Home | Place | Keyword | AboutUkraine

area: 1494922863
numgeometries: 1
gid: 232442
objectid: 202888
iso: UKR
name: Ukraine
num_children: 27
geom_area: 79.10146638454901
the_geom_900913: 010600002031BF0D000100000001030000000100000005050000555508910A5247415D52B68A87885741EBA107910A524741A0ADBB8A87885741848E05910A5247412AD4C08A87885741962F02910A5247415A93C58A8788574146A6FD900A52474179BCC98A87885741321FF8900A5247419626CD8A87885741C0D0F1900A52474121B0CF8A87885741F7F8EA900A5247411840D18A878857412FDBE3900A52474128C7D18A87885741F8B21C35F100474128C7D18A8788574130951535F10047411840D18A8788574167BD0E35F100474121B0CF8A87885741F46E0835F10047419626CD8A87885741E1E70235F100474179BCC98A87885741905EFE34F10047415A93C58A87885741A2FFFA34F10047412AD4C08A878857413BECF834F1004741A0ADBB8A87885741CB38F834F10047415D52B68A87885741CB38F834F10047419721B15251785741F7F595F25FAB46419721B152517857412FD88EF25FAB4641CA9AB052517857416C0088F25FAB4641950BAF5251785741F9B181F25FAB46415283AC5251785741E62A7CF25FAB4641E21AA9525178574196A177F25FAB4641DAF3A45251785741A24274F25FAB46410737A05251785741412F72F25FAB464107139B5251785741D07B71F25FAB464172BA955251785741D07B71F25FAB464110247B8FC569574187E5D0E9FD62464110247B8FC5695741BFC7C9E9FD624641809D7A8FC5695741F6EFC2E9FD624641020F798FC56957418AA1BCE9FD624641DB87768FC5695741761AB7E9FD624641F420738FC56957412091B2E9FD624641C0FB6E8FC56957413232AFE9FD6246410A416A8FC5695741CB1EADE9FD624641591F658FC5695741616BACE9FD62464121C95F8FC5695741616BACE9FD6246414D9B0CB0C2425741B06DF8EE600E46414D9B0CB0C2425741E74FF1EE600E464161150CB0C24257412578EAEE600E4641B7880AB0C2425741B229E4EE600E4641980408B0C24257419FA2DEEE600E4641B9A104B0C24257414E19DAEE600E4641798100B0C24257415ABAD6EE600E464162CCFBAFC2425741F9A6D4EE600E4641C8B0F6AFC242574189F3D3EE600E4641EE60F1AFC242574189F3D3EE600E46411E1A75228C3F57419476659A2EB645411E1A75228C3F5741CC585E9A2EB645413F9474228C3F57410981579A2EB64541BD0773228C3F57419632519A2EB64541D88370228C3F574183AB4B9A2EB6454152216D228C3F57413322479A2EB645417B0169228C3F57413EC3439A2EB64541D44C64228C3F5741DEAF419A2EB64541C0315F228C3F57416DFC409A2EB645416BE259228C3F57416DFC409A2EB6454121CBCCE4BD3D574155929BD8C47E454121CBCCE4BD3D5741877494D8C47E45414A45CCE4BD3D5741C49C8DD8C47E4541DEB8CAE4BD3D5741524E87D8C47E45411B35C8E4BD3D57413EC781D8C47E4541C6D2C4E4BD3D5741EE3D7DD8C47E454123B3C0E4BD3D574100DF79D8C47E4541CAFEBBE4BD3D574199CB77D8C47E4541F8E3B6E4BD3D5741291877D8C47E4541EE94B1E4BD3D5741291877D8C47E4541561FC820F71F5741A2D7100FDB4B4541561FC820F71F5741DAB9090FDB4B4541F799C720F71F574111E2020FDB4B4541F20EC620F71F57419E93FC0EDB4B4541778DC320F71F57418B0CF70EDB4B4541332EC020F71F57413A83F20EDB4B45414A12BC20F71F57414C24EF0EDB4B45413362B720F71F5741E510ED0EDB4B4541004CB220F71F57417B5DEC0EDB4B4541C601AD20F71F57417B5DEC0EDB4B4541974E26F1441F57413A13C411A4D74441974E26F1441F57413A13C411A4D74441C55624BD323C5741CA5FC311A4D744418FA529BD323C5741634CC111A4D7444124C02EBD323C574175EDBD11A4D74441457433BD323C57412564B911A4D74441B69337BD323C574111DDB311A4D74441E1F53ABD323C57419E8EAD11A4D7444186793DBD323C5741D6B6A611A4D74441DF053FBD323C57410E999F11A4D74441B18B3FBD323C57416026010F72454441B18B3FBD323C57416026010F72454441F9E2A1966B415741F072000F724544419D32A7966B415741895FFE0E72454441FD4DAC966B4157419B00FB0E72454441E102B1966B4157414A77F60E72454441FB22B5966B41574137F0F00E72454441B285B8966B415741C4A1EA0E72454441BD09BB966B415741FBC9E30E724544414F96BC966B41574133ACDC0E724544413C1CBD966B41574124A2D71F57E743413C1CBD966B41574124A2D71F57E7434191983BA7C1465741BAEED61F57E743410CE940A7C146574153DBD41F57E74341450546A7C14657415F7CD11F57E74341EFBA4AA7C14657410EF3CC1F57E74341B4DB4EA7C1465741FB6BC71F57E74341F83E52A7C14657418E1DC11F57E7434167C354A7C1465741C645BA1F57E74341415056A7C1465741FD27B31F57E7434141D656A7C1465741BECF0ECB41C1434141D656A7C1465741F0B107CB41C14341415056A7C14657412DDA00CB41C1434167C354A7C1465741BA8BFACA41C14341F83E52A7C1465741A704F5CA41C14341B4DB4EA7C1465741577BF0CA41C14341EFBA4AA7C1465741691CEDCA41C14341450546A7C14657410209EBCA41C143410CE940A7C14657419155EACA41C1434191983BA7C14657419155EACA41C1434189110DEEF744574146922A48465E434189110DEEF744574146922A48465E4341E5BCDF8A0A5B5741D5DE2948465E4341B110E58A0A5B57416FCB2748465E43411230EA8A0A5B5741806C2448465E4341A9E8EE8A0A5B574130E31F48465E4341FE0BF38A0A5B57411D5C1A48465E43415C71F68A0A5B5741AA0D1448465E43415AF7F88A0A5B5741E1350D48465E43412F85FA8A0A5B574119180648465E43417E0BFB8A0A5B57413647CBA6AAEE42417E0BFB8A0A5B57413647CBA6AAEE424100B45D84BE865741C693CAA6AAEE4241EF0E6384BE8657415F80C8A6AAEE424136356884BE8657417121C5A6AAEE424123F46C84BE8657412098C0A6AAEE4241081D7184BE8657410D11BBA6AAEE4241F5867484BE8657419AC2B4A6AAEE424158107784BE865741D2EAADA6AAEE42413DA07884BE8657410FCDA6A6AAEE424146277984BE865741A86B88ADCBCD424146277984BE865741A86B88ADCBCD42419EEF17965ECB57417E4A3ED9FBFB42419EEF17965ECB57414C6845D9FBFB4241C67718965ECB57410F404CD9FBFB4241FC0A1A965ECB5741828E52D9FBFB4241C2991C965ECB5741951558D9FBFB4241F40A20965ECB5741E59E5CD9FBFB4241A93C24965ECB5741D3FD5FD9FBFB4241AA0529965ECB57413A1162D9FBFB4241E0362E965ECB5741ABC462