນີ້ສະເໜີໃຫ້ເຫັນອັດຕາສ່ວນທາງເພດຂອງພົນລະເມືອງເຮັດວຽກກ່ຽວກ...
http://www.decide.la/geoserver/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset Percentage of Population of ethno-linguistic family Mon-Khmer
ແຜນທີ່ນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄອບຄົວຕົ້ນຕໍຂອງກຸ່ມເຜົ່າຕາມໝວດພາສາໃນແຕ່ລະບ້ານ...
http://www.decide.la/geoserver/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset Percentage of school attendance among 15-year-old population
ແຜນທີ່ນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນການເຂົ້າຮຽນຂອງພົນລະເມືອງລາວໃນເກນອາຍຸ 15 ປີ. ການເຂ...
http://www.decide.la/geoserver/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset Percentage of widowed population
ແຜນທີ່ນີ້ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນສະຖານະພາບການແຕ່ງງານຂອງກຸ່ມຄົນຢູ່ໃນເກນອາຍຸ 15 ...
http://www.decide.la/geoserver/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset Percentage of never married population
ແຜນທີ່ນີ້ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນສະຖານະພາບການແຕ່ງງານຂອງກຸ່ມຄົນຢູ່ໃນເກນອາຍຸ 15 ...
http://www.decide.la/geoserver/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset Share of agricultural households with dry season annual crops
http://www.decide.la/geoserver/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset Average household size (Persons)
ແຜນທີ່ນີ້ສະແດງ​ໃຫ້​ເຫັນຈຳນວນຄົນສະເລ່ຍຕໍ່ຄົວເຮືອນໃນຂັ້ນບ້ານ ຊຶ່ງຄ່າສ...
http://www.decide.la/geoserver/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset Percentage of households having electricity
ແຜນທີ່ສະບັບນີ້ສະແດງໃຫ້​ເຫັນອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍຄົວເຮືອນໃຊ້ໄຟຟ້າຈາກຕາຂ່າຍໄ...
http://www.decide.la/geoserver/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset Share of households being farm household
Share of households being farm household
http://www.decide.la/geoserver/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset Percentage of married population
ແຜນທີ່ນີ້ແມ່ນກ່ຽວພັນກັບສະຖານະພາບການແຕ່ງງານຂອງກຸ່ມຄົນທີ່ຢູ່ໃນເກນອາຍ...
http://www.decide.la/geoserver/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset Main type of energy source for cooking
ແຜນທີ່ສະບັບນີ້ອະທິບາຍໃຫ້ເຫັນແຫຼ່ງພະລັງງານຕົ້ນຕໍທີ່ໃຊ້ສຳລັບການແຕ່ງຢ...
http://www.decide.la/geoserver/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset location-healthcenters
Layer-Group type layer: location-healthcenters
http://www.decide.la/geoserver/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset Percentage of literate population
ແຜນທີ່ນີ້ສະແດງໃຫ້​ເຫັນອັດຕາສວ່ນຮ້ອຍຂອງການຮູ້ໜັງສືຂອງພົນລະເມືອງໃນບ້...
http://www.decide.la/geoserver/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset Sex ratio of population who completed primary school (grades 1-6)
ແຜນທີ່ນີ້ສະແດງ ໃຫ້​ເຫັນອັດຕາສ່ວນທາງເພດຂອງພົນລະເມືອງຂອງບ້ານໃນເກນອາຍຸ ...
http://www.decide.la/geoserver/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset Main type of toilet
ແຜນທີ່ສະບັບນີ້ສະແດງໃຫ້​ເຫັນປະເພດວິດຖ່າຍນ້ຳທີ່ຊາວບ້ານໃຊ້ໃນແຕ່ບ້ານ. ກາ...
http://www.decide.la/geoserver/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset Sex ratio of population aged 5 years and younger
ແຜນທີ່ນີ້ສະແດງ​ໃຫ້​ເຫັນເຖິງອັດຕາສ່ວນທາງເພດຂອງ ເດັກນ້ອຍລາວ ແລະ ຊີ້ບອກ...
http://www.decide.la/geoserver/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset Dependency ratio
ແຜນທີ່ນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນອັດຕາການ​ເພິ່ງ​ພາ​ອາ​ໃສ​ຂອງ​ພົນລະ​ເມືອງ ຊຶ່ງ​ໄ...
http://www.decide.la/geoserver/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset Share of agricultural households with livestock
Share of agricultural households with livestock
http://www.decide.la/geoserver/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset w_maindrink
http://www.decide.la/geoserver/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset Percentage of district population moving into Vientiane capital
ແຜນທີ່ນີ້ສະແດງ ໃຫ້​ເຫັນຕົ້ນກຳເນີດຂອງຜູ້ເຄື່ອນຍ້າຍເຂົ້າໄປອາໄສຢູ່ໃນນະ...
http://www.decide.la/geoserver/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset Main wall type
ແຜນທີ່ສະບັບນີ້ອະທິບາຍປະເພດວັດສະດຸທີ່ໃຊ້ເຮັດຝາເຮືອນໃນແຕ່ລະບ້ານ. ຜົນກາ...
