Home | Place | Keyword | AboutLatvia

area: 260915086
numgeometries: 1
gid: 122571
objectid: 102985
iso: LVA
name: Latvia
num_children: 5
geom_area: 11.50844073890728
the_geom_900913: 010600002031BF0D0001000000010300000001000000C30000004D241507447A454163A7F5768AE05C414D241507447A4541B8FB495F5BF15C41DD701407447A4541C55E505F5BF15C417C5D1207447A4541FD82565F5BF15C4188FE0E07447A4541F52B5C5F5BF15C4137750A07447A4541F721615F5BF15C4124EE0407447A45414334655F5BF15C41B19FFE06447A4541BD3A685F5BF15C41EFC7F706447A4541AC176A5F5BF15C4127AAF006447A4541B2B86A5F5BF15C418510D38D95ED4441B2B86A5F5BF15C418510D38D95ED44412B8A80FF3E075D411B5DD28D95ED4441FEF186FF3E075D41B449D08D95ED4441D11A8DFF3E075D41C6EACC8D95ED444100C892FF3E075D417661C88D95ED4441BEC197FF3E075D4163DAC28D95ED444110D79BFF3E075D41F08BBC8D95ED4441D5DF9EFF3E075D4127B4B58D95ED444129BEA0FF3E075D415F96AE8D95ED4441A75FA1FF3E075D4127E6E80B623D4441A75FA1FF3E075D4127E6E80B623D4441FB557DD896145D41BD32E80B623D4441BBC083D896145D41561FE60B623D44415EEC89D896145D4168C0E20B623D4441259C8FD896145D411137DE0B623D4441279894D896145D41FEAFD80B623D444157AF98D896145D419161D20B623D44417EB99BD896145D41C989CB0B623D4441AD989DD896145D41006CC40B623D4441743A9ED896145D41E025D1C42EFE4341743A9ED896145D411808CAC42EFE4341AD989DD896145D415530C3C42EFE43417EB99BD896145D41E2E1BCC42EFE434157AF98D896145D41CF5AB7C42EFE4341279894D896145D417FD1B2C42EFE4341259C8FD896145D419172AFC42EFE43415EEC89D896145D412A5FADC42EFE4341BBC083D896145D41B9ABACC42EFE4341FB557DD896145D41B9ABACC42EFE43412D69226648115D413F97D909E73043412D69226648115D413F97D909E730434146A537FE5A1A5D41CFE3D809E73043414B113EFE5A1A5D416ED0D609E73043411F3E44FE5A1A5D417A71D309E73043410FEF49FE5A1A5D4129E8CE09E730434109EC4EFE5A1A5D411661C909E7304341070453FE5A1A5D41A312C309E7304341C80E56FE5A1A5D41E03ABC09E73043414FEE57FE5A1A5D41181DB509E73043413C9058FE5A1A5D41762B0E1140B942413C9058FE5A1A5D41A70D071140B942414FEE57FE5A1A5D41E535001140B94241C80E56FE5A1A5D4172E7F91040B94241070453FE5A1A5D415F60F41040B9424109EC4EFE5A1A5D410ED7EF1040B942410FEF49FE5A1A5D412078EC1040B942411F3E44FE5A1A5D41B964EA1040B942414B113EFE5A1A5D4149B1E91040B9424146A537FE5A1A5D4149B1E91040B9424186B61C04C8E15C41C3733E379ECF414186B61C04C8E15C41C3733E379ECF41417D85E2252A975D4136BB89EE9A2242417D85E2252A975D41FED890EE9A224241262AE3252A975D41C0B097EE9A224241CB11E5252A975D4133FF9DEE9A224241AB29E8252A975D414686A3EE9A2242415C53EC252A975D41970FA8EE9A224241EB65F1252A975D418B6EABEE9A2242416F2FF7252A975D41EC81ADEE9A224241FA76FD252A975D415C35AEEE9A224241B9FE03262A975D415C35AEEE9A22424169B8B28C871F5E41F4982E96D6C1424169B8B28C871F5E41BDB63596D6C142412360B38C871F5E41858E3C96D6C14241D450B58C871F5E41F8DC4296D6C142417077B88C871F5E410B644896D6C14241F7B4BC8C871F5E415CED4C96D6C14241A8DFC18C871F5E414A4C5096D6C14241BEC4C78C871F5E41B15F5296D6C142412A2ACE8C871F5E411B135396D6C1424108D1D48C871F5E411B135396D6C14241A248D3A450335E41B1DF93140FA74341A248D3A450335E41B1DF93140FA74341A84A0F5514DB5D41229394140FA743417FB3085514DB5D4182A696140FA743412A5D025514DB5D4177059A140FA743410986FC5414DB5D41C78E9E140FA743418867F75414DB5D41DA15A4140FA743410834F35414DB5D414D64AA140FA74341DA14F05414DB5D41103CB1140FA74341B728EE5414DB5D41D859B8140FA743418F82ED5414DB5D4113140455F4EF43418F82ED5414DB5D41DB310B55F4EF4341B728EE5414DB5D419D091255F4EF4341DA14F05414DB5D4110581855F4EF43410834F35414DB5D4123DF1D55F4EF43418867F75414DB5D4174682255F4EF43410986FC5414DB5D4162C72555F4EF43412A5D025514DB5D41C9DA2755F4EF43417FB3085514DB5D41398E2855F4EF4341A84A0F5514DB5D41398E2855F4EF4341134C11A462DC5D41DA1197AC64AA4441134C11A462DC5D41A32