Home | Place | Keyword | AboutWarmian-Masurian

area: 79441754
numgeometries: 1
gid: 189122
parent: 189019
level: 1
objectid: 165412
name: Warmian-Masurian
varname: Warminsko-Mazurskie
hasc: PL.WN
type: Województwo
engtype: Voivodeship|Province
validfrom: 19980727
validto: Present
num_children: 20
geom_area: 3.783252472836523
the_geom_900913: 010600002031BF0D00010000000103000000010000009B0000002DDD550B15BF4041A28D05ED30B45A412DDD550B15BF4041A712783680CA5A41BC29550B15BF4041D6037E3680CA5A415516530B15BF404196BA833680CA5A4167B74F0B15BF4041ABFE883680CA5A41172E4B0B15BF4041459C8D3680CA5A4104A7450B15BF4041F965913680CA5A4191583F0B15BF40418836943680CA5A41C880380B15BF404142F2953680CA5A410063310B15BF40411788963680CA5A4114B2147ACC5340411788963680CA5A4114B2147ACC534041C43C146ABCE45A41A9FE137ACC5340411D331A6ABCE45A4143EB117ACC534041D1EE1F6ABCE45A41548C0E7ACC5340417537256ABCE45A4104030A7ACC53404107D9296ABCE45A41F17B047ACC5340410BA62D6ABCE45A417E2DFE79CC5340410979306ABCE45A41B555F779CC5340414236326ABCE45A41ED37F079CC53404192CC326ABCE45A41ED03C2D2E43E404192CC326ABCE45A41ED03C2D2E43E4041E34D6B985B3D5B41F2D88AFD8E9A4041E34D6B985B3D5B41BAF691FD8E9A4041F0E56B985B3D5B417CCE98FD8E9A40414CA86D985B3D5B41EF1C9FFD8E9A4041A28370985B3D5B4102A4A4FD8E9A4041D45B74985B3D5B41532DA9FD8E9A4041150B79985B3D5B41478CACFD8E9A404147637E985B3D5B41A89FAEFD8E9A4041E32F84985B3D5B411853AFFD8E9A4041D1378A985B3D5B411853AFFD8E9A40411FDFB9735C445B41A89FAEFD8E9A404175E8BF735C445B41478CACFD8E9A404164B6C5735C445B41532DA9FD8E9A4041DA0FCB735C445B4102A4A4FD8E9A404133C0CF735C445B41EF1C9FFD8E9A40414899D3735C445B417CCE98FD8E9A40414975D6735C445B41BAF691FD8E9A40410D38D8735C445B41F2D88AFD8E9A40413ED0D8735C445B4158C3647AAC4F40413ED0D8735C445B4158C3647AAC4F40412BEF561A88995B4170277DA859A540412BEF561A88995B41394584A859A540411289571A88995B41011D8BA859A54041D650591A88995B41746B91A859A54041FF345C1A88995B4187F296A859A540410E19601A88995B41D87B9BA859A54041C5D6641A88995B41C6DA9EA859A540417C3F6A1A88995B412DEEA0A859A54041FB1D701A88995B4197A1A1A859A540418638761A88995B4197A1A1A859A54041AEA1E3B639AB5B413B8F2D5D404C4141AEA1E3B639AB5B413B8F2D5D404C41416A6FEA95D7A35B41AC422E5D404C4141C452E495D7A35B410C56305D404C41413C72DE95D7A35B4101B5335D404C4141AC07D995D7A35B41513E385D404C41415248D495D7A35B4164C53D5D404C4141EB62D095D7A35B41D713445D404C4141C47DCD95D7A35B419AEB4A5D404C41415FB5CB95D7A35B416209525D404C4141451BCB95D7A35B41E3AFAA898FFD4141451BCB95D7A35B41E3AFAA898FFD41412D0099BFA3985B415363AB898FFD4141D1E592BFA3985B41BA76AD898FFD41417A078DBFA3985B41A8D5B0898FFD4141EC9E87BFA3985B41F95EB5898FFD41415AE182BFA3985B410CE6BA898FFD414167FD7EBFA3985B417F34C1898FFD41415A197CBFA3985B41410CC8898FFD41419F517ABFA3985B410A2ACF898FFD4141C1B779BFA3985B4109C659FF624A4241C1B779BFA3985B4109C659FF624A42411C416B57C8975B4174795AFF624A4241EA266557C8975B41DA8C5CFF624A4241BF485F57C8975B41C9EB5FFF624A42415AE05957C8975B411F7564FF624A4241EE225557C8975B4132FC69FF624A4241143F5157C8975B419F4A70FF624A42411C5B4E57C8975B41682277FF624A42416D934C57C8975B4130407EFF624A42418DF94B57C8975B41D2428E75A69742418DF94B57C8975B4194609575A69742416D934C57C8975B415C389C75A69742411C5B4E57C8975B41CF86A275A6974241143F5157C8975B41E20DA875A6974241EE225557C8975B413397AC75A69742415AE05957C8975B4121F6AF75A6974241BF485F57C8975B418809B275A6974241EA266557C8975B41F8BCB275A69742411C416B57C8975B41F8BCB275A697424108369131A8A15B41C774DABF7961434108369131A8A15B41C774DABF7961434131A75FB0B1795B41E0125019BF2E434131A75FB0B1795B4118F54819BF2E4341EC0D5FB0B1795B41551D4219BF2E43410C485DB0B1795B41E2CE3B19BF2E4341F3665AB0B1795B41CF473619BF2E4341038756B0B1795B417FBE3119BF2E434152CE51B0B1795B418A5F2E19BF2E4341566B4CB0B1795B412A4C2C19BF2E4341119346B0B1795B41B9982B19BF2E4341FC7E40B0B1795B41B9982B19BF2E4341F9BEF769E8585B412A4C2C19BF2E434182B1F169E8585B418A5F2E19BF2E434197DFEB69E8585B417FBE3119BF2E43417E82E669E8585B41CF473619BF2E4341F2CEE169E8585B41E2CE3B19BF2E434139F3DD69E8585B41551D4219BF2E43414415DB69E8585B4118F54819BF2E43414B51D969E8585B41E0125019BF2E4341B4B8D869E8585B41E04FFF128F394341B4B8D869E8585B41E04FFF128F3943411AB723A1D6115B4146D53C9883D242411AB723A1D6115B417EB7359883D24241E31F23A1D6115B41B5DF2E9883D24241146021A1D6115B414291289883D24241DA881EA1D6115B412F0A239883D242412FB61AA1D6115B41DF801E9883D24241AA0D16A1D6115B41F0211B9883D2424122BD10A1D6115B41890E199883D24241E3F80AA1D6115B411F5B189883D242419BF904A1D6115B411F5B189883D24241D82F21B612F35A41A80FBD69E9334241D82F21B612F35A41E0F1B569E93342413F9920B612F35A411E1AAF69E933424132DB1EB612F35A41ABCBA869E9334241D9061CB612F35A419744A369E93342410F3818B612F35A4147BB9E69E9334241459