D9FBFB4241349D33965ECB5741ABC462D9FBFB4241DCB4F9BF75DA5741CC88296159014341DCB4F9BF75DA574194A63061590143413F3DFABF75DA57415D7E37615901434132D1FBBF75DA5741CACC3D61590143412E61FEBF75DA5741DD53436159014341F7D301C075DA574133DD476159014341A60706C075DA5741223C4B6159014341DFD20AC075DA5741884F4D6159014341820610C075DA5741F3024E61590143415C6F15C075DA5741F3024E615901434100FD9864A7FF5741BF03B792DF4A434100FD9864A7FF57418821BE92DF4A434104869964A7FF574150F9C492DF4A4341CA1B9B64A7FF5741BD47CB92DF4A4341B8AE9D64A7FF5741D0CED092DF4A43417F25A164A7FF57412158D592DF4A4341095EA564A7FF574115B7D892DF4A4341D12EAA64A7FF57417CCADA92DF4A43417368AF64A7FF5741E67DDB92DF4A43418CD7B464A7FF5741E67DDB92DF4A4341A5C95086E51658417CCADA92DF4A4341AF3C5686E516584115B7D892DF4A4341197A5B86E51658412158D592DF4A43415E4E6086E5165841D0CED092DF4A4341F6896486E5165841BD47CB92DF4A43413D036886E516584150F9C492DF4A43410D986A86E51658418821BE92DF4A4341F82E6C86E5165841BF03B792DF4A43415CB86C86E516584138E292A05D4043415CB86C86E516584138E292A05D4043413E58606B886958415AFDF0EC826A43413E58606B88695841221BF8EC826A43410BE3606B88695841EBF2FEEC826A4341127E626B88695841584105ED826A43419419656B886958416BC80AED826A4341E09B686B88695841C2510FED826A43416FE26C6B88695841B0B012ED826A434140C3716B8869584111C414ED826A4341440E776B88695841817715ED826A4341708F7C6B88695841817715ED826A4341091EF5D8368D5841DCEF67DC4EA04341091EF5D8368D5841A50D6FDC4EA0434170A9F5D8368D58416DE575DC4EA043414546F7D8368D5841E0337CDC4EA04341B6E4F9D8368D5841F3BA81DC4EA04341F16AFDD8368D5841444486DC4EA0434153B601D9368D584132A389DC4EA043419B9C06D9368D584199B68BDC4EA0434190ED0BD9368D5841096A8CDC4EA04341F17411D9368D5841096A8CDC4EA04341E77F349D7DB85841C15B28F50DEA4341E77F349D7DB8584189792FF50DEA4341090C359D7DB85841525136F50DEA434117AB369D7DB85841BF9F3CF50DEA4341174D399D7DB85841D22642F50DEA434126D83C9D7DB8584128B046F50DEA43416629419D7DB85841170F4AF50DEA43416216469D7DB858417D224CF50DEA4341A26E4B9D7DB85841E8D54CF50DEA43418CFD509D7DB85841E8D54CF50DEA4341D631016265CE58419D4CA0856C184441D631016265CE5841656AA7856C1844415EBE016265CE58412742AE856C1844418C5E036265CE58419A90B4856C1844415F02066265CE5841AD17BA856C184441E38F096265CE5841FEA0BE856C18444123E40D6265CE5841F2FFC1856C18444187D4126265CE58415313C4856C1844417630186265CE5841C3C6C4856C1844413BC31D6265CE5841C3C6C4856C184441B53F2AA6FF0759413BC4C58FAD624441B53F2AA6FF07594103E2CC8FAD62444139CD2AA6FF075941CCB9D38FAD62444163702CA6FF0759413F08DA8FAD6244410D192FA6FF075941528FDF8FAD62444113AD32A6FF075941A218E48FAD624441410937A6FF0759419077E78FAD624441B5023CA6FF075941F78AE98FAD6244417D6841A6FF075941683EEA8FAD6244417A0547A6FF075941683EEA8FAD624441122346C360145941F78AE98FAD62444146C24BC3601459419077E78FAD6244412D2A51C360145941A218E48FAD624441902556C360145941528FDF8FAD62444179835AC3601459413F08DA8FAD624441E6185EC360145941CCB9D38FAD624441A2C260C36014594103E2CC8FAD624441706662C3601459413BC4C58FAD6244412DF462C360145941ED04B43F935044412DF462C360145941ED04B43F935044418ECD8BB4DC4559417D51B33F93504441A97591B4DC4559411C3EB13F935044411AE696B4DC45594128DFAD3F9350444168E99BB4DC455941D855A93F93504441354EA0B4DC455941C4CEA33F9350444150E9A3B4DC45594152809D3F935044414297A6B4DC4559418FA8963F93504441A83DA8B4DC455941C18A8F3F9350444144CCA8B4DC455941D03C7F842614444144CCA8B4DC455941D03C7F8426144441D28D13B1C185594166897E84261444418C4119B1C1855941FF757C84261444412EBD1EB1C18559411117798426144441C0CA23B1C1855941C08D748426144441993828B1C1855941AD066F84261444411DDB2BB1C18559413AB8688426144441918E2EB1C185594172E06184261444415C3830B1C1855941A9C25A84261444411DC830B1C1855941D7837D6DB70F44411DC830B1C1855941D7837D6DB70F4441E205C1AAB3B4594134D8AD162F7C4441E205C1AAB3B45941F6F5B4162F7C44418396C1AAB3B45941BFCDBB162F7C4441D342C3AAB3B45941321CC2162F7C44415EFAC5AAB3B4594145A3C7162F7C444164A2C9AAB3B45941952CCC162F7C4441ED16CEAAB3B45941838BCF162F7C44412E2CD3AAB3B45941EA9ED1162F7C44411EB0D8AAB3B459415B52D2162F7C44417B6CDEAAB3B459415B52D2162F7C4441ECACAEEA39E5594166172C4E32154541ECACAEEA39E559412F35334E321545416B3EAFEA39E55941F70C3A4E321545415CEDB0EA39E55941645B404E3215454129A9B3EA39E5594177E2454E32154541ED56B7EA39E55941CE6B4A4E321545417DD2BBEA39E55941BCCA4D4E32154541BBEFC0EA39E5594123DE4F4E32154541577CC6EA39E559418D91504E32154541B741CCEA39E559418D91504E321545411D626776FBED5941B53736C905DD45411D626776FBED5941B53736C905DD454149837516F5E959411FEB36C905DD454107BD6F16F5E9594186FE38C905DD4541912F6A16F5E95941745D3CC905DD45418B116516F5E95941CBE640C905DD454150956016F5E95941DE6D46C905DD4541F7E65C16F5E959414BBC4CC905DD4541C02A5A16F5E95941139453C905DD45418C7B5816F5E95941DCB15AC905DD4541F7E95716F5E95941B8C18C8ADE7F4641F7E95716F5E95941B8C18C8ADE7F464100736A34E9D3594122758D8ADE7F4641D9B06434E9D3594189888F8ADE7F464158275F34E9D3594177E7928ADE7F4641F60C5A34E9D35941CD70978ADE7F4641EE935534E9D35941DBF79C8ADE7F464133E85134E9D359414D46A38ADE7F4641EE2D4F34E9D35941161EAA8ADE7F4641EE7F4D34E9D35941DE3BB18ADE7F4641BBEE4C34E9D359412EF622EBFA184741BBEE4C34E9D359412EF622EBFA184741E838EC0C82BE594198A923EBFA184741BB7AE60C82BE5941FFBC25EBFA18474111F5E00C82BE5941ED1B29EBFA18474134DEDB0C82BE594