F9EAC64AA444143F211A462DC5D416B07A5AC64AA444181DE13A462DC5D41D855ABAC64AA4441D0FD16A462DC5D41EBDCB0AC64AA44417E311BA462DC5D413C66B5AC64AA44413C5020A462DC5D4130C5B8AC64AA44419F2726A462DC5D4191D8BAAC64AA4441447E2CA462DC5D41018CBBAC64AA4441B41533A462DC5D41018CBBAC64AA444145228021D6615E4150E190C09815454145228021D6615E4118FF97C0981545417ECB8021D6615E41DBD69EC098154541B9C08221D6615E414D25A5C098154541A1EE8521D6615E4161ACAAC098154541F8358A21D6615E41B135AFC098154541A56C8F21D6615E41A594B2C098154541595F9521D6615E4106A8B4C098154541A2D39B21D6615E41765BB5C098154541E489A221D6615E41765BB5C0981545419CA45BBA28765E41F85F29FEB4D245419CA45BBA28765E41F85F29FEB4D2454143F3CF7FF8545E4168132AFEB4D24541F73FC97FF8545E41CF262CFEB4D245419ECEC27FF8545E41BD852FFEB4D245418EDEBC7FF8545E410E0F34FEB4D245413CAAB77FF8545E41219639FEB4D24541C964B37FF8545E4194E43FFEB4D245414938B07FF8545E415CBC46FEB4D24541F943AE7FF8545E4125DA4DFEB4D24541079BAD7FF8545E415293C95C26684641079BAD7FF8545E415293C95C266846414FDD110E021B5E41C246CA5C266846417C370B0E021B5E41235ACC5C2668464113D3040E021B5E4117B9CF5C26684641E8EEFE0D021B5E416842D45C2668464108C5F90D021B5E417BC9D95C266846412988F50D021B5E41E817E05C266846410D62F20D021B5E41B0EFE65C26684641AB71F00D021B5E41790DEE5C266846410BCAEF0D021B5E41E615E097628947410BCAEF0D021B5E41E615E097628947418F580CB27FE35D4150C9E097628947417FBF05B27FE35D41B7DCE297628947415267FFB17FE35D41A53BE69762894741778EF9B17FE35D41FCC4EA9762894741786EF4B17FE35D410F4CF09762894741C039F0B17FE35D417C9AF69762894741AD19EDB17FE35D414572FD9762894741F52CEBB17FE35D410D900498628947419C86EAB17FE35D41EC8558CE2AAB47419C86EAB17FE35D41EC8558CE2AAB4741ED39992F26825D415C3959CE2AAB4741E4B6922F26825D41BD4C5BCE2AAB4741E3738C2F26825D41ABAB5ECE2AAB47418FAE862F26825D41023563CE2AAB4741AA9F812F26825D4115BC68CE2AAB4741FC787D2F26825D41820A6FCE2AAB47415A637A2F26825D414AE275CE2AAB4741137D782F26825D4112007DCE2AAB4741E1D8772F26825D41A1B9F4A513FC4741E1D8772F26825D41A1B9F4A513FC4741252F0F5F03EE5C410A56463628DC4741252F0F5F03EE5C4141383F3628DC47412B8E0E5F03EE5C417960383628DC474173B10C5F03EE5C410612323628DC474151AB095F03EE5C41F38A2C3628DC47418299055F03EE5C41A201283628DC47410BA4005F03EE5C41B4A2243628DC4741BAFBFA5E03EE5C414D8F223628DC474133D8F45E03EE5C41E3DB213628DC4741E875EE5E03EE5C41E3DB213628DC47418E21F27CF9AA5C41BF309763FDEF46418E21F27CF9AA5C41F7129063FDEF46410982F17CF9AA5C41343B8963FDEF46418CA9EF7CF9AA5C41C1EC8263FDEF464143AAEC7CF9AA5C41AE657D63FDEF4641B4A1E87CF9AA5C4157DC7863FDEF464189B7E37CF9AA5C41697D7563FDEF46410C1CDE7CF9AA5C41086A7363FDEF46418006D87CF9AA5C4198B67263FDEF4641B2B2D17CF9AA5C4198B67263FDEF464196A5A8362C945C41D17B7838FAEB454196A5A8362C945C41D17B7838FAEB454127FDD4768AE05C4160C87738FAEB45418A5CDB768AE05C41FAB47538FAEB4541407DE1768AE05C410B567238FAEB4541F822E7768AE05C41BBCC6D38FAEB45412116EC768AE05C41A8456838FAEB45411926F0768AE05C4135F76138FAEB4541D72AF3768AE05C416C1F5B38FAEB4541B406F5768AE05C41A4015438FAEB454163A7F5768AE05C414D241507447A454163A7F5768AE05C41
Data

Dataset C sistēma 1:10 000
C sistēmas kartes mērogā 1:10 000
http://www.gisnet.lv/cgi-bin/topo?amp;request=GetCapabilities
Dataset 1:25 000
Kartes mērogā 1:25 000 C
http://www.gisnet.lv/cgi-bin/topo?amp;request=GetCapabilities
Dataset 1:50 000
Kartes mērogā 1:50 000. Iekļauj Latviju un tās pierobežu.
http://www.gisnet.lv/cgi-bin/topo?amp;request=GetCapabilities
Dataset 1:100 000
Kartes mērogā 1:100 000. Iekļauj Latviju un tās pierobežu.
http://www.gisnet.lv/cgi-bin/topo?amp;request=GetCapabilities
Dataset 1:500 000
Kartes mērogā 1:500 000. Iekļauj pamatā Latviju un tās pierobežu.