http://www.decide.la/geoserver/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset Percentage of population of ethno-linguistic category Tai Thai
ແຜນທີ່ສະບັບນີ້ອະທິບາຍໃຫ້ເຫັນກຸ່ມເຜົ່າຕົ້ນຕໍຂອງແຕ່ລະບ້ານ ແລະ ຊີ້ບອກອັ...
http://www.decide.la/geoserver/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset location-schools15
Layer-Group type layer: location-schools15
http://www.decide.la/geoserver/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset Districts in Lao PDR
http://www.decide.la/geoserver/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset Share of agricultural households with pigs
http://www.decide.la/geoserver/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset Percentage of Population of ethno-linguistic family Hmong-Mien
ແຜນທີ່ນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄອບຄົວຕົ້ນຕໍຂອງກຸ່ມເຜົ່າຕາມໝວດພາສາໃນແຕ່ລະບ້ານ...
http://www.decide.la/geoserver/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset Share of agricultural households with perennial crops
http://www.decide.la/geoserver/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset Percentage of follower of another religion
ແຜນທີ່ສະບັບນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນສາດສະໜາຫຼັກຂອງແຕ່ລະບ້ານ. ໃນການສຳຫຼວດພົນລະເ...
http://www.decide.la/geoserver/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset Road network in Lao PDR
Road network in Lao PDR based on OpenStreetMap data.
http://www.decide.la/geoserver/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset Villages in Lao PDR
Villages polygons in Lao PDR based on the National Census 2005.
http://www.decide.la/geoserver/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset Rivers and waterbodies in Lao PDR
Generalized rivers and waterbodies in Lao PDR.
http://www.decide.la/geoserver/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset South-east asian ocean
http://www.decide.la/geoserver/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset FAO aquatic species distribution map of Polynemus multifilis
http://www.fao.org/figis/geoserver/wms/
Dataset colorrelief
Layer-Group type layer: colorrelief
http://www.decide.la/geoserver/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset Color relief for South-East Asia
Color relief for South-East Asia based on SRTM data.
http://www.decide.la/geoserver/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset sea-hil500-enhanced
http://www.decide.la/geoserver/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset FAO aquatic species distribution map of Barbonymus gonionotus
http://www.fao.org/figis/geoserver/wms/
Dataset FAO aquatic species distribution map of Uroteuthis bartschi
http://www.fao.org/figis/geoserver/wms/
Dataset FAO aquatic species distribution map of Orectolobus japonicus
http://www.fao.org/figis/geoserver/wms/
Dataset FAO aquatic species distribution map of Channa striata
http://www.fao.org/figis/geoserver/wms/
Dataset FAO aquatic species distribution map of Octopus aegina
http://www.fao.org/figis/geoserver/wms/
Dataset FAO aquatic species distribution map of Pagrus auratus
http://www.fao.org/figis/geoserver/wms/
Dataset FAO aquatic species distribution map of Euprymna berryi
http://www.fao.org/figis/geoserver/wms/
Dataset FAO aquatic species distribution map of Sepia brevimana
http://www.fao.org/figis/geoserver/wms/
Dataset FAO aquatic species distribution map of Sepia lycidas
http://www.fao.org/figis/geoserver/wms/
Dataset FAO aquatic species distribution map of Ilisha elongata
http://www.fao.org/figis/geoserver/wms/
Dataset FAO aquatic species distribution map of Dussumieria acuta
http://www.fao.org/figis/geoserver/wms/
Dataset FAO aquatic species distribution map of Scomberomorus guttatus
http://www.fao.org/figis/geoserver/wms/
Dataset FAO aquatic species distribution map of Hypophthalmichthys molitrix
http://www.fao.org/figis/geoserver/wms/
Dataset FAO aquatic species distribution map of Acetes japonicus
http://www.fao.org/figis/geoserver/wms/
Dataset FAO aquatic species distribution map of Nautilus pompilius
http://www.fao.org/figis/geoserver/wms/
Dataset FAO aquatic species distribution map of Rastrelliger brachysoma
http://www.fao.org/figis/geoserver/wms/
Dataset FAO aquatic species distribution map of Chiloscyllium griseum
http://www.fao.org/figis/geoserver/wms/
Dataset FAO aquatic species distribution map of Sepiella inermis
http://www.fao.org/figis/geoserver/wms/
Dataset FAO aquatic species distribution map of Polydactylus microstomus
http://www.fao.org/figis/geoserver/wms/
Dataset FAO aquatic species distribution map of Macrobrachium rosenbergii
http://www.fao.org/figis/geoserver/wms/
Dataset FAO aquatic species distribution map of Chiloscyllium punctatum
http://www.fao.org/figis/geoserver/wms/
Dataset FAO aquatic species distribution map of Sepiadarium kochii
http://www.fao.org/figis/geoserver/wms/
Dataset FAO aquatic species distribution map of Chiloscyllium indicum
http://www.fao.org/figis/geoserver/wms/