143A52DEBFA1847413E68D70C82BE5941572C33EBFA18474110BFD30C82BE5941C37A39EBFA184741A906D10C82BE59418C5240EBFA184741D559CF0C82BE5941547047EBFA18474107C9CE0C82BE59411E8687379D8B474107C9CE0C82BE59411E8687379D8B4741D376103CB9B159418E3988379D8B474108BB0A3CB9B15941EF4C8A379D8B47419D37053CB9B15941DDAB8D379D8B4741DA22003CB9B15941343592379D8B4741B9AEFB3BB9B1594147BC97379D8B47410F07F83BB9B15941B40A9E379D8B4741CB4FF53BB9B159417CE2A4379D8B4741A4A3F33BB9B159414500AC379D8B47411213F33BB9B1594111252A0A11C647411213F33BB9B15941D942310A11C64741A4A3F33BB9B15941A21A380A11C64741CB4FF53BB9B1594115693E0A11C647410F07F83BB9B1594128F0430A11C64741B9AEFB3BB9B159417879480A11C64741DA22003CB9B1594166D84B0A11C647419D37053CB9B15941CDEB4D0A11C6474108BB0A3CB9B15941379F4E0A11C64741D376103CB9B15941379F4E0A11C64741D7E93A3D8FBB59419E8933B8C4DA4841D7E93A3D8FBB59419E8933B8C4DA4841EBED96F2B69459410E3D34B8C4DA48416D3791F2B69459416F5036B8C4DA48412CB98BF2B694594163AF39B8C4DA484125A986F2B6945941B3383EB8C4DA48412C3982F2B6945941C7BF43B8C4DA4841E8947EF2B6945941390E4AB8C4DA484127E07BF2B6945941FCE550B8C4DA484195357AF2B6945941C40358B8C4DA484189A579F2B6945941A43DF6D8B0DD484189A579F2B69459416C5BFDD8B0DD484195357AF2B6945941353304D9B0DD484127E07BF2B6945941A8810AD9B0DD4841E8947EF2B6945941BB0810D9B0DD48412C3982F2B69459410B9214D9B0DD484125A986F2B6945941FAF017D9B0DD48412CB98BF2B694594161041AD9B0DD48416D3791F2B6945941CBB71AD9B0DD4841EBED96F2B6945941CBB71AD9B0DD4841EDD29F2C069E5941BD13563C75734941EDD29F2C069E5941BD13563C75734941509A0609469D59412EC7563C757349414BE20009469D59418FDA583C757349418062FB08469D594183395C3C757349411451F608469D5941D3C2603C75734941E2DFF108469D5941E649663C757349419D3AEE08469D594153986C3C757349412385EB08469D59411C70733C7573494116DAE908469D5941E48D7A3C75734941E249E908469D59415D4ED5A8E6EB4941E249E908469D5941206CDCA8E6EB494116DAE908469D5941E843E3A8E6EB49412385EB08469D59415B92E9A8E6EB49419D3AEE08469D59416E19EFA8E6EB4941E2DFF108469D5941BFA2F3A8E6EB49411451F608469D5941AD01F7A8E6EB49418062FB08469D59411415F9A8E6EB49414BE20009469D594184C8F9A8E6EB4941509A0609469D594184C8F9A8E6EB49412DEAE6A581015A41D52C7296A67C4A412DEAE6A581015A419D4A7996A67C4A41377CE7A581015A4160228096A67C4A41B42CE9A581015A41D3708696A67C4A4102EBEBA581015A41E6F78B96A67C4A412C9CEFA581015A4137819096A67C4A41D21BF4A581015A412BE09396A67C4A41C33DF9A581015A418CF39596A67C4A4176CFFEA581015A41FCA69696A67C4A41249A04A681015A41FCA69696A67C4A413E39095012095A4121A6603D83044B413E39095012095A4121A6603D83044B4104E1292DC6035A419259613D83044B41F015242DC6035A41F96C633D83044B41D2831E2DC6035A41E7CB663D83044B418261192DC6035A4137556B3D83044B4182E1142DC6035A414ADC703D83044B411630112DC6035A41BD2A773D83044B4195710E2DC6035A4186027E3D83044B41F8C00C2DC6035A414820853D83044B41E42E0C2DC6035A4134C41380715F4B41E42E0C2DC6035A41FDE11A80715F4B41F8C00C2DC6035A41C5B92180715F4B4195710E2DC6035A4132082880715F4B411630112DC6035A41458F2D80715F4B4182E1142DC6035A4196183280715F4B418261192DC6035A418A773580715F4B41D2831E2DC6035A41F18A3780715F4B41F015242DC6035A415B3E3880715F4B4104E1292DC6035A415B3E3880715F4B4179978C790E2E5A414F30F671EDBB4B4179978C790E2E5A41174EFD71EDBB4B41522A8D790E2E5A41DA250472EDBB4B4142DD8E790E2E5A414D740A72EDBB4B41919F91790E2E5A4160FB0F72EDBB4B41115695790E2E5A41B0841472EDBB4B4146DC99790E2E5A41A4E31772EDBB4B41A2059F790E2E5A4105F71972EDBB4B416D9FA4790E2E5A4176AA1A72EDBB4B418172AA790E2E5A4176AA1A72EDBB4B41AE915AA73F335A416784183E82754C41AE915AA73F335A416784183E82754C414F70AB9D92305A41D737193E82754C41C09CA59D92305A41384B1B3E82754C418002A09D92305A412CAA1E3E82754C41B7D89A9D92305A417C33233E82754C412552969D92305A418FBA283E82754C41569B929D92305A4102092F3E82754C41CED88F9D92305A41C5E0353E82754C41BB258E9D92305A418DFE3C3E82754C41D5928D9D92305A418A57B23E6EF94C41D5928D9D92305A418A57B23E6EF94C411F4F02AB5E055A41FA0AB33E6EF94C41B383FCAA5E055A41611EB53E6EF94C4152F1F6AA5E055A414F7DB83E6EF94C41BDCEF1AA5E055A419F06BD3E6EF94C41824EEDAA5E055A41B38DC23E6EF94C41E49CE9AA5E055A4126DCC83E6EF94C4139DEE6AA5E055A41EEB3CF3E6EF94C418D2DE5AA5E055A41B0D1D63E6EF94C41709BE4AA5E055A410ED7CEF170024D41709BE4AA5E055A410ED7CEF170024D413B7EBA0D18E959417E8ACFF170024D4120B8B40D18E95941E59DD1F170024D41D12AAF0D18E95941D3FCD4F170024D41EF0CAA0D18E959412386D9F170024D41D790A50D18E95941360DDFF170024D4197E2A10D18E95941A95BE5F170024D4173269F0D18E959417233ECF170024D414C779D0D18E959413451F3F170024D41BBE59C0D18E95941006E038E5F3E4D41BBE59C0D18E95941006E038E5F3E4D41E9AEC6CF80905941946BF5F05A2B4D41E9AEC6CF80905941CC4DEEF05A2B4D41F11EC6CF809059410476E7F05A2B4D419374C4CF809059419127E1F05A2B4D4135C0C1CF8090594184A0DBF05A2B4D41701CBECF809059412D17D7F05A2B4D4110ADB9CF809059413FB8D3F05A2B4D41B99DB4CF80905941D8A4D1F05A2B4D413020AFCF809059416EF1D0F05A2B4D41836AA9CF809059416EF1D0F05A2B4D41B521AF617D705941D8A4D1F05A2B4D41DF71A9617D7059413FB8D3F05A2B4D41FEF9A3617D7059412D17D7F05A2B4D41D6EF9E617D70594184A0DBF05A2B4D4104859A617D7059419127E1F05A2B4D41F9E496617D7059410476E7F05A2B4D415D3394617D705941CC4DEEF05A2B4D41BB8A92617D705941946BF5F05A2B4D4154FB91617D705941D80750B1507D4D4154FB91617D705941D80750B1507D4D4112447