413B612F35A41535C9B69E933424126490EB612F35A41F2489969E9334241BC8A08B612F35A4182959869E93342418F9102B612F35A4182959869E933424148E7446C2FD55A416E9DF39B02A6414148E7446C2FD55A41A67FEC9B02A641414351446C2FD55A41DDA7E59B02A64141ED94426C2FD55A417159DF9B02A641415BC33F6C2FD55A415DD2D99B02A6414151F83B6C2FD55A410D49D59B02A641411D59376C2FD55A4119EAD19B02A641412D13326C2FD55A41B2D6CF9B02A641416A5A2C6C2FD55A414823CF9B02A641411F67266C2FD55A414823CF9B02A64141D4DC574597BC5A41BAEF61C2594E4141D4DC574597BC5A41F2D15AC2594E41414447574597BC5A4129FA53C2594E4141558C554597BC5A41B6AB4DC2594E414111BD524597BC5A41A32448C2594E414112F54E4597BC5A41539B43C2594E41419A594A4597BC5A41643C40C2594E4141ED17454597BC5A41FD283EC2594E4141CA633F4597BC5A418D753DC2594E41414C75394597BC5A418D753DC2594E4141A28D05ED30B45A412DDD550B15BF4041A28D05ED30B45A41
Data

Dataset w_usage_1
http://mapa.abakus.net.pl:8080/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset aba_milestone
http://mapa.abakus.net.pl:8080/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset aba_aeroways
http://mapa.abakus.net.pl:8080/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset Hydranty_active
http://mapa.abakus.net.pl:8080/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset w_usage_b_1
http://mapa.abakus.net.pl:8080/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset aba_addresses
http://mapa.abakus.net.pl:8080/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset Relief_NMT
Relief wygenerowany na podstawie numerycznych modeli terenu
http://mapa.abakus.net.pl:8080/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset aba_water
http://mapa.abakus.net.pl:8080/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset aba_buildings_1
http://mapa.abakus.net.pl:8080/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset aba_roads_1
Warstwa do testów stylu
http://mapa.abakus.net.pl:8080/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset view_roads_2
http://mapa.abakus.net.pl:8080/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset aba_places_1
http://mapa.abakus.net.pl:8080/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset aba_landuse_1
http://mapa.abakus.net.pl:8080/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset aba_admin
http://mapa.abakus.net.pl:8080/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset aba_railways
http://mapa.abakus.net.pl:8080/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset TOPO_50_42
http://sdi.geoportal.gov.pl/WMS_TOPO/service.svc/get?amp;request=GetCapabilities
Dataset TOPO_100_80
http://sdi.geoportal.gov.pl/WMS_TOPO/service.svc/get?amp;request=GetCapabilities
Dataset lokalizacje ASG-EUPOS
http://sdi.geoportal.gov.pl/WMS_Lokalizacje_ASG-EUPOS_ZSiN/Request.aspx?amp;request=GetCapabilities
Dataset lokalizacje ZSIN
http://sdi.geoportal.gov.pl/WMS_Lokalizacje_ASG-EUPOS_ZSiN/Request.aspx?amp;request=GetCapabilities
Dataset Drogi gminne
http://sdi.geoportal.gov.pl/WMS_NPPDL_2008_2011/Request.aspx?amp;request=GetCapabilities
Dataset Drogi powiatowe
http://sdi.geoportal.gov.pl/WMS_NPPDL_2008_2011/Request.aspx?amp;request=GetCapabilities
Dataset aba_waterways
http://mapa.abakus.net.pl:8080/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset osm:Mapa(8-bit)_active
Layer-Group type layer: osm:Mapa(8-bit)_active
http://mapa.abakus.net.pl:8080/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset BDO_500
http://sdi.geoportal.gov.pl/WMS_BDOR/service.svc/get?amp;request=GetCapabilities
Dataset BDO_250
http://sdi.geoportal.gov.pl/WMS_BDOR/service.svc/get?amp;request=GetCapabilities
Dataset BDO_1000
http://sdi.geoportal.gov.pl/WMS_BDOR/service.svc/get?amp;request=GetCapabilities
Dataset BDO_4000
http://sdi.geoportal.gov.pl/WMS_BDOR/service.svc/get?amp;request=GetCapabilities
Dataset table_cutting
http://mapa.abakus.net.pl:8080/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset osm:Mapa_Hipsometryczna
Layer-Group type layer: osm:Mapa_Hipsometryczna
http://mapa.abakus.net.pl:8080/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset Miejsca_active
http://mapa.abakus.net.pl:8080/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset Mapa_active
Layer-Group type layer: Mapa_active
http://mapa.abakus.net.pl:8080/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset Parki Krajobrazowe
http://mapa.bialystok.lasy.gov.pl/geoserver/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset Obszary nieobjęte gospodarowaniem
http://mapa.bialystok.lasy.gov.pl/geoserver/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset Podstawowa_test