http://www.gisnet.lv/cgi-bin/topo?amp;request=GetCapabilities
Dataset HCVF 3.2 - Ekosystemy rzadkie i zagrożone w skali Europy
http://mapa.bialystok.lasy.gov.pl/geoserver/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset Nadleśnictwa - Turystyka
http://mapa.bialystok.lasy.gov.pl/geoserver/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset HCVF 6.1 – Lasy kluczowe dla tożsamości kulturowej lokalnej społeczności (powierzchnie)
http://mapa.bialystok.lasy.gov.pl/geoserver/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset HCVF 4.1 - Lasy wodochronne
http://mapa.bialystok.lasy.gov.pl/geoserver/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset Kategorie zagrożenia pożarowego
http://mapa.bialystok.lasy.gov.pl/geoserver/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset Strefy zagrożenia biotycznego i abiotycznego
http://mapa.bialystok.lasy.gov.pl/geoserver/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset Organizmy i Siedliska przyrodnicze Natura 2000 zajmujące mniej niż 50% wydzielenia (punkty)
http://mapa.bialystok.lasy.gov.pl/geoserver/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset Siedliska przyrodnicze Natura 2000 zajmujące więcej niż 50% wydzielenia (powierzchnie)
http://mapa.bialystok.lasy.gov.pl/geoserver/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset Regionalizacja nasienna
http://mapa.bialystok.lasy.gov.pl/geoserver/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset HCVF 2.1 - Kompleksy leśne odgrywające znaczącą role w krajobrazie
http://mapa.bialystok.lasy.gov.pl/geoserver/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset HCVF 3.1 – Ekosystemy skrajnie rzadkie i ginące, marginalne z punktu widzenia gospodarki leśnej
http://mapa.bialystok.lasy.gov.pl/geoserver/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset HCVF 1.1 i 1.1.1 – Obszary chronione w Rezerwatach przyrody
http://mapa.bialystok.lasy.gov.pl/geoserver/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset HCVF 1.1.2 – Obszary chronione w Parkach Krajobrazowych
http://mapa.bialystok.lasy.gov.pl/geoserver/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset Nadleśnictwa - Edukacja
http://mapa.bialystok.lasy.gov.pl/geoserver/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset Drzewostany
http://mapa.bialystok.lasy.gov.pl/geoserver/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset HCVF 4.2 – Lasy glebochronne
http://mapa.bialystok.lasy.gov.pl/geoserver/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset HCVF 6.1 – Lasy kluczowe dla tożsamości kulturowej lokalnej społeczności (punkty)
http://mapa.bialystok.lasy.gov.pl/geoserver/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset Leśne Kompleksy Promocyjne (LKP)
http://mapa.bialystok.lasy.gov.pl/geoserver/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset Wyłączone drzewostany nasienne, plantacje nasienne, plantacyjne uprawy nasienne
http://mapa.bialystok.lasy.gov.pl/geoserver/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset Lasy ochronne
http://mapa.bialystok.lasy.gov.pl/geoserver/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset Parki Narodowe
http://mapa.bialystok.lasy.gov.pl/geoserver/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset Obszary nieobjęte gospodarowaniem
http://mapa.bialystok.lasy.gov.pl/geoserver/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset Parki Krajobrazowe
http://mapa.bialystok.lasy.gov.pl/geoserver/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset Rezerwaty przyrody
http://mapa.bialystok.lasy.gov.pl/geoserver/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset Nazwa powiatu
http://sdi.geoportal.gov.pl/WMS_PRG/service.svc/get?amp;request=GetCapabilities
Dataset Województwa
http://sdi.geoportal.gov.pl/WMS_PRG/service.svc/get?amp;request=GetCapabilities
Dataset Powiaty
http://sdi.geoportal.gov.pl/WMS_PRG/service.svc/get?amp;request=GetCapabilities
Dataset Gminy
http://sdi.geoportal.gov.pl/WMS_PRG/service.svc/get?amp;request=GetCapabilities
Dataset byttedyrkategori
http://wms.dirnat.no/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset byttedyrkategori
http://wms.dirnat.no/geoserver/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset Nadleśnictwa - overview
http://mapa.bialystok.lasy.gov.pl/geoserver/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset Production licences current
http://npdwms.npd.no/npdwmsmap_wgs84.asp?amp;request=GetCapabilities
Dataset Production licences current
http://npdwms.npd.no/NPD_FactMap.asp?amp;request=GetCapabilities
Dataset Production licence labels
http://npdwms.npd.no/NPD_FactMap.asp?amp;request=GetCapabilities
Dataset Area with stratigraphic licencing
http://npdwms.npd.no/NPD_FactMap.asp?amp;request=GetCapabilities
Dataset Production licences current grey
http://npdwms.npd.no/npdwmsmap_wgs84.asp?amp;request=GetCapabilities
Dataset Production licences all
http://npdwms.npd.no/npdwmsmap_wgs84.asp?amp;request=GetCapabilities
Dataset Production licence labels
http://npdwms.npd.no/npdwmsmap_wgs84.asp?amp;request=GetCapabilities
Dataset Production licences current grey
http://npdwms.npd.no/NPD_FactMap.asp?amp;request=GetCapabilities
Dataset Area with stratigraphic licencing
http://npdwms.npd.no/npdwmsmap_wgs84.asp?amp;request=GetCapabilities
Dataset Production licences all
http://npdwms.npd.no/NPD_FactMap.asp?amp;request=GetCapabilities
Dataset Announced blocks
http://npdwms.npd.no/NPD_FactMap.asp?amp;request=GetCapabilities
Dataset Announced blocks
http://npdwms.npd.no/npdwmsmap_wgs84.asp?amp;request=GetCapabilities
Dataset Latvijas topogrāfiskās kartes
Latvijas topogrāfisko karšu atlants.Pamatā apkopotas padomju gados izdotās topogrāfikās kartes Latvijas teritorijai.