F7E206B594142BB50B1507D4D413195797E206B5941A9CE52B1507D4D41401E747E206B5941972D56B1507D4D41F8146F7E206B5941EEB65AB1507D4D41E6AA6A7E206B5941FB3D60B1507D4D417C0B677E206B59416E8C66B1507D4D41565A647E206B594137646DB1507D4D41FBB1627E206B5941FF8174B1507D4D41AF22627E206B59418CAD97B118DE4D41AF22627E206B59418CAD97B118DE4D41E10E21C945525941F66098B118DE4D4189641BC9455259415D749AB118DE4D41EBF115C9455259414BD39DB118DE4D41A7EC10C9455259419C5CA2B118DE4D4118860CC945525941AFE3A7B118DE4D418EE908C9455259412232AEB118DE4D418D3A06C945525941EA09B5B118DE4D417E9304C945525941AD27BCB118DE4D41A90404C94552594142AA4FC935274E41A90404C94552594142AA4FC935274E41BBC36BF73BF75841B25D50C935274E41B52966F73BF75841137152C935274E41D3C660F73BF7584107D055C935274E4106D05BF73BF7584158595AC935274E41297657F73BF758416BE05FC935274E410AE453F73BF75841DE2E66C935274E41C93C51F73BF75841A0066DC935274E417F9A4FF73BF758416F2474C935274E41410D4FF73BF75841104327E288504E41410D4FF73BF75841104327E288504E41915BC8CC33E658417BF627E288504E4197C4C2CC33E65841E1092AE288504E419D64BDCC33E65841D6682DE288504E417D70B8CC33E6584126F231E288504E41F918B4CC33E65841397937E288504E41C788B0CC33E65841A6C73DE288504E41F1E2ADCC33E658416F9F44E288504E418E41ACCC33E6584137BD4BE288504E419CB4ABCC33E65841654E5559D9BA4E419CB4ABCC33E65841654E5559D9BA4E41AEC152ED79DE5841D0015659D9BA4E41102C4DED79DE584137155859D9BA4E4163CD47ED79DE58412B745B59D9BA4E417EDA42ED79DE58417BFD5F59D9BA4E410A843EED79DE58418E846559D9BA4E41B7F43AED79DE5841FBD26B59D9BA4E41864F38ED79DE5841C4AA7259D9BA4E4184AE36ED79DE58418CC87959D9BA4E41BB2136ED79DE584115F29ABF16EA4E41BB2136ED79DE584115F29ABF16EA4E41AEA6CC2652D0584186A59BBF16EA4E418E13C72652D05841ECB89DBF16EA4E414BB7C12652D05841E117A1BF16EA4E4199C6BC2652D0584131A1A5BF16EA4E411572B82652D058413E28ABBF16EA4E415CE4B42652D05841B176B1BF16EA4E415A40B22652D058417A4EB8BF16EA4E4118A0B02652D05841426CBFBF16EA4E418713B02652D058410FF7DDBD00094F418713B02652D05841D714E5BD00094F4118A0B02652D05841A0ECEBBD00094F415A40B22652D05841133BF2BD00094F415CE4B42652D0584120C2F7BD00094F411572B82652D05841764BFCBD00094F4199C6BC2652D0584164AAFFBD00094F414BB7C12652D05841CBBD01BE00094F418E13C72652D05841367102BE00094F41AEA6CC2652D05841367102BE00094F41653D762D57E15841CA62E5D745E24F41653D762D57E15841CA62E5D745E24F418794B78AFDCE58413A16E6D745E24F41A801B28AFDCE5841A129E8D745E24F419BA5AC8AFDCE58418F88EBD745E24F411EB5A78AFDCE5841E511F0D745E24F41CD60A38AFDCE5841F398F5D745E24F4134D39F8AFDCE584165E7FBD745E24F41552F9D8AFDCE584128BF02D845E24F411F8F9B8AFDCE5841F6DC09D845E24F4199029B8AFDCE5841FCBDF6D0FC04504199029B8AFDCE5841FCBDF6D0FC0450414ED888F959AC5841B117F7D0FC045041844B83F959AC58416521F8D0FC04504150F57DF959AC5841DFD0F9D0FC0450413D0A79F959AC58418715FCD0FC045041A3BA74F959AC58410ED9FED0FC045041EF3071F959AC58414A0002D1FC045041ED8F6EF959AC58412B6C05D1FC0450417DF16CF959AC584110FB08D1FC04504192656CF959AC58417ADA8846F32C504192656CF959AC58417ADA8846F32C5041D4F60B5ABBA5584132348946F32C5041336B065ABBA55841E63D8A46F32C50411D16015ABBA558415DED8B46F32C50410B2CFC59BBA5584108328E46F32C50415CDDF759BBA558418FF59046F32C50416154F459BBA55841C81C9446F32C5041EFB3F159BBA55841AC889746F32C5041D615F059BBA5584190179B46F32C5041028AEF59BBA55841DCC4A9C496715041028AEF59BBA55841DCC4A9C496715041765DDB0C048C5841941EAAC4967150414FD6D50C048C58414728ABC4967150418885D00C048C5841BED7ACC496715041759FCB0C048C5841671CAFC4967150413C54C70C048C5841F0DFB1C49671504123CEC30C048C58412A07B5C496715041CB2FC10C048C58410B73B8C4967150410193BF0C048C5841F201BCC496715041A307BF0C048C58418D854798408C5041A307BF0C048C58418D854798408C504136330904EB82584142DF4798408C5041A4AD0304EB825841F5E84898408C5041675EFE03EB8258416F984A98408C5041B679F903EB82584117DD4C98408C5041B82FF503EB8258419EA04F98408C50419FAAF103EB825841D7C75298408C50410C0DEF03EB825841BC335698408C5041B470ED03EB825841A0C25998408C50417EE5EC03EB82584175BE7E8985CA50417EE5EC03EB82584175BE7E8985CA5041D1FDDB0C356D58412A187F8985CA5041027CD60C356D5841DD21808985CA50416430D10C356D584154D1818985CA5041064FCC0C356D5841FC15848985CA5041F307C80C356D584186D9868985CA50413F85C40C356D5841BF008A8985CA504171E9C10C356D5841A46C8D8985CA50413A4EC00C356D584188FB908985CA50415EC3BF0C356D58410B63351D57EE50415EC3BF0C356D58410B63351D57EE504179F3824D1A575841C4BC351D57EE504179757D4D1A57584177C6361D57EE5041832D784D1A575841EE75381D57EE5041874F734D1A57584196BA3A1D57EE5041690B6F4D1A575841207E3D1D57EE5041258B6B4D1A57584159A5401D57EE504124F1684D1A5758413E11441D57EE50410457674D1A5758411FA0471D57EE50418CCC664D1A5758418FB59DCB1F1451418CCC664D1A5758418FB59DCB1F145141713CB631CF0D5841CE54538526045141713CB631CF0D5841EAC54F852604514131B3B531CF0D5841055A4C8526045141B71CB431CF0D5841CC32498526045141A788B131CF0D5841456F4685260451415710AE31CF0D58419D2A448526045141F6D5A931CF0D5841237B4285260451410E03A531CF0D584170714185260451411AC79F31CF0D5841B7174185260451419B559A31CF0D5841B71741852604514107EAFED91304584170714185260451412C7AF9D913045841237B428526045141D33FF4D9130458419D2A448526045141616EEFD913045841456F4685260451414235EBD913045841CC3249852604514103BEE7D913045841055A4C8526045141BA2AE5D913045841EAC54F8526