Layer-Group type layer: Podstawowa_test
http://mapa.abakus.net.pl:8080/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset LIDAR Standard I - planowany zasięg opracowania
http://sdi.geoportal.gov.pl/WMS_ISOK_zasieg_produktow/Request.aspx?amp;request=GetCapabilities
Dataset Godła arkuszy
http://sdi.geoportal.gov.pl/WMS_ISOK_zasieg_produktow/Request.aspx?amp;request=GetCapabilities
Dataset Ortofotomapa - bloki numery
http://sdi.geoportal.gov.pl/WMS_ISOK_zasieg_produktow/Request.aspx?amp;request=GetCapabilities
Dataset Ortofotomapa - bloki
http://sdi.geoportal.gov.pl/WMS_ISOK_zasieg_produktow/Request.aspx?amp;request=GetCapabilities
Dataset Ortofotomapa w PZGiK
http://sdi.geoportal.gov.pl/WMS_ISOK_zasieg_produktow/Request.aspx?amp;request=GetCapabilities
Dataset LIDAR Standard II - planowany zasięg opracowania
http://sdi.geoportal.gov.pl/WMS_ISOK_zasieg_produktow/Request.aspx?amp;request=GetCapabilities
Dataset LIDAR - bloki
http://sdi.geoportal.gov.pl/WMS_ISOK_zasieg_produktow/Request.aspx?amp;request=GetCapabilities
Dataset LIDAR - bloki numery
http://sdi.geoportal.gov.pl/WMS_ISOK_zasieg_produktow/Request.aspx?amp;request=GetCapabilities
Dataset LIDAR - bloki w PZGiK
http://sdi.geoportal.gov.pl/WMS_ISOK_zasieg_produktow/Request.aspx?amp;request=GetCapabilities
Dataset Nazwa województwa
http://sdi.geoportal.gov.pl/WMS_PRG/service.svc/get?amp;request=GetCapabilities
Dataset Nazwa gminy
http://sdi.geoportal.gov.pl/WMS_PRG/service.svc/get?amp;request=GetCapabilities
Dataset Pipelines
http://npdwms.npd.no/NPD_FactMap.asp?amp;request=GetCapabilities
Dataset Pipelines labels
http://npdwms.npd.no/NPD_FactMap.asp?amp;request=GetCapabilities
Dataset cities_eu
http://www.globedata.nl/geoserver/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset Pieejamās 1:1M lapu robežas
Pieejamās 1:1M lapu robežas
http://www.gisnet.lv/cgi-bin/topo?amp;request=GetCapabilities
Dataset 1:1000000
Kartes mērogā 1:1 000 000. Iekļauj Latviju un daļu Igaunijas
http://www.gisnet.lv/cgi-bin/topo?amp;request=GetCapabilities
Dataset Latvijas topogrāfiskās kartes
Latvijas topogrāfisko karšu atlants.Pamatā apkopotas padomju gados izdotās topogrāfikās kartes Latvijas teritorijai.
http://www.gisnet.lv/cgi-bin/topo?amp;request=GetCapabilities
Dataset Surface facility labels
http://npdwms.npd.no/NPD_FactMap.asp?amp;request=GetCapabilities
Dataset Surface facilities
http://npdwms.npd.no/NPD_FactMap.asp?amp;request=GetCapabilities
Dataset SubSurface facilities
http://npdwms.npd.no/NPD_FactMap.asp?amp;request=GetCapabilities
Dataset SubSurface facility labels
http://npdwms.npd.no/NPD_FactMap.asp?amp;request=GetCapabilities
Dataset FAO aquatic species distribution map of Eudontomyzon mariae
http://www.fao.org/figis/geoserver/wms/
Dataset MIN_SUB:Subsoil Mineralogy
Chemical attributes
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/WRB/WMS_Chemical.asp?_=
Dataset CEC_SUB:Subsoil Cation Exchange Capacity
Chemical attributes
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/WRB/WMS_Chemical.asp?_=
Dataset DIFF:Soil Profile Differentiation
Chemical attributes
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/WRB/WMS_Chemical.asp?_=
Dataset CEC_TOP:Topsoil Cation Exchange Capacity
Chemical attributes
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/WRB/WMS_Chemical.asp?_=
Dataset TXSUBSE:Secondary sub-surface textural class
A Soil Typological Unit (STU) can have contrasted sub-surface textures that fall in two different textural classes. The secondary sub-surface textural class (TEXT-SUB-SEC) is used to indicate which su...
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/wrb/wms_Texture.asp?_=
Dataset TXSRFSE:Secondary surface textural class
A Soil Typological Unit (STU) can have contrasted sub-surface textures that fall in two different textural classes. The secondary sub-surface textural class (TEXT-SUB-SEC) is used to indicate which su...
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/wrb/wms_Texture.asp?_=
Dataset TXSRFDO:Dominant surface textural class
A Soil Typological Unit (STU) can have contrasted sub-surface textures that fall in two different textural classes. The secondary sub-surface textural class (TEXT-SUB-SEC) is used to indicate which su...
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/wrb/wms_Texture.asp?_=
Dataset TXSUBDO:Dominant sub-surface textural class
A Soil Typological Unit (STU) can have contrasted sub-surface textures that fall in two different textural classes. The secondary sub-surface textural class (TEXT-SUB-SEC) is used to indicate which su...