http://www.gisnet.lv/cgi-bin/topo?amp;request=GetCapabilities
Dataset 1:1000000
Kartes mērogā 1:1 000 000. Iekļauj Latviju un daļu Igaunijas
http://www.gisnet.lv/cgi-bin/topo?amp;request=GetCapabilities
Dataset Pieejamās 1:1M lapu robežas
Pieejamās 1:1M lapu robežas
http://www.gisnet.lv/cgi-bin/topo?amp;request=GetCapabilities
Dataset Quadrants labels
http://npdwms.npd.no/NPD_FactMap.asp?amp;request=GetCapabilities
Dataset Quadrants
http://npdwms.npd.no/NPD_FactMap.asp?amp;request=GetCapabilities
Dataset Blocks
http://npdwms.npd.no/NPD_FactMap.asp?amp;request=GetCapabilities
Dataset Blocks labels
http://npdwms.npd.no/npdwmsmap_wgs84.asp?amp;request=GetCapabilities
Dataset Quadrants labels
http://npdwms.npd.no/npdwmsmap_wgs84.asp?amp;request=GetCapabilities
Dataset Quadrants
http://npdwms.npd.no/npdwmsmap_wgs84.asp?amp;request=GetCapabilities
Dataset Blocks
http://npdwms.npd.no/npdwmsmap_wgs84.asp?amp;request=GetCapabilities
Dataset Blocks labels
http://npdwms.npd.no/NPD_FactMap.asp?amp;request=GetCapabilities
Dataset FAO aquatic species distribution map of Eudontomyzon mariae
http://www.fao.org/figis/geoserver/wms/
Dataset biogeografiske_regioner_grense
http://wms.dirnat.no/geoserver/biogeografiske_regioner/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset biogeografiske_regioner_grense
http://wms.dirnat.no/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset biogeografiske_regioner_omrade
http://wms.dirnat.no/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset biogeografiske_regioner_omrade
http://wms.dirnat.no/geoserver/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset biogeografiske_regioner_grense
http://wms.dirnat.no/geoserver/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset biogeografiske_regioner_omrade
http://wms.dirnat.no/geoserver/biogeografiske_regioner/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset biogeografiske_regioner_grense
http://wms.dirnat.no/geoserver/biogeografiske_regioner/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset biogeografiske_regioner_omrade
http://wms.dirnat.no/geoserver/biogeografiske_regioner/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset Development wellbores
http://npdwms.npd.no/npdwmsmap_wgs84.asp?amp;request=GetCapabilities
Dataset Development wellbore labels
http://npdwms.npd.no/NPD_FactMap.asp?amp;request=GetCapabilities
Dataset Exploration wellbore labels
http://npdwms.npd.no/NPD_FactMap.asp?amp;request=GetCapabilities
Dataset Active exploration wells
http://npdwms.npd.no/NPD_FactMap.asp?amp;request=GetCapabilities
Dataset Development wellbores
http://npdwms.npd.no/NPD_FactMap.asp?amp;request=GetCapabilities
Dataset Exploration wellbores
http://npdwms.npd.no/npdwmsmap_wgs84.asp?amp;request=GetCapabilities
Dataset Exploration wellbore labels
http://npdwms.npd.no/npdwmsmap_wgs84.asp?amp;request=GetCapabilities
Dataset Exploration wellbores
http://npdwms.npd.no/NPD_FactMap.asp?amp;request=GetCapabilities
Dataset Active exploration wells
http://npdwms.npd.no/npdwmsmap_wgs84.asp?amp;request=GetCapabilities
Dataset Development wellbore labels
http://npdwms.npd.no/npdwmsmap_wgs84.asp?amp;request=GetCapabilities
Dataset PHYSCHIM:Physi-chemical factor of soil
PHYSCHIM:Physi-chemical factor of soil
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/WRB/WMS_Application.asp?_=
Dataset TXTCRUST:Textural factor of soil crusting
TXTCRUST:Textural factor of soil crusting
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/WRB/WMS_Application.asp?_=
Dataset AGLIM2NNI:2nd Limitation to agricultural use (without no information)
AGLIM2NNI:2nd Limitation to agricultural use (without no information)
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/WRB/WMS_Application.asp?_=
Dataset ERODI:Soil erodibility class
Soil erodibility class, Erodibility of soils in 5 classes
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/WRB/WMS_Application.asp?_=
Dataset CRUSTING:Soil crusting class
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/WRB/WMS_Application.asp?_=
Dataset ATC:Accumulated temperature class
ATC:Accumulated temperature class
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/WRB/WMS_Application.asp?_=
Dataset AGLIM1NNI: Dominant limitation to agricultural use (without no information)
AGLIM1NNI: Dominant limitation to agricultural use (without no information)
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/WRB/WMS_Application.asp?_=
Dataset IL:Impermeable Layer
IL: Code for the presence of an impermeable layer within the soil profile of the STU. An impermeable layer is a subsoil horizon restricting water penetration. The impermeability can be of lithological...
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/WRB/WMS_Obstacle.asp?_=
Dataset WM1:Presence of Water Management System
A water management system is intended to palliate the lack of water (dry conditions), correct a soil condition preventing agricultural use (salinity), or drain excess water in waterlogged or frequentl...
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/WRB/WMS_Water.asp?_=
Dataset WM2:Type of Water Management System
A water management system is intended to palliate the lack of water (dry conditions), correct a soil condition preventing agricultural use (salinity), or drain excess water in waterlogged or frequentl...
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/WRB/WMS_Water.asp?_=
Dataset SLOPESE:Secondary Slope class
SLOPE-DOM - SLOPE-SEC: Dominant-Secondary slope class of the STU.
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/WRB/WMS_Altitude.asp?_=
Dataset ZMAX:Maximun elevetaion above sea
ZMAX, ZMIN: Maximum/Minimum elevation above sea level of the STU (in metres). It is often difficult to fill in the information concerning ZMIN and ZMAX attributes. This is particularly true when the m...
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/WRB/WMS_Altitude.asp?_=
Dataset ZMIN:Minimun elevetaion above sea
ZMAX, ZMIN: Maximum/Minimum elevation above sea level of the STU (in metres). It is often difficult to fill in the information concerning ZMIN and ZMAX attributes. This is particularly true when the m...