045141BC94E3D913045841CE54538526045141A40BE3D913045841D05776E2FC065141A40BE3D913045841D05776E2FC065141B00D601446A45741B536B42961FE5041B00D601446A45741D1A7B02961FE504131865F1446A45741EC3BAD2961FE5041DFF45D1446A45741B614AA2961FE504129695B1446A457412C51A72961FE504120FC571446A45741840CA52961FE504173CF531446A457410A5DA32961FE5041380C4F1446A457415753A22961FE504143E1491446A45741A1F9A12961FE50416F81441446A45741A1F9A12961FE504126E602D24F6357419088F2EED7F2504126E602D24F635741ACF9EEEED7F25041B15F02D24F635741C88DEBEED7F250417CD100D24F6357419266E8EED7F25041D94AFED14F63574108A3E5EED7F250419FE4FAD14F635741605EE3EED7F250413EC0F6D14F635741E6AEE1EED7F250417606F2D14F63574132A5E0EED7F25041C5E5ECD14F6357417D4BE0EED7F25041A490E7D14F6357417D4BE0EED7F250417E756B097B2E57414838146100AF50417E756B097B2E57414838146100AF50416C2C37DA8831574193DE136100AF50417D793CDA88315741DFD4126100AF5041699241DA883157416825116100AF5041034546DA88315741C0E00E6100AF50411E634ADA88315741361D0C6100AF504130C44DDA88315741FDF5086100AF5041044750DA88315741198A056100AF5041DBD251DA8831574135FB016100AF5041825852DA88315741EEA98993FF7D5041825852DA883157410A1B8693FF7D5041DBD251DA8831574126AF8293FF7D5041044750DA88315741F0877F93FF7D504130C44DDA8831574166C47C93FF7D50411E634ADA88315741BE7F7A93FF7D5041034546DA8831574144D07893FF7D5041699241DA8831574190C67793FF7D50417D793CDA88315741DB6C7793FF7D50416C2C37DA88315741DB6C7793FF7D5041BF3E6331260C5741C61D2B6A8C4A5041BF3E6331260C5741E28E276A8C4A5041ACB96231260C57410023246A8C4A5041992F6131260C5741C7FB206A8C4A5041A0AF5E31260C57413D381E6A8C4A504162525B31260C574195F31B6A8C4A5041F2385731260C57411B441A6A8C4A5041A98B5231260C57416B3A196A8C4A50418A784D31260C5741B2E0186A8C4A504179314831260C5741B2E0186A8C4A50415847E699CBF75641B408419ED74450415847E699CBF75641D0793D9ED744504197C2E599CBF75641EC0D3A9ED74450417239E499CBF75641B2E6369ED744504108BBE199CBF756412923349ED7445041DE5FDE99CBF7564181DE319ED7445041F548DA99CBF756410A2F309ED74450418E9ED599CBF7564156252F9ED74450418A8ED099CBF75641A1CB2E9ED7445041C34ACB99CBF75641A1CB2E9ED744504153D0962ECBE1564156252F9ED74450410790912ECBE156410A2F309ED744504162838C2ECBE1564181DE319ED744504114DC872ECBE156412923349ED7445041E9C7832ECBE15641B2E6369ED7445041F46E802ECBE15641EC0D3A9ED744504133F27D2ECBE15641D0793D9ED7445041136A7C2ECBE15641B408419ED7445041AAE57B2ECBE15641FB8225BE91475041AAE57B2ECBE15641FB8225BE91475041307D8BEDD5AF5641246CDB51F70B5041307D8BEDD5AF564140DDD751F70B504193F98AEDD5AF56415C71D451F70B5041C17389EDD5AF5641254AD151F70B5041BBFA86EDD5AF56419C86CE51F70B5041D3A683EDD5AF5641F341CC51F70B5041C3987FEDD5AF56417992CA51F70B504172F87AEDD5AF5641C688C951F70B504163F375EDD5AF5641112FC951F70B5041FABA70EDD5AF5641112FC951F70B504114BA600BB7AE5641915A501EE9D84F4114BA600BB7AE5641C83C491EE9D84F417C36600BB7AE56410065421EE9D84F41B5B05E0BB7AE564193163C1EE9D84F41C1375C0BB7AE5641808F361EE9D84F41F5E3580BB7AE56412F06321EE9D84F4108D6540BB7AE56413BA72E1EE9D84F41E335500BB7AE5641D4932C1EE9D84F4100314B0BB7AE56416AE02B1EE9D84F41C4F8450BB7AE56416AE02B1EE9D84F41F259DD56AF9356410C9308B3A58A4F41F259DD56AF935641497501B3A58A4F41C4D6DC56AF935641819DFAB2A58A4F413B52DB56AF9356410E4FF4B2A58A4F4147DBD856AF935641FBC7EEB2A58A4F412D8AD556AF935641AA3EEAB2A58A4F418B7FD156AF935641BCDFE6B2A58A4F4125E3CC56AF93564155CCE4B2A58A4F4153E2C756AF935641E518E4B2A58A4F4151AEC256AF935641E518E4B2A58A4F412E71BBCB82825641AE22E4F991524F412E71BBCB82825641E604DDF991524F4143EEBACB82825641232DD6F991524F41826AB9CB82825641B0DECFF991524F41D2F4B6CB828256419D57CAF991524F416DA5B3CB828256414DCEC5F991524F41E39CAFCB82825641586FC2F991524F41D302ABCB82825641F85BC0F991524F419704A6CB8282564187A8BFF991524F4143D3A0CB8282564187A8BFF991524F41B02AEA2B5D7056416AA4CA18FE214F41B02AEA2B5D7056416AA4CA18FE214F4143D3A0CB82825641F9F0C918FE214F419704A6CB8282564192DDC718FE214F41D302ABCB82825641A47EC418FE214F41E39CAFCB8282564154F5BF18FE214F416DA5B3CB82825641416EBA18FE214F41D2F4B6CB82825641CE1FB418FE214F41826AB9CB828256410B48AD18FE214F4143EEBACB828256413D2AA618FE214F412E71BBCB82825641F8A35335B9054F412E71BBCB828256412F864C35B9054F4143EEBACB828256416DAE4535B9054F41826AB9CB82825641F45F3F35B9054F41D2F4B6CB82825641E7D83935B9054F416DA5B3CB82825641904F3535B9054F41E39CAFCB82825641A2F03135B9054F41D302ABCB828256413BDD2F35B9054F419704A6CB82825641D1292F35B9054F4143D3A0CB82825641D1292F35B9054F41480A9F41CE565641886AB662BCB24E41480A9F41CE565641C04CAF62BCB24E4103889E41CE565641F774A862BCB24E413A069D41CE5656418426A262BCB24E41C3939A41CE565641779F9C62BCB24E41AD489741CE56564126169862BCB24E415F459341CE56564132B79462BCB24E4152B18E41CE565641CBA39262BCB24E4191B98941CE5656415BF09162BCB24E41048F8441CE5656415BF09162BCB24E418EFBE690A3465641FA768CD87D1B4E418EFBE690A3465641315985D87D1B4E418D79E690A34656416F817ED87D1B4E417DF8E490A3465641FC3278D87D1B4E412F87E290A3465641E9AB72D87D1B4E41AE3DDF90A346564198226ED87D1B4E414E3CDB90A3465641AAC36AD87D1B4E417AAAD690A346564143B068D87D1B4E411CB5D190A3465641D3FC67D87D1B4E41078DCC90A3465641D3FC67D87D1B4E41EC37E2B1461856416F1B542FF8D64D41EC37E2B146185641A1FD4C2FF8D64D419AB6E1B146185641DE25462FF8D64D419B37E0B1461856416