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/wrb/wms_Texture.asp?_=
Dataset TXDEPCHG:Depth class to a textural change
A Soil Typological Unit (STU) can have contrasted sub-surface textures that fall in two different textural classes. The secondary sub-surface textural class (TEXT-SUB-SEC) is used to indicate which su...
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/wrb/wms_Texture.asp?_=
Dataset WRBLV1:Soil reference group
Full WRB code
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/wrb/wms_WRB.asp?_=
Dataset WRBADJ1:First Soil Adjective Code
Full WRB code
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/wrb/wms_WRB.asp?_=
Dataset PARMADO3:3rd level code for the dominant parent material
The parent material code must be selected from the list provided below. The current version has been prepared by R. Hartwhich et al. (1999) as the reference list in the Manual for the Georeferenced So...
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/wrb/wms_Pmaterial.asp?_=
Dataset PARMADO2:2nd level code for the dominant parent material
The parent material code must be selected from the list provided below. The current version has been prepared by R. Hartwhich et al. (1999) as the reference list in the Manual for the Georeferenced So...
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/wrb/wms_Pmaterial.asp?_=
Dataset PARMADO1:Major group code for the dominant parent material
The parent material code must be selected from the list provided below. The current version has been prepared by R. Hartwhich et al. (1999) as the reference list in the Manual for the Georeferenced So...
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/wrb/wms_Pmaterial.asp?_=
Dataset WRBADJ2:2nd Soil Adjective Code
Full WRB code, soil reference group
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/wrb/wms_WRB.asp?_=
Dataset PARMASE:Secondary Parent Material
The parent material code must be selected from the list provided below. The current version has been prepared by R. Hartwhich et al. (1999) as the reference list in the Manual for the Georeferenced So...
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/wrb/wms_Pmaterial.asp?_=
Dataset PARMADO:Dominant Parent Material
The parent material code must be selected from the list provided below. The current version has been prepared by R. Hartwhich et al. (1999) as the reference list in the Manual for the Georeferenced So...
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/wrb/wms_Pmaterial.asp?_=
Dataset PARMASE2:2nd level code for the secondary parent material
The parent material code must be selected from the list provided below. The current version has been prepared by R. Hartwhich et al. (1999) as the reference list in the Manual for the Georeferenced So...
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/wrb/wms_Pmaterial.asp?_=
Dataset WRBFU:Full soil Code
Full WRB code
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/wrb/wms_WRB.asp?_=
Dataset PARMASE3:3rd level code for the secondary parent material
The parent material code must be selected from the list provided below. The current version has been prepared by R. Hartwhich et al. (1999) as the reference list in the Manual for the Georeferenced So...
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/wrb/wms_Pmaterial.asp?_=
Dataset CRUSTING:Soil crusting class
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/WRB/WMS_Application.asp?_=
Dataset ERODI:Soil erodibility class
Soil erodibility class, Erodibility of soils in 5 classes
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/WRB/WMS_Application.asp?_=
Dataset AGLIM2NNI:2nd Limitation to agricultural use (without no information)
AGLIM2NNI:2nd Limitation to agricultural use (without no information)
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/WRB/WMS_Application.asp?_=
Dataset TXTCRUST:Textural factor of soil crusting
TXTCRUST:Textural factor of soil crusting
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/WRB/WMS_Application.asp?_=
Dataset USE:Regrouped land use
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/WRB/WMS_Application.asp?_=
Dataset PHYSCHIM:Physi-chemical factor of soil
PHYSCHIM:Physi-chemical factor of soil
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/WRB/WMS_Application.asp?_=
Dataset TXEROD:Textural factor of soil erodibility
Textural factor of soil erodibility in 5 classes
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/WRB/WMS_Application.asp?_=
Dataset STR_SUB:Subsoil structure
Dominant surface textural class , Organic Carbon, Elevation, Peat
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/WRB/WMS_Mechanical.asp?_=
Dataset STR_TOP:Topsoil structure
Dominant surface textural class , Organic Carbon, Elevation, Peat
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/WRB/WMS_Mechanical.asp?_=
Dataset VS:Volume of stones
Dominant surface textural class , Organic Carbon, Elevation, Peat
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/WRB/WMS_Mechanical.asp?_=
Dataset PD_SUB:Subsoil Packing Density
Dominant surface textural class , Organic Carbon, Elevation, Peat
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/WRB/WMS_Mechanical.asp?_=
Dataset TD:Rule inferred subsoil texture
Dominant surface textural class , Organic Carbon, Elevation, Peat
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/WRB/WMS_Mechanical.asp?_=
Dataset DR:Depth to rock
Dominant surface textural class , Organic Carbon, Elevation, Peat
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/WRB/WMS_Mechanical.asp?_=
Dataset PD_TOP:Topsoil packing density
Dominant surface textural class , Organic Carbon, Elevation, Peat
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/WRB/WMS_Mechanical.asp?_=
Dataset EAWC_SUB:Subsoil easily available water capacity
Water Capacity and hydrology
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/WRB/WMS_Hydrological.asp?_=
Dataset PMH:Parent material hydro-geological.
Water Capacity and hydrology
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/WRB/WMS_Hydrological.asp?_=
Dataset DGH:Depth to a gleyed horizon
Water Capacity and hydrology
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/WRB/WMS_Hydrological.asp?_=
Dataset EAWC_TOP:Topsoil easily available water capacity
Water Capacity and hydrology
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/WRB/WMS_Hydrological.asp?_=
Dataset DIMP:Depth to an impermeable layer
Water Capacity and hydrology
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/WRB/WMS_Hydrological.asp?_=
Dataset AWC_SUB:Subsoil available water capacity
Water Capacity and hydrology
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/WRB/WMS_Hydrological.asp?_=
Dataset AWC_TOP:Topsoil available water capacity
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/WRB/WMS_Hydrological.asp?_=
Dataset HG:Hydro-geological class.