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/WRB/WMS_Altitude.asp?_=
Dataset SLOPEDO:Dominant Slope Class
SLOPE-DOM - SLOPE-SEC: Dominant-Secondary slope class of the STU.
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/WRB/WMS_Altitude.asp?_=
Dataset PEAT
Dominant surface textural class , Organic Carbon, Elevation, Peat
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/WRB/WMS_Primary.asp?_=
Dataset OC_TOP:Topsoil Organic Carbon
Dominant surface textural class , Organic Carbon, Elevation, Peat
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/WRB/WMS_Primary.asp?_=
Dataset ALT:Elevation
Dominant surface textural class , Organic Carbon, Elevation, Peat
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/WRB/WMS_Primary.asp?_=
Dataset TEXT:Dominant Surface Textural
Dominant surface textural class , Organic Carbon, Elevation, Peat
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/WRB/WMS_Primary.asp?_=
Dataset MIN_TOP:Topsoil Mineralogy
Chemical attributes
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/WRB/WMS_Chemical.asp?_=
Dataset CEC_TOP:Topsoil Cation Exchange Capacity
Chemical attributes
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/WRB/WMS_Chemical.asp?_=
Dataset DIFF:Soil Profile Differentiation
Chemical attributes
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/WRB/WMS_Chemical.asp?_=
Dataset CEC_SUB:Subsoil Cation Exchange Capacity
Chemical attributes
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/WRB/WMS_Chemical.asp?_=
Dataset BS_TOP:Base Topsoil Saturation
Chemical attributes
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/WRB/WMS_Chemical.asp?_=
Dataset MIN_SUB:Subsoil Mineralogy
Chemical attributes
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/WRB/WMS_Chemical.asp?_=
Dataset BS_SUB:Base Subsoil Saturation
Chemical attributes
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/WRB/WMS_Chemical.asp?_=
Dataset HG:Hydro-geological class.
Water Capacity and hydrology
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/WRB/WMS_Hydrological.asp?_=
Dataset AWC_TOP:Topsoil available water capacity
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/WRB/WMS_Hydrological.asp?_=
Dataset AWC_SUB:Subsoil available water capacity
Water Capacity and hydrology
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/WRB/WMS_Hydrological.asp?_=
Dataset DIMP:Depth to an impermeable layer
Water Capacity and hydrology
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/WRB/WMS_Hydrological.asp?_=
Dataset EAWC_TOP:Topsoil easily available water capacity
Water Capacity and hydrology
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/WRB/WMS_Hydrological.asp?_=
Dataset DGH:Depth to a gleyed horizon
Water Capacity and hydrology
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/WRB/WMS_Hydrological.asp?_=
Dataset PMH:Parent material hydro-geological.
Water Capacity and hydrology
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/WRB/WMS_Hydrological.asp?_=
Dataset EAWC_SUB:Subsoil easily available water capacity
Water Capacity and hydrology
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/WRB/WMS_Hydrological.asp?_=
Dataset PD_TOP:Topsoil packing density
Dominant surface textural class , Organic Carbon, Elevation, Peat
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/WRB/WMS_Mechanical.asp?_=
Dataset DR:Depth to rock
Dominant surface textural class , Organic Carbon, Elevation, Peat
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/WRB/WMS_Mechanical.asp?_=
Dataset TD:Rule inferred subsoil texture
Dominant surface textural class , Organic Carbon, Elevation, Peat
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/WRB/WMS_Mechanical.asp?_=
Dataset PD_SUB:Subsoil Packing Density
Dominant surface textural class , Organic Carbon, Elevation, Peat
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/WRB/WMS_Mechanical.asp?_=
Dataset VS:Volume of stones
Dominant surface textural class , Organic Carbon, Elevation, Peat
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/WRB/WMS_Mechanical.asp?_=
Dataset STR_TOP:Topsoil structure
Dominant surface textural class , Organic Carbon, Elevation, Peat
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/WRB/WMS_Mechanical.asp?_=
Dataset STR_SUB:Subsoil structure
Dominant surface textural class , Organic Carbon, Elevation, Peat
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/WRB/WMS_Mechanical.asp?_=
Dataset TXEROD:Textural factor of soil erodibility
Textural factor of soil erodibility in 5 classes
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/WRB/WMS_Application.asp?_=
Dataset USE:Regrouped land use
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/WRB/WMS_Application.asp?_=
Dataset Küstenlinie der Deutschen Bucht
Basis der Simulationen aus dem AufMod Projekt