BD73F2FF8D64D41ABC9DDB14618564158503A2FF8D64D41AC84DAB14618564108C7352FF8D64D41CA88D6B1461856411A68322FF8D64D4137FDD1B146185641B354302FF8D64D41A80ECDB14618564142A12F2FF8D64D41AAEDC7B14618564142A12F2FF8D64D41C1BE1F016CFD55417718EC5D34B44D41C1BE1F016CFD5541AFFAE45D34B44D41D53D1F016CFD5541E622DE5D34B44D4109C01D016CFD554179D4D75D34B44D4101541B016CFD5541664DD25D34B44D419B1118016CFD554116C4CD5D34B44D41E21814016CFD55412165CA5D34B44D41E7900F016CFD5541BB51C85D34B44D4145A60A016CFD5541509EC75D34B44D41548905016CFD5541509EC75D34B44D4194A49C1975E55541BB51C85D34B44D41398B971975E555412165CA5D34B44D410EA4921975E5554116C4CD5D34B44D41461F8E1975E55541664DD25D34B44D415A298A1975E5554179D4D75D34B44D4140E9861975E55541E622DE5D34B44D41EF7E841975E55541AFFAE45D34B44D413202831975E555417718EC5D34B44D419E81821975E555414164B43242CF4D419E81821975E555414164B43242CF4D4177F005BE8CCE5541AB17B53242CF4D418BDA00BE8CCE5541122BB73242CF4D41ADF6FBBD8CCE5541068ABA3242CF4D41F074F7BD8CCE55415613BF3242CF4D41AD81F3BD8CCE55416A9AC43242CF4D41C443F0BD8CCE5541D6E8CA3242CF4D4111DBEDBD8CCE55419FC0D13242CF4D41545FECBD8CCE554167DED83242CF4D4118DFEBBD8CCE55415BA54B3EDD1C4E4118DFEBBD8CCE55415BA54B3EDD1C4E41CC70583735BA5541C5584C3EDD1C4E41EC5D533735BA55412C6C4E3EDD1C4E41F47C4E3735BA55411ACB513EDD1C4E41E7FD493735BA55417054563EDD1C4E41040D463735BA55417DDB5B3EDD1C4E4103D1423735BA5541F029623EDD1C4E41C569403735BA5541B901693EDD1C4E41E5EE3E3735BA5541811F703EDD1C4E41FB6E3E3735BA55416EEB376AD3174F41FB6E3E3735BA55416EEB376AD3174F4127007E3D17AF5541D99E386AD3174F41EEEE783D17AF554145B23A6AD3174F418B0F743D17AF554134113E6AD3174F41F7916F3D17AF5541849A426AD3174F4158A26B3D17AF55419721486AD3174F416B67683D17AF55410A704E6AD3174F41F000663D17AF5541CD47556AD3174F418C86643D17AF554195655C6AD3174F41CB06643D17AF55411E65F6F28B1F4F41CB06643D17AF55411E65F6F28B1F4F41C3F969377B90554195655C6AD3174F41C3F969377B905541CD47556AD3174F41707A69377B9055410A704E6AD3174F415D0168377B9055419721486AD3174F410C9D65377B905541849A426AD3174F41FF6462377B90554134113E6AD3174F41E3785E377B90554145B23A6AD3174F414FFF59377B905541D99E386AD3174F41462455377B9055416EEB376AD3174F41971750377B9055416EEB376AD3174F41B95E5B54426F554165891DFB92344E41B95E5B54426F55419D6B16FB92344E41E0DF5A54426F5541D4930FFB92344E413E685954426F5541614509FB92344E4138065754426F55414EBE03FB92344E4146D15354426F5541FE34FFFA92344E41F8E84F54426F55410FD6FBFA92344E41B0734B54426F5541A8C2F9FA92344E415C9D4654426F55413E0FF9FA92344E4188954154426F55413E0FF9FA92344E41A77A7C1E506855410D75AC17B0FC4D41A77A7C1E506855414557A517B0FC4D41E7FB7B1E506855417C7F9E17B0FC4D4191847A1E5068554109319817B0FC4D410523781E50685541FCA99217B0FC4D41BBEE741E50685541AC208E17B0FC4D413107711E50685541B7C18A17B0FC4D41D4926C1E5068554151AE8817B0FC4D417ABD671E50685541E0FA8717B0FC4D41A6B6621E50685541E0FA8717B0FC4D416E1ABEA8F6505541E12C7E7AD3694D416E1ABEA8F6505541120F777AD3694D41049CBDA8F65055415037707AD3694D41A725BCA8F6505541DDE8697AD3694D41BCC5B9A8F6505541CA61647AD3694D419793B6A8F650554179D85F7AD3694D41B6AEB2A8F650554185795C7AD3694D415B3DAEA8F650554124665A7AD3694D41426BA9A8F6505541B4B2597AD3694D41D867A4A8F6505541B4B2597AD3694D41C4A4AFF04C2D55419696756191294D41C4A4AFF04C2D5541CE786E6191294D41E026AFF04C2D554106A1676191294D4105B2ADF04C2D55419352616191294D418A54ABF04C2D55417FCB5B6191294D41AE25A8F04C2D55412F42576191294D41CF44A4F04C2D554141E3536191294D4106D89FF04C2D5541DACF516191294D41E10A9BF04C2D5541701C516191294D419F0C96F04C2D5541701C516191294D41C323D970471355414FFF05B1236A4C41C323D970471355414FFF05B1236A4C4139D23C1737285541DF4B05B1236A4C41BDCF411737285541783803B1236A4C412C9C4617372855418AD9FFB0236A4C414F084B17372855413950FBB0236A4C41A2E84E173728554126C9F5B0236A4C410317521737285541B37AEFB0236A4C412474541737285541EBA2E8B0236A4C41CAE85517372855412885E1B0236A4C419E66561737285541FE8EDF08F6554C419E66561737285541FE8EDF08F6554C41CF293F239C3755412885E1B0236A4C41CF293F239C375541EBA2E8B0236A4C41D7A73F239C375541B37AEFB0236A4C41221D41239C37554126C9F5B0236A4C41517B43239C3755413950FBB0236A4C411BAB46239C3755418AD9FFB0236A4C41278D4A239C375541783803B1236A4C4140FB4E239C375541DF4B05B1236A4C41D3C953239C3755414FFF05B1236A4C4192C958239C3755414FFF05B1236A4C41440D17B9FF3E5541244CA87A43734C41440D17B9FF3E5541EC69AF7A43734C416B8B17B9FF3E5541B541B67A43734C41030119B9FF3E55412290BC7A43734C41B65F1BB9FF3E55413517C27A43734C412E901EB9FF3E554185A0C67A43734C410B7322B9FF3E55417AFFC97A43734C411BE226B9FF3E5541E112CC7A43734C41B0B12BB9FF3E55414BC6CC7A43734C417FB230B9FF3E55414BC6CC7A43734C4191EEC6C1DA595541E5002E6C0F834C4191EEC6C1DA595541AD1E356C0F834C41186DC7C1DA59554170F63B6C0F834C41D4E3C8C1DA595541E944426C0F834C416144CBC1DA595541F6CB476C0F834C415477CEC1DA5955414C554C6C0F834C41365DD2C1DA5955413BB44F6C0F834C41BACFD6C1DA595541A1C7516C0F834C410EA3DBC1DA5955410C7B526C0F834C41C3A7E0C1DA5955410C7B526C0F834C41F5DFD0C8F7675541976D9CF7F5894C41F5DFD0C8F76755415F8BA3F7F5894C41AF5ED1C8F76755412863AAF7F5894C4106D6D2C8F76755419BB1B0F7F5894C418B37D5C8F7675541A838B6F7F5894C41CE6BD8C8F7675541FEC1BAF7F5894C414D53DCC8F7675541ED20BEF7F5894C419FC7E0C8F76755415334C0F7F5894C41EC9CE5C