Water Capacity and hydrology
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/WRB/WMS_Hydrological.asp?_=
Dataset BS_SUB:Base Subsoil Saturation
Chemical attributes
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/WRB/WMS_Chemical.asp?_=
Dataset BS_TOP:Base Topsoil Saturation
Chemical attributes
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/WRB/WMS_Chemical.asp?_=
Dataset PARMASE1:Major group code for the secondary parent material
The parent material code must be selected from the list provided below. The current version has been prepared by R. Hartwhich et al. (1999) as the reference list in the Manual for the Georeferenced So...
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/wrb/wms_Pmaterial.asp?_=
Dataset FAO90FU:Full Soil Code 1990 FAO
The full soil code is a result of the combination of the 3 levels of 1990 FAO-UNESCO codification
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/wrb/wms_FAO.asp?_=
Dataset FAO90LV2:2nd level Soil Code 1990 FAO
The full soil code is a result of the combination of the 3 levels of 1990 FAO-UNESCO codification
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/wrb/wms_FAO.asp?_=
Dataset FAO90LV1:Soil Major Group 1990 FAO
The full soil code is a result of the combination of the 3 levels of 1990 FAO-UNESCO codification
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/wrb/wms_FAO.asp?_=
Dataset USEDO:Dominant Land Use
USE DOM describes the dominant and most apparent land use for an STU. A second type of land use can be taken into account in USE SEC. The map co-ordinator must use his expert judgement to determine wh...
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/wrb/wms_Landuse.asp?_=
Dataset USESE:Secondary Land Use
USE DOM describes the dominant and most apparent land use for an STU. A second type of land use can be taken into account in USE SEC. The map co-ordinator must use his expert judgement to determine wh...
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/wrb/wms_Landuse.asp?_=
Dataset AGLIM1:Dominant limitation to agricultural use
A STU can have more than one limitation for agricultural use. Only the two most important limitations are considered and ranked in order of their relative importance. Attribute AGLIM1 contains the cod...
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/WRB/WMS_Agriculture.asp?_=
Dataset AGLIM2:Secondary limitation to agricultural use
A STU can have more than one limitation for agricultural use. Only the two most important limitations are considered and ranked in order of their relative importance. Attribute AGLIM1 contains the cod...
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/WRB/WMS_Agriculture.asp?_=
Dataset WR:Annual average soil water regime
The annual average soil water regime is an estimate of the soil moisture conditions throughout the year. It is based on time series of matrix suction profiles, or groundwater table depths, or soil mor...
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/WRB/WMS_Obstacle.asp?_=
Dataset ROO:Depth Class of obstacle to roots
ROO: Depth class of an obstacle to roots within the STU. An obstacle to roots is defined as a subsoil horizon restricting root penetration. It can be of lithologic origin (lithic contact), or pedogeni...
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/WRB/WMS_Obstacle.asp?_=
Dataset IL:Impermeable Layer
IL: Code for the presence of an impermeable layer within the soil profile of the STU. An impermeable layer is a subsoil horizon restricting water penetration. The impermeability can be of lithological...
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/WRB/WMS_Obstacle.asp?_=
Dataset WM1:Presence of Water Management System
A water management system is intended to palliate the lack of water (dry conditions), correct a soil condition preventing agricultural use (salinity), or drain excess water in waterlogged or frequentl...
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/WRB/WMS_Water.asp?_=
Dataset WM2:Type of Water Management System
A water management system is intended to palliate the lack of water (dry conditions), correct a soil condition preventing agricultural use (salinity), or drain excess water in waterlogged or frequentl...
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/WRB/WMS_Water.asp?_=
Dataset SLOPESE:Secondary Slope class
SLOPE-DOM - SLOPE-SEC: Dominant-Secondary slope class of the STU.
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/WRB/WMS_Altitude.asp?_=
Dataset ZMAX:Maximun elevetaion above sea
ZMAX, ZMIN: Maximum/Minimum elevation above sea level of the STU (in metres). It is often difficult to fill in the information concerning ZMIN and ZMAX attributes. This is particularly true when the m...
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/WRB/WMS_Altitude.asp?_=
Dataset ZMIN:Minimun elevetaion above sea
ZMAX, ZMIN: Maximum/Minimum elevation above sea level of the STU (in metres). It is often difficult to fill in the information concerning ZMIN and ZMAX attributes. This is particularly true when the m...
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/WRB/WMS_Altitude.asp?_=
Dataset SLOPEDO:Dominant Slope Class
SLOPE-DOM - SLOPE-SEC: Dominant-Secondary slope class of the STU.