http://mdi-dienste.baw.de/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset miljoverdi_rutemax_gruppe
http://wms.dirnat.no/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset miljoverdi_rutemax_gruppe
http://wms.dirnat.no/geoserver/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset FAO aquatic species distribution map of Pollachius pollachius
http://www.fao.org/figis/geoserver/wms/
Dataset miljoverdi_usikkerhet
http://wms.dirnat.no/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset miljoverdi_usikkerhet
http://wms.dirnat.no/geoserver/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset Waterbodies (vector)
Waterbodies (vector)
http://discomap.eea.europa.eu/arcgis/services/Land/CLC1990_Dyna_WM/MapServer/WMSServer
Dataset Artificial Surfaces (vector)
Artificial Surfaces (vector)
http://discomap.eea.europa.eu/arcgis/services/Land/CLC1990_Dyna_WM/MapServer/WMSServer
Dataset Agricultural Areas (vector)
Agricultural Areas (vector)
http://discomap.eea.europa.eu/arcgis/services/Land/CLC1990_Dyna_WM/MapServer/WMSServer
Dataset Wetlands (vector)
Wetlands (vector)
http://discomap.eea.europa.eu/arcgis/services/Land/CLC1990_Dyna_WM/MapServer/WMSServer
Dataset Forest Semi Natural Areas (vector)
Forest Semi Natural Areas (vector)
http://discomap.eea.europa.eu/arcgis/services/Land/CLC1990_Dyna_WM/MapServer/WMSServer
Dataset FAO aquatic species distribution map of Lampetra fluviatilis
http://www.fao.org/figis/geoserver/wms/
Dataset miljoverdi_rutemax_art
http://wms.dirnat.no/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset miljoverdi_rutemax_art
http://wms.dirnat.no/geoserver/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset Agricultural Areas (raster)
Agricultural Areas (raster)
http://discomap.eea.europa.eu/arcgis/services/Land/CLC2006_Dyna_WM/MapServer/WMSServer
Dataset Artificial Surfaces (raster)
Artificial Surfaces (raster)
http://discomap.eea.europa.eu/arcgis/services/Land/CLC2006_Dyna_WM/MapServer/WMSServer
Dataset Forest Semi Natural Areas (raster)
Forest Semi Natural Areas (raster)
http://discomap.eea.europa.eu/arcgis/services/Land/CLC2006_Dyna_WM/MapServer/WMSServer
Dataset Wetlands (raster)
Wetlands (raster)
http://discomap.eea.europa.eu/arcgis/services/Land/CLC2006_Dyna_WM/MapServer/WMSServer
Dataset Waterbodies (raster)
Waterbodies (raster)
http://discomap.eea.europa.eu/arcgis/services/Land/CLC2006_Dyna_WM/MapServer/WMSServer
Dataset FAO aquatic species distribution map of Alloteuthis subulata
http://www.fao.org/figis/geoserver/wms/
Dataset Seismic Aq Net - Finished, 2D
http://npdwms.npd.no/NPD_FactMap.asp?amp;request=GetCapabilities
Dataset Seismic Aq Net - Paused, 2D
http://npdwms.npd.no/NPD_FactMap.asp?amp;request=GetCapabilities
Dataset Seismic Aq Net - Paused, 2D
http://npdwms.npd.no/npdwmsmap_wgs84.asp?amp;request=GetCapabilities
Dataset Seismic Aq Net - Finished, 2D
http://npdwms.npd.no/npdwmsmap_wgs84.asp?amp;request=GetCapabilities
Dataset Seismic Aq Net - Ongoing, 2D
http://npdwms.npd.no/NPD_FactMap.asp?amp;request=GetCapabilities
Dataset Seismic Aq Net - Planned, 2D
http://npdwms.npd.no/NPD_FactMap.asp?amp;request=GetCapabilities
Dataset Seismic Aq Net - Ongoing, 2D
http://npdwms.npd.no/npdwmsmap_wgs84.asp?amp;request=GetCapabilities
Dataset Seismic Aq Net - Planned, 2D
http://npdwms.npd.no/npdwmsmap_wgs84.asp?amp;request=GetCapabilities
Dataset FAO aquatic species distribution map of Acipenser nudiventris
http://www.fao.org/figis/geoserver/wms/
Dataset FAO aquatic species distribution map of Microstomus kitt
http://www.fao.org/figis/geoserver/wms/
Dataset miljoverdi_dekningsgeometri
http://wms.dirnat.no/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset miljoverdi_dekningsgeometri
http://wms.dirnat.no/geoserver/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset FAO aquatic species distribution map of Chamelea gallina
http://www.fao.org/figis/geoserver/wms/
Dataset Mechanical Properties
Mechanical Properties
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/WRB/WMS_Mechanical.asp?_=
Dataset Altitude - Slope
Altitude - Slope
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/WRB/WMS_Altitude.asp?_=
Dataset Water Management System
Water Management System
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/WRB/WMS_Water.asp?_=
Dataset Chemical Properties
Primary Prpoperties
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/WRB/WMS_Chemical.asp?_=
Dataset Hydrological Properties
Hydrological Properties
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/WRB/WMS_Hydrological.asp?_=
Dataset Primary Properties
Primary Prpoperties
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/WRB/WMS_Primary.asp?_=
Dataset Application
The ESDAC map viewer allows the user to navigate in key soil data for Europe. Main data come from the European Soil Database and from datasets derived from it.