8F7675541BEE7C0F7F5894C41B0A3EAC8F7675541BEE7C0F7F5894C41D3FDC732106F55415334C0F7F5894C41A005CD32106F5541ED20BEF7F5894C41F1DBD132106F5541FEC1BAF7F5894C412E51D632106F5541A838B6F7F5894C417B39DA32106F55419BB1B0F7F5894C41666EDD32106F55412863AAF7F5894C4166D0DF32106F55415F8BA3F7F5894C410A48E132106F5541976D9CF7F5894C41DEC6E132106F554113A146437B084C41DEC6E132106F554113A146437B084C419A0D1543A1A05541A3ED45437B084C41AF1C1A43A1A0554142DA43437B084C4103FA1E43A1A055414E7B40437B084C41B4752343A1A05541FEF13B437B084C41A6632743A1A05541EA6A36437B084C413B9D2A43A1A05541771C30437B084C41AD022D43A1A05541B54429437B084C41717C2E43A1A05541E72622437B084C41FEFB2E43A1A05541551BC170FD914B41FEFB2E43A1A05541551BC170FD914B41F63B2B129DDD554118E9065BFF194C41F63B2B129DDD5541E1060E5BFF194C416ABC2B129DDD5541A9DE145BFF194C41CF382D129DDD5541162D1B5BFF194C4193A22F129DDD554129B4205BFF194C41EDE132129DDD55417A3D255BFF194C41F0D636129DDD55416E9C285BFF194C41AC5A3B129DDD5541D5AF2A5BFF194C41B44040129DDD55413F632B5BFF194C41DD5845129DDD55413F632B5BFF194C4116A43C5ADBFA5541DE5C3F68228B4C4116A43C5ADBFA5541A67A4668228B4C41FA243D5ADBFA55416F524D68228B4C41A8A23E5ADBFA5541E2A05368228B4C41800E415ADBFA5541EF275968228B4C41A850445ADBFA554145B15D68228B4C411549485ADBFA554134106168228B4C41B6D04C5ADBFA55419B236368228B4C41FABA515ADBFA554105D76368228B4C4188D7565ADBFA554105D76368228B4C4157C79450F50D56419B236368228B4C41C9E69950F50D564134106168228B4C41D3D39E50F50D564145B15D68228B4C41085EA350F50D5641EF275968228B4C41AF58A750F50D5641E2A05368228B4C41B19CAA50F50D56416F524D68228B4C41E409AD50F50D5641A67A4668228B4C416E88AE50F50D5641DE5C3F68228B4C419509AF50F50D5641DCFA53B527384C419509AF50F50D5641DCFA53B527384C41F02995B5191256416C4753B527384C41074A9AB519125641053451B527384C41AA379FB51912564116D54DB527384C416AC2A3B519125641C04B49B527384C4192BDA7B519125641B3C443B527384C41F601ABB51912564140763DB527384C41786FADB5191256417D9E36B527384C412EEEAEB519125641AF802FB527384C41696FAFB519125641CD37CA4798324C41696FAFB519125641051AC34798324C412EEEAEB5191256413C42BC4798324C41786FADB519125641CAF3B54798324C41F601ABB519125641B66CB04798324C4192BDA7B51912564166E3AB4798324C416AC2A3B5191256417884A84798324C41AA379FB5191256411171A64798324C41074A9AB519125641A7BDA54798324C41F02995B519125641A7BDA54798324C411606654F500B56412500D276A98C4B411606654F500B56412500D276A98C4B41A8EA603D62185641BA4CD176A98C4B41AF0B663D621856415439CF76A98C4B4142FA6A3D621856415FDACB76A98C4B41D5856F3D621856410F51C776A98C4B41BA81733D62185641FCC9C176A98C4B41BBC6763D621856418F7BBB76A98C4B41B234793D62185641C6A3B476A98C4B41B1B37A3D62185641FE85AD76A98C4B4100357B3D62185641BF9C1E9F64C14A4100357B3D62185641BF9C1E9F64C14A4195444F781E6856412E42BD17F02E4B4195444F781E685641FC5FC417F02E4B4119C74F781E685641BE37CB17F02E4B41A94951781E6856413186D117F02E4B4168BD53781E6856413E0DD717F02E4B41320A57781E6856419596DB17F02E4B41940F5B781E68564183F5DE17F02E4B41FAA55F781E685641EA08E117F02E4B414DA064781E6856415ABCE117F02E4B4189CD69781E6856415ABCE117F02E4B41F5195CAD33725641EA08E117F02E4B41C24861AD3372564183F5DE17F02E4B41944466AD337256419596DB17F02E4B4160DC6AAD337256413E0DD717F02E4B41F4E26EAD337256413186D117F02E4B41C03072AD33725641BE37CB17F02E4B4138A574AD33725641FC5FC417F02E4B413D2876AD337256412E42BD17F02E4B41ECAA76AD33725641D73164A6F6224B41ECAA76AD33725641D73164A6F6224B41B8BB1DF3E28D56416C7E63A6F6224B41D3EE22F3E28D5641066B61A6F6224B41C3EE27F3E28D5641170C5EA6F6224B415F8A2CF3E28D5641C78259A6F6224B414E9430F3E28D5641B4FB53A6F6224B41D5E433F3E28D564141AD4DA6F6224B41565B36F3E28D564178D546A6F6224B419BDF37F3E28D5641B0B73FA6F6224B41B86238F3E28D564165799ABF2C1F4B41B86238F3E28D56419D5B93BF2C1F4B419BDF37F3E28D5641D5838CBF2C1F4B41565B36F3E28D5641683586BF2C1F4B41D5E433F3E28D564155AE80BF2C1F4B414E9430F3E28D5641FE247CBF2C1F4B415F8A2CF3E28D564110C678BF2C1F4B41C3EE27F3E28D5641A9B276BF2C1F4B41D3EE22F3E28D564139FF75BF2C1F4B41B8BB1DF3E28D564139FF75BF2C1F4B41FA62F8D4F16C56417961EC3FABDC4A41FA62F8D4F16C5641AB43E53FABDC4A4164E0F7D4F16C5641E86BDE3FABDC4A419C5DF6D4F16C5641751DD83FABDC4A4187E9F3D4F16C56416296D23FABDC4A41439CF0D4F16C5641120DCE3FABDC4A414C96ECD4F16C564124AECA3FABDC4A4139FFE7D4F16C5641BD9AC83FABDC4A412F04E3D4F16C56414CE7C73FABDC4A4134D6DDD4F16C56414CE7C73FABDC4A4156F43249666C5641899F55DA79824A4156F43249666C5641C1814EDA79824A41C1713249666C5641FFA947DA79824A4100EF3049666C56418C5B41DA79824A41F47A2E49666C564179D43BDA79824A41BB2D2B49666C5641284B37DA79824A41D9272749666C564134EC33DA79824A41D9902249666C5641D3D831DA79824A41E4951D49666C5641632531DA79824A41FE671849666C5641632531DA79824A41B487B82E91625641D7531BA2DF2D4A41B487B82E91625641083614A2DF2D4A414605B82E91625641465E0DA2DF2D4A41F682B62E91625641D30F07A2DF2D4A41A30FB42E91625641C08801A2DF2D4A4166C3B02E916256416FFFFCA1DF2D4A41AEBEAC2E916256417BA0F9A1DF2D4A410629A82E916256411A8DF7A1DF2D4A41872FA32E91625641AAD9F6A1DF2D4A4126039E2E91625641AAD9F6A1DF2D4A4125BCBBD3C4445641EEF301E9421C4A4125BCBBD3C444564126D6FAE8421C4A41263ABBD3C44456415DFEF3E8421C4A412CB9B9D3C4445641F1AFEDE8421C4A410648B7D3C4445641DD28E8E8421C4A41AFFEB3D3C4445641879FE3E8421C4A418BFDAFD3C44456419940E0E8421C4A