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/WRB/WMS_Altitude.asp?_=
Dataset PEAT
Dominant surface textural class , Organic Carbon, Elevation, Peat
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/WRB/WMS_Primary.asp?_=
Dataset OC_TOP:Topsoil Organic Carbon
Dominant surface textural class , Organic Carbon, Elevation, Peat
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/WRB/WMS_Primary.asp?_=
Dataset ALT:Elevation
Dominant surface textural class , Organic Carbon, Elevation, Peat
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/WRB/WMS_Primary.asp?_=
Dataset TEXT:Dominant Surface Textural
Dominant surface textural class , Organic Carbon, Elevation, Peat
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/WRB/WMS_Primary.asp?_=
Dataset MIN_TOP:Topsoil Mineralogy
Chemical attributes
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/WRB/WMS_Chemical.asp?_=
Dataset AGLIM1NNI: Dominant limitation to agricultural use (without no information)
AGLIM1NNI: Dominant limitation to agricultural use (without no information)
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/WRB/WMS_Application.asp?_=
Dataset ATC:Accumulated temperature class
ATC:Accumulated temperature class
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/WRB/WMS_Application.asp?_=
Dataset DTK200 Layers
Basislayer für DTK200
http://sg.geodatenzentrum.de/wms_dtk200?amp;request=GetCapabilities
Dataset DTK200
DTK200 Kartenbild
http://sg.geodatenzentrum.de/wms_dtk200?amp;request=GetCapabilities
Dataset Küstenlinie der Deutschen Bucht
Basis der Simulationen aus dem AufMod Projekt
http://mdi-dienste.baw.de/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset FAO aquatic species distribution map of Trisopterus luscus
http://www.fao.org/figis/geoserver/wms/
Dataset FAO aquatic species distribution map of Eledone cirrosa
http://www.fao.org/figis/geoserver/wms/
Dataset FAO aquatic species distribution map of Pollachius pollachius
http://www.fao.org/figis/geoserver/wms/
Dataset rakennukset_suppea_KKJ3_point_Type
Generated from Rauma_rakennus
http://www.rauma.fi:8080/geoserver/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset Forest Semi Natural Areas (vector)
Forest Semi Natural Areas (vector)
http://discomap.eea.europa.eu/arcgis/services/Land/CLC1990_Dyna_WM/MapServer/WMSServer
Dataset Waterbodies (vector)
Waterbodies (vector)
http://discomap.eea.europa.eu/arcgis/services/Land/CLC1990_Dyna_WM/MapServer/WMSServer
Dataset Wetlands (vector)
Wetlands (vector)
http://discomap.eea.europa.eu/arcgis/services/Land/CLC1990_Dyna_WM/MapServer/WMSServer
Dataset Agricultural Areas (vector)
Agricultural Areas (vector)
http://discomap.eea.europa.eu/arcgis/services/Land/CLC1990_Dyna_WM/MapServer/WMSServer
Dataset Artificial Surfaces (vector)
Artificial Surfaces (vector)
http://discomap.eea.europa.eu/arcgis/services/Land/CLC1990_Dyna_WM/MapServer/WMSServer
Dataset FAO aquatic species distribution map of Lampetra fluviatilis
http://www.fao.org/figis/geoserver/wms/
Dataset Agricultural Areas (raster)
Agricultural Areas (raster)
http://discomap.eea.europa.eu/arcgis/services/Land/CLC2006_Dyna_WM/MapServer/WMSServer
Dataset Wetlands (raster)
Wetlands (raster)
http://discomap.eea.europa.eu/arcgis/services/Land/CLC2006_Dyna_WM/MapServer/WMSServer
Dataset Waterbodies (raster)
Waterbodies (raster)
http://discomap.eea.europa.eu/arcgis/services/Land/CLC2006_Dyna_WM/MapServer/WMSServer
Dataset Forest Semi Natural Areas (raster)
Forest Semi Natural Areas (raster)
http://discomap.eea.europa.eu/arcgis/services/Land/CLC2006_Dyna_WM/MapServer/WMSServer
Dataset Artificial Surfaces (raster)
Artificial Surfaces (raster)
http://discomap.eea.europa.eu/arcgis/services/Land/CLC2006_Dyna_WM/MapServer/WMSServer
Dataset FAO aquatic species distribution map of Alloteuthis subulata
http://www.fao.org/figis/geoserver/wms/
Dataset Green_Crab
Green_Crab
http://geoportal-geoportail.gc.ca/arcgis/services/Reported_Observations_Aquatic_Invasive_Species_ENG/MapServer//WMSServer
Dataset FAO_SUB_UNIT_SQL
http://www.fao.org/figis/geoserver/wms/
Dataset FAO aquatic species distribution map of Acipenser nudiventris
http://www.fao.org/figis/geoserver/wms/
Dataset FAO aquatic species distribution map of Microstomus kitt
http://www.fao.org/figis/geoserver/wms/
Dataset FAO aquatic species distribution map of Chamelea gallina
http://www.fao.org/figis/geoserver/wms/
Dataset Limitation to Agricultural use
Soil Texture
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/WRB/WMS_Agriculture.asp?_=
Dataset Application
The ESDAC map viewer allows the user to navigate in key soil data for Europe. Main data come from the European Soil Database and from datasets derived from it.