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/WRB/WMS_Application.asp?_=
Dataset Seismic Aq Gross - Ongoing
http://npdwms.npd.no/npdwmsmap_wgs84.asp?amp;request=GetCapabilities
Dataset Seismic Aq Gross - Ongoing
http://npdwms.npd.no/NPD_FactMap.asp?amp;request=GetCapabilities
Dataset Seismic Aq Gross - Finished
http://npdwms.npd.no/NPD_FactMap.asp?amp;request=GetCapabilities
Dataset Seismic Aq Gross - Finished
http://npdwms.npd.no/npdwmsmap_wgs84.asp?amp;request=GetCapabilities
Dataset Seismic Aq Net - Ongoing, other
http://npdwms.npd.no/npdwmsmap_wgs84.asp?amp;request=GetCapabilities
Dataset Seismic Aq Gross - Paused
http://npdwms.npd.no/npdwmsmap_wgs84.asp?amp;request=GetCapabilities
Dataset Seismic Aq Net - Finished, other
http://npdwms.npd.no/npdwmsmap_wgs84.asp?amp;request=GetCapabilities
Dataset Seismic Aq Net - Paused, other
http://npdwms.npd.no/npdwmsmap_wgs84.asp?amp;request=GetCapabilities
Dataset Seismic Aq Net - Planned, other
http://npdwms.npd.no/npdwmsmap_wgs84.asp?amp;request=GetCapabilities
Dataset Seismic Aq Gross - Planned
http://npdwms.npd.no/npdwmsmap_wgs84.asp?amp;request=GetCapabilities
Dataset Seismic Aq Net - Ongoing, other
http://npdwms.npd.no/NPD_FactMap.asp?amp;request=GetCapabilities
Dataset Seismic Aq Gross - Paused
http://npdwms.npd.no/NPD_FactMap.asp?amp;request=GetCapabilities
Dataset Seismic Aq Net - Finished, other
http://npdwms.npd.no/NPD_FactMap.asp?amp;request=GetCapabilities
Dataset Seismic Aq Net - Paused, other
http://npdwms.npd.no/NPD_FactMap.asp?amp;request=GetCapabilities
Dataset Seismic Aq Net - Planned, other
http://npdwms.npd.no/NPD_FactMap.asp?amp;request=GetCapabilities
Dataset Seismic Aq Gross - Planned
http://npdwms.npd.no/NPD_FactMap.asp?amp;request=GetCapabilities
Dataset FAO aquatic species distribution map of Alloteuthis media
http://www.fao.org/figis/geoserver/wms/
Dataset EU27 Biogeographical Regions 2008
EU27 Biogeographical Regions 2008
http://discomap.eea.europa.eu/ArcGIS/services/Bio/BiogeographicalRegions2008_Dyna_WGS84/MapServer/WMSServer
Dataset Scale under 1:1,000,000
Scale under 1:1,000,000
http://discomap.eea.europa.eu/ArcGIS/services/Bio/Natura2000_Dyna_WGS84/MapServer/WMSServer
Dataset Scale under 1:1,000,000
Scale under 1:1,000,000
http://discomap.eea.europa.eu/ArcGIS/services/Bio/Natura2000_Dyna_WGS84/MapServer/WMSServer
Dataset Scale above 1:100,000
Scale above 1:100,000
http://discomap.eea.europa.eu/ArcGIS/services/Bio/Natura2000_Dyna_WGS84/MapServer/WMSServer
Dataset Query Sites
Query Sites
http://discomap.eea.europa.eu/ArcGIS/services/Bio/Natura2000_Dyna_WGS84/MapServer/WMSServer
Dataset Scale between 1:100.000 and 1:1,000,000
Scale between 1:100.000 and 1:1,000,000
http://discomap.eea.europa.eu/ArcGIS/services/Bio/Natura2000_Dyna_WGS84/MapServer/WMSServer
Dataset Scale above 1:100,000
Scale above 1:100,000
http://discomap.eea.europa.eu/ArcGIS/services/Bio/Natura2000_Dyna_WGS84/MapServer/WMSServer
Dataset Scale between 1:100,000 and 1:1,000,000
Scale between 1:100,000 and 1:1,000,000
http://discomap.eea.europa.eu/ArcGIS/services/Bio/Natura2000_Dyna_WGS84/MapServer/WMSServer
Dataset Wetlands (vector)
Wetlands (vector)
http://www.sig-pyrenees.net/proxy/ogc/wms_open?amp;request=GetCapabilities
Dataset Agricultural Areas (vector)
Agricultural Areas (vector)
http://discomap.eea.europa.eu/arcgis/services/Land/CLC2006_Dyna_WM/MapServer/WMSServer
Dataset Artificial Surfaces (vector)
Artificial Surfaces (vector)
http://discomap.eea.europa.eu/arcgis/services/Land/CLC2006_Dyna_WM/MapServer/WMSServer
Dataset Forest Semi Natural Areas (vector)
Forest Semi Natural Areas (vector)
http://discomap.eea.europa.eu/arcgis/services/Land/CLC2006_Dyna_WM/MapServer/WMSServer
Dataset Forest Semi Natural Areas (vector)
Forest Semi Natural Areas (vector)
http://discomap.eea.europa.eu/arcgis/services/Land/CLC2006_Dyna_WM/MapServer/WMSServer
Dataset WaterBodies (vector)
WaterBodies (vector)
http://discomap.eea.europa.eu/arcgis/services/Land/CLC2006_Dyna_WM/MapServer/WMSServer
Dataset Wetlands (vector)
Wetlands (vector)
http://discomap.eea.europa.eu/arcgis/services/Land/CLC2006_Dyna_WM/MapServer/WMSServer
Dataset Artificial Surfaces (vector)
Artificial Surfaces (vector)
http://discomap.eea.europa.eu/arcgis/services/Land/CLC2006_Dyna_WM/MapServer/WMSServer
Dataset Wetlands Contours (vector)
Wetlands Contours (vector)
http://discomap.eea.europa.eu/arcgis/services/Land/CLC2006_Dyna_WM/MapServer/WMSServer
Dataset WaterBodies (vector)
WaterBodies (vector)
http://discomap.eea.europa.eu/arcgis/services/Land/CLC2006_Dyna_WM/MapServer/WMSServer
Dataset Agricultural Areas (vector)
Agricultural Areas (vector)
http://discomap.eea.europa.eu/arcgis/services/Land/CLC2006_Dyna_WM/MapServer/WMSServer
Dataset Artificial Surfaces (vector)
Artificial Surfaces (vector)
http://www.sig-pyrenees.net/proxy/ogc/wms_open?amp;request=GetCapabilities
Dataset Agricultural Areas (vector)
Agricultural Areas (vector)
http://www.sig-pyrenees.net/proxy/ogc/wms_open?amp;request=GetCapabilities
Dataset FAO aquatic species distribution map of Abramis brama
http://www.fao.org/figis/geoserver/wms/
Dataset Forest Semi Natural Areas (vector)
Forest Semi Natural Areas (vector)
http://www.sig-pyrenees.net/proxy/ogc/wms_open?amp;request=GetCapabilities
Dataset FAO aquatic species distribution map of Sepia officinalis