41F36BABD3C4445641322DDEE8421C4A41DE76A6D3C4445641C279DDE8421C4A41124FA1D3C4445641C279DDE8421C4A419E852FC72C215641EAF33D8CE9ED49419E852FC72C21564122D6368CE9ED494127042FC72C2156415AFE2F8CE9ED4941C9842DC72C215641EDAF298CE9ED494130162BC72C215641DA28248CE9ED494156D027C72C215641839F1F8CE9ED494166D323C72C21564195401C8CE9ED4941A0461FC72C2156412E2D1A8CE9ED4941C8561AC72C215641BE79198CE9ED4941683415C72C215641BE79198CE9ED4941249C855C50F4554153D8060312A24941249C855C50F455418BBAFF0212A249415E1B855C50F45541C2E2F80212A24941F59D835C50F455414F94F20212A249419832815C50F455413C0DED0212A2494112F17D5C50F45541EC83E80212A249416AF9795C50F45541FE24E50212A24941A872755C50F455419711E30212A249415389705C50F455412D5EE20212A24941C16D6B5C50F455412D5EE20212A24941E3B3C45BF4CA554160F59B6052444941E3B3C45BF4CA554191D7946052444941B533C45BF4CA5541CFFF8D605244494120B8C25BF4CA55415CB1876052444941AE4FC05BF4CA5541492A8260524449411C12BD5BF4CA5541F8A07D6052444941451FB95BF4CA55410A427A6052444941019EB45BF4CA5541A32E786052444941A8BAAF5BF4CA5541337B77605244494148A5AA5BF4CA5541337B7760524449416FE15F6D4891554150DB559BFFB548416FE15F6D4891554150DB559BFFB54841297603F240935541E027559BFFB54841468308F2409355417F14539BFFB54841AE5E0DF2409355418BB54F9BFFB54841A0D811F2409355413A2C4B9BFFB548410DC515F24093554127A5459BFFB548415CFD18F240935541B4563F9BFFB54841E0611BF240935541F27E389BFFB5484115DB1CF2409355412361319BFFB548416E5A1DF240935541DC198F2B314F48416E5A1DF240935541DC198F2B314F4841BDF9EEC8359655416B668E2B314F48414907F4C83596554105538C2B314F48411DE3F8C83596554116F4882B314F4841765DFDC835965541C66A842B314F4841364A01C935965541B3E37E2B314F4841CA8204C9359655414095782B314F484187E706C93596554177BD712B314F4841D56008C935965541AF9F6A2B314F48413DE008C9359655412DA48B5188F247413DE008C9359655412DA48B5188F247411E570113E5CB554198EE62F8A03348411E570113E5CB5541600C6AF8A03348414CD70113E5CB554123E470F8A0334841F0520313E5CB5541953277F8A033484171BB0513E5CB5541A9B97CF8A03348411CF90813E5CB5541F94281F8A03348410FEC0C13E5CB5541EDA184F8A03348416E6D1113E5CB55414EB586F8A0334841EE501613E5CB5541BE6887F8A033484171661B13E5CB5541BE6887F8A0334841510F4B5A911056411CB8B9E2E3924841510F4B5A91105641E5D5C0E2E392484186904B5A91105641ADADC7E2E39248412D0F4D5A911056411AFCCDE2E3924841917C4F5A911056412D83D3E2E3924841CFC0525A911056417E0CD8E2E3924841C9BB565A91105641726BDBE2E392484153465B5A91105641D97EDDE2E3924841BE33605A911056414332DEE2E39248419553655A911056414332DEE2E39248419648C53DAA655641833F3E7E3F2D49419648C53DAA655641833F3E7E3F2D49419387A456E0465641F3F23E7E3F2D4941745F9F56E04656415406417E3F2D49410D6A9A56E04656414265447E3F2D49412CD89556E046564199EE487E3F2D4941C9D69156E0465641AC754E7E3F2D49413E8D8E56E04656411FC4547E3F2D4941EF1B8C56E0465641E19B5B7E3F2D4941DD9A8A56E0465641AAB9627E3F2D4941DB188A56E0465641A03195C376334941DB188A56E0465641694F9CC376334941DD9A8A56E04656412B27A3C376334941EF1B8C56E04656419E75A9C3763349413E8D8E56E0465641B1FCAEC376334941C9D69156E04656410286B3C3763349412CD89556E0465641F6E4B6C3763349410D6A9A56E046564157F8B8C376334941745F9F56E0465641C7ABB9C3763349419387A456E0465641C7ABB9C376334941F8DAB2188F575641134F5D1088634941F8DAB2188F575641E16C6410886349413F5DB3188F575641A3446B108863494110DFB4188F57564116937110886349419651B7188F575641291A771088634941BE9CBA188F5756417AA37B108863494125A0BE188F5756416E027F10886349414C34C3188F575641CF15811088634941292CC8188F5756413FC9811088634941D356CD188F5756413FC981108863494197522743A66C5641CF1581108863494188802C43A66C56416E027F1088634941867B3143A66C56417AA37B10886349418F123643A66C5641291A77108863494178183A43A66C56411693711088634941B3653D43A66C5641A3446B1088634941C7D93F43A66C5641E16C6410886349418C5C4143A66C5641134F5D108863494122DF4143A66C5641F1864FEDDC58494122DF4143A66C5641F1864FEDDC584941A35A9277AB94564181D34EEDDC584941CB8E9777AB9456411AC04CEDDC584941C48F9C77AB9456412C6149EDDC584941502CA177AB945641DCD744EDDC5849410D37A577AB945641C8503FEDDC5849414488A877AB945641560239EDDC58494147FFAA77AB9456418D2A32EDDC584941DB83AC77AB945641C50C2BEDDC5849411107AD77AB945641283248F5A20F49411107AD77AB945641283248F5A20F4941C2626E3AE1D1564131D55DBB1B1B4941C2626E3AE1D15641FAF264BB1B1B4941EBE66E3AE1D15641C2CA6BBB1B1B4941486E703AE1D15641351972BB1B1B4941DEE9723AE1D1564148A077BB1B1B49413141763AE1D1564199297CBB1B1B494167537A3AE1D1564187887FBB1B1B49417EF87E3AE1D15641EE9B81BB1B1B4941B102843AE1D15641584F82BB1B1B49417840893AE1D15641584F82BB1B1B4941EE9661C0CDDA5641EE9B81BB1B1B49411ED666C0CDDA564187887FBB1B1B4941B2E16BC0CDDA564199297CBB1B1B4941008870C0CDDA564148A077BB1B1B4941539B74C0CDDA5641351972BB1B1B49418EF377C0CDDA5641C2CA6BBB1B1B4941CE6F7AC0CDDA5641FAF264BB1B1B49419AF77BC0CDDA564131D55DBB1B1B4941E37B7CC0CDDA5641F94BDE47DBBD4841E37B7CC0CDDA5641F94BDE47DBBD4841255F6B4BE6195741EBB86E6C70D04841255F6B4BE6195741B3D6756C70D048416AE46B4BE61957417CAE7C6C70D04841276F6D4BE6195741E8FC826C70D048412CF06F4BE6195741FC83886C70D04841D24E734BE61957414C0D8D6C70D04841F269774BE6195741406C906C70D0484132197C4BE6195741A17F926C70D04841742E814BE61957411133936C70D04841B677864BE61957411133936C70D04841CD01EF2EF52C5741A17F926C70D04841204EF42EF52C5741406C