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/WRB/WMS_Application.asp?_=
Dataset Mechanical Properties
Mechanical Properties
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/WRB/WMS_Mechanical.asp?_=
Dataset Hydrological Properties
Hydrological Properties
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/WRB/WMS_Hydrological.asp?_=
Dataset Chemical Properties
Primary Prpoperties
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/WRB/WMS_Chemical.asp?_=
Dataset Primary Properties
Primary Prpoperties
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/WRB/WMS_Primary.asp?_=
Dataset Altitude - Slope
Altitude - Slope
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/WRB/WMS_Altitude.asp?_=
Dataset Water Management System
Water Management System
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/WRB/WMS_Water.asp?_=
Dataset Obstacle-Impermeable-Soil Water Regime
Obstacle-Impermeable-Soil Water Regime
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/WRB/WMS_Obstacle.asp?_=
Dataset Land Use
Soil Classification FAO
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/wrb/wms_Landuse.asp?_=
Dataset Soil Classification FAO
Soil Classification FAO
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/wrb/wms_FAO.asp?_=
Dataset Soil Classification WRB
Soil Texture
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/wrb/wms_WRB.asp?_=
Dataset Parent Material
Soil Texture
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/wrb/wms_Pmaterial.asp?_=
Dataset Texture
Soil Texture
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/wrb/wms_Texture.asp?_=
Dataset Soil Threats
Soil threats, organic Carbon Decline, Soil Erosion, Compaction, Salinization, pH
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/wrb/wms_Threats.asp?_=
Dataset Seismic Aq Net - Finished, other
http://npdwms.npd.no/NPD_FactMap.asp?amp;request=GetCapabilities
Dataset Seismic Aq Gross - Finished
http://npdwms.npd.no/NPD_FactMap.asp?amp;request=GetCapabilities
Dataset Seismic Aq Gross - Paused
http://npdwms.npd.no/NPD_FactMap.asp?amp;request=GetCapabilities
Dataset Seismic Aq Net - Ongoing, other
http://npdwms.npd.no/NPD_FactMap.asp?amp;request=GetCapabilities
Dataset Seismic Aq Net - Paused, other
http://npdwms.npd.no/NPD_FactMap.asp?amp;request=GetCapabilities
Dataset Seismic Aq Net - Planned, other
http://npdwms.npd.no/NPD_FactMap.asp?amp;request=GetCapabilities
Dataset Seismic Aq Gross - Planned
http://npdwms.npd.no/NPD_FactMap.asp?amp;request=GetCapabilities
Dataset Seismic Aq Gross - Ongoing
http://npdwms.npd.no/NPD_FactMap.asp?amp;request=GetCapabilities
Dataset FAO aquatic species distribution map of Alloteuthis media
http://www.fao.org/figis/geoserver/wms/
Dataset EU27 Biogeographical Regions 2008
EU27 Biogeographical Regions 2008
http://discomap.eea.europa.eu/ArcGIS/services/Bio/BiogeographicalRegions2008_Dyna_WGS84/MapServer/WMSServer
Dataset Scale under 1:1,000,000
Scale under 1:1,000,000
http://discomap.eea.europa.eu/ArcGIS/services/Bio/Natura2000_Dyna_WGS84/MapServer/WMSServer
Dataset Scale under 1:1,000,000
Scale under 1:1,000,000
http://discomap.eea.europa.eu/ArcGIS/services/Bio/Natura2000_Dyna_WGS84/MapServer/WMSServer
Dataset Scale between 1:100,000 and 1:1,000,000
Scale between 1:100,000 and 1:1,000,000
http://discomap.eea.europa.eu/ArcGIS/services/Bio/Natura2000_Dyna_WGS84/MapServer/WMSServer
Dataset Scale above 1:100,000
Scale above 1:100,000
http://discomap.eea.europa.eu/ArcGIS/services/Bio/Natura2000_Dyna_WGS84/MapServer/WMSServer
Dataset Query Sites
Query Sites
http://discomap.eea.europa.eu/ArcGIS/services/Bio/Natura2000_Dyna_WGS84/MapServer/WMSServer
Dataset Scale between 1:100.000 and 1:1,000,000
Scale between 1:100.000 and 1:1,000,000
http://discomap.eea.europa.eu/ArcGIS/services/Bio/Natura2000_Dyna_WGS84/MapServer/WMSServer
Dataset Scale above 1:100,000
Scale above 1:100,000
http://discomap.eea.europa.eu/ArcGIS/services/Bio/Natura2000_Dyna_WGS84/MapServer/WMSServer
Dataset Wetlands (vector)
Wetlands (vector)
http://www.sig-pyrenees.net/proxy/ogc/wms_open?amp;request=GetCapabilities
Dataset Forest Semi Natural Areas (vector)
Forest Semi Natural Areas (vector)
http://discomap.eea.europa.eu/arcgis/services/Land/CLC2006_Dyna_WM/MapServer/WMSServer
Dataset Agricultural Areas (vector)
Agricultural Areas (vector)
http://discomap.eea.europa.eu/arcgis/services/Land/CLC2006_Dyna_WM/MapServer/WMSServer
Dataset Artificial Surfaces (vector)
Artificial Surfaces (vector)
http://discomap.eea.europa.eu/arcgis/services/Land/CLC2006_Dyna_WM/MapServer/WMSServer
Dataset Artificial Surfaces (vector)
Artificial Surfaces (vector)
http://discomap.eea.europa.eu/arcgis/services/Land/CLC2006_Dyna_WM/MapServer/WMSServer
Dataset Wetlands Contours (vector)
Wetlands Contours (vector)
http://discomap.eea.europa.eu/arcgis/services/Land/CLC2006_Dyna_WM/MapServer/WMSServer
Dataset WaterBodies (vector)
WaterBodies (vector)
http://discomap.eea.europa.eu/arcgis/services/Land/CLC2006_Dyna_WM/MapServer/WMSServer
Dataset Agricultural Areas (vector)
Agricultural Areas (vector)
http://discomap.eea.europa.eu/arcgis/services/Land/CLC2006_Dyna_WM/MapServer/WMSServer
Dataset Forest Semi Natural Areas (vector)
Forest Semi Natural Areas (vector)
http://discomap.eea.europa.eu/arcgis/services/Land/CLC2006_Dyna_WM/MapServer/WMSServer
Dataset WaterBodies (vector)
WaterBodies (vector)
http://discomap.eea.europa.eu/arcgis/services/Land/CLC2006_Dyna_WM/MapServer/WMSServer
Dataset Wetlands (vector)
Wetlands (vector)
http://discomap.eea.europa.eu/arcgis/services/Land/CLC2006_Dyna_WM/MapServer/WMSServer
Dataset Artificial Surfaces (vector)
Artificial Surfaces (vector)
http://www.sig-pyrenees.net/proxy/ogc/wms_open?amp;request=GetCapabilities
Dataset Agricultural Areas (vector)
Agricultural Areas (vector)
http://www.sig-pyrenees.net/proxy/ogc/wms_open?amp;request=GetCapabilities
Dataset FAO aquatic species distribution map of Abramis brama
http://www.fao.org/figis/geoserver/wms/
Dataset Forest Semi Natural Areas (vector)
Forest Semi Natural Areas (vector)
http://www.sig-pyrenees.net/proxy/ogc/wms_open?amp;request=GetCapabilities
Dataset FAO aquatic species distribution map of Sepia officinalis
http://www.fao.org/figis/geoserver/wms/
Dataset WaterBodies (vector)
WaterBodies (vector)
http://www.sig-pyrenees.net/proxy/ogc/wms_open?amp;request=GetCapabilities
Dataset Topografiska Webbkartan Nedtonad
Lantmäteriets Topografiska Webbkarta Nedtonad
https://karta.kungsbacka.se/geoserver/wms/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset Topografiska Webbkartan
Lantmäteriets Topografiska Webbkarta
https://karta.kungsbacka.se/geoserver/wms/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset FAO aquatic species distribution map of Lepidorhombus whiffiagonis
http://www.fao.org/figis/geoserver/wms/
Dataset FAO aquatic species distribution map of Lophius piscatorius
http://www.fao.org/figis/geoserver/wms/
Dataset IHME1500, year of publication
International Hydrogeological Map of Europe 1:1,500,000 (IHME1500), year of publication
http://www.bgr.de/Service/groundwater/ihme1500/?amp;request=GetCapabilities
Dataset FAO aquatic species distribution map of Cerastoderma edule
http://www.fao.org/figis/geoserver/wms/
Dataset BGR Groundwater: IHME1500
The International Hydrogeological Map of Europe, scale 1:1,500,000 is a series of general hydrogeological maps comprising 25 map sheets with explanatory notes, covering the whole European continent an...