http://www.fao.org/figis/geoserver/wms/
Dataset WaterBodies (vector)
WaterBodies (vector)
http://www.sig-pyrenees.net/proxy/ogc/wms_open?amp;request=GetCapabilities
Dataset Topografiska Webbkartan
Lantmäteriets Topografiska Webbkarta
http://karta.kungsbacka.se/geoserver/wms/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset Topografiska Webbkartan Nedtonad
Lantmäteriets Topografiska Webbkarta Nedtonad
http://karta.kungsbacka.se/geoserver/wms/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset FAO aquatic species distribution map of Lepidorhombus whiffiagonis
http://www.fao.org/figis/geoserver/wms/
Dataset FAO aquatic species distribution map of Lophius piscatorius
http://www.fao.org/figis/geoserver/wms/
Dataset IHME1500, map index code
International Hydrogeological Map of Europe 1:1,500,000 (IHME1500), map index code
http://www.bgr.de/Service/groundwater/ihme1500/?amp;request=GetCapabilities
Dataset IHME1500, year of publication
International Hydrogeological Map of Europe 1:1,500,000 (IHME1500), year of publication
http://www.bgr.de/Service/groundwater/ihme1500/?amp;request=GetCapabilities
Dataset IHME1500, map index
International Hydrogeological Map of Europe 1:1,500,000 (IHME1500), map index
http://www.bgr.de/Service/groundwater/ihme1500/?amp;request=GetCapabilities
Dataset IHME1500, map index name
International Hydrogeological Map of Europe 1:1,500,000 (IHME1500), map index name
http://www.bgr.de/Service/groundwater/ihme1500/?amp;request=GetCapabilities
Dataset FAO aquatic species distribution map of Cerastoderma edule
http://www.fao.org/figis/geoserver/wms/
Dataset IHME1500, map sheets
International Hydrogeological Map of Europe 1:1,500,000 (IHME1500), 25 map sheets
http://www.bgr.de/Service/groundwater/ihme1500/?amp;request=GetCapabilities
Dataset BGR Groundwater: IHME1500
The International Hydrogeological Map of Europe, scale 1:1,500,000 is a series of general hydrogeological maps comprising 25 map sheets with explanatory notes, covering the whole European continent an...
http://www.bgr.de/Service/groundwater/ihme1500/?amp;request=GetCapabilities
Dataset Sub areas
http://npdwms.npd.no/NPD_FactMap.asp?amp;request=GetCapabilities
Dataset Sub areas labels
http://npdwms.npd.no/npdwmsmap_wgs84.asp?amp;request=GetCapabilities
Dataset Sub areas labels
http://npdwms.npd.no/NPD_FactMap.asp?amp;request=GetCapabilities
Dataset Sub areas
http://npdwms.npd.no/npdwmsmap_wgs84.asp?amp;request=GetCapabilities
Dataset FAO aquatic species distribution map of Glyptocephalus cynoglossus
http://www.fao.org/figis/geoserver/wms/
Dataset MorWin
Layer-Group type layer: MorWin
http://mdi-dienste.baw.de/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset FAO aquatic species distribution map of Dicentrarchus labrax
http://www.fao.org/figis/geoserver/wms/
Dataset FAO aquatic species distribution map of Conger conger
http://www.fao.org/figis/geoserver/wms/
Dataset FAO aquatic species distribution map of Hippoglossoides platessoides
http://www.fao.org/figis/geoserver/wms/
Dataset FAO aquatic species distribution map of Molva molva
http://www.fao.org/figis/geoserver/wms/
Dataset FAO aquatic species distribution map of Merluccius merluccius
http://www.fao.org/figis/geoserver/wms/
Dataset Caprella_mutica
Caprella_mutica
http://geoportal-geoportail.gc.ca/arcgis/services/Reported_Observations_Aquatic_Invasive_Species_ENG/MapServer//WMSServer
Dataset europe_countries
http://www.globedata.nl/geoserver/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset Ανεμολογικοί Ιστοί
http://www.rae.gr/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset FAO aquatic species distribution map of Loligo vulgaris
http://www.fao.org/figis/geoserver/wms/
Dataset OSPAR Boundaries
A shapefile containing the external boundary and internal region boundary lines to describe the OSPAR area.
http://geo.vliz.be/geoserver/MarineRegions/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset FAO aquatic species distribution map of Rossia macrosoma
http://www.fao.org/figis/geoserver/wms/
Dataset FAO aquatic species distribution map of Sebastes mentella
http://www.fao.org/figis/geoserver/wms/
Dataset FAO aquatic species distribution map of Pollachius virens
http://www.fao.org/figis/geoserver/wms/
Dataset FAO aquatic species distribution map of Cystophora cristata
http://www.fao.org/figis/geoserver/wms/
Dataset FAO aquatic species distribution map of Scomber scombrus
http://www.fao.org/figis/geoserver/wms/
Dataset Wetlands (raster)
Wetlands (raster)
http://discomap.eea.europa.eu/arcgis/services/Land/CLC1990_Dyna_WM/MapServer/WMSServer
Dataset Artificial Surfaces (raster)
Artificial Surfaces (raster)
http://discomap.eea.europa.eu/arcgis/services/Land/CLC1990_Dyna_WM/MapServer/WMSServer
Dataset Agricultural Areas (raster)
Agricultural Areas (raster)
http://discomap.eea.europa.eu/arcgis/services/Land/CLC1990_Dyna_WM/MapServer/WMSServer
Dataset Waterbodies (raster)
Waterbodies (raster)
http://discomap.eea.europa.eu/arcgis/services/Land/CLC1990_Dyna_WM/MapServer/WMSServer
Dataset Forest Semi Natural Areas (raster)
Forest Semi Natural Areas (raster)
http://discomap.eea.europa.eu/arcgis/services/Land/CLC1990_Dyna_WM/MapServer/WMSServer
Dataset FAO aquatic species distribution map of Brosme brosme
http://www.fao.org/figis/geoserver/wms/

Administrative units