http://www.bgr.de/Service/groundwater/ihme1500/?amp;request=GetCapabilities
Dataset IHME1500, map sheets
International Hydrogeological Map of Europe 1:1,500,000 (IHME1500), 25 map sheets
http://www.bgr.de/Service/groundwater/ihme1500/?amp;request=GetCapabilities
Dataset Organic carbon content
Soil organic carbon, the major component of soil organic matter, is extremely important in all soil processes. Organic material in the soil is essentially derived from residual plant and animal materi...
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/wrb/wms_Threats.asp?_=
Dataset Saline and Sodic Soils
Saline , Sodic Soils
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/wrb/wms_Threats.asp?_=
Dataset Natural Soil Susceptibility to Compaction
Natural Soil Susceptibility to Compaction
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/wrb/wms_Threats.asp?_=
Dataset Soil Erosion in t/ha/yr
Pan European Soil Erosion Risk Assessment - PESERA.
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/wrb/wms_Threats.asp?_=
Dataset soil pH in Europe
pH.
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/wrb/wms_Threats.asp?_=
Dataset FAO aquatic species distribution map of Glyptocephalus cynoglossus
http://www.fao.org/figis/geoserver/wms/
Dataset FAO aquatic species distribution map of Dicentrarchus labrax
http://www.fao.org/figis/geoserver/wms/
Dataset FAO aquatic species distribution map of Conger conger
http://www.fao.org/figis/geoserver/wms/
Dataset FAO aquatic species distribution map of Hippoglossoides platessoides
http://www.fao.org/figis/geoserver/wms/
Dataset FAO aquatic species distribution map of Molva molva
http://www.fao.org/figis/geoserver/wms/
Dataset FAO aquatic species distribution map of Merluccius merluccius
http://www.fao.org/figis/geoserver/wms/
Dataset Caprella_mutica
Caprella_mutica
http://geoportal-geoportail.gc.ca/arcgis/services/Reported_Observations_Aquatic_Invasive_Species_ENG/MapServer//WMSServer
Dataset europe_countries
http://www.globedata.nl/geoserver/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset Ανεμολογικοί Ιστοί
http://www.rae.gr/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset FAO aquatic species distribution map of Loligo vulgaris
http://www.fao.org/figis/geoserver/wms/
Dataset OSPAR Boundaries
A shapefile containing the external boundary and internal region boundary lines to describe the OSPAR area.
http://geo.vliz.be/geoserver/MarineRegions/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset FAO aquatic species distribution map of Rossia macrosoma
http://www.fao.org/figis/geoserver/wms/
Dataset FAO aquatic species distribution map of Sebastes mentella
http://www.fao.org/figis/geoserver/wms/
Dataset FAO aquatic species distribution map of Pollachius virens
http://www.fao.org/figis/geoserver/wms/
Dataset FAO aquatic species distribution map of Cystophora cristata
http://www.fao.org/figis/geoserver/wms/
Dataset FAO aquatic species distribution map of Scomber scombrus
http://www.fao.org/figis/geoserver/wms/
Dataset Wetlands (raster)
Wetlands (raster)
http://discomap.eea.europa.eu/arcgis/services/Land/CLC1990_Dyna_WM/MapServer/WMSServer
Dataset Forest Semi Natural Areas (raster)
Forest Semi Natural Areas (raster)
http://discomap.eea.europa.eu/arcgis/services/Land/CLC1990_Dyna_WM/MapServer/WMSServer
Dataset Artificial Surfaces (raster)
Artificial Surfaces (raster)
http://discomap.eea.europa.eu/arcgis/services/Land/CLC1990_Dyna_WM/MapServer/WMSServer
Dataset Waterbodies (raster)
Waterbodies (raster)
http://discomap.eea.europa.eu/arcgis/services/Land/CLC1990_Dyna_WM/MapServer/WMSServer
Dataset Agricultural Areas (raster)
Agricultural Areas (raster)
http://discomap.eea.europa.eu/arcgis/services/Land/CLC1990_Dyna_WM/MapServer/WMSServer
Dataset FAO aquatic species distribution map of Brosme brosme
http://www.fao.org/figis/geoserver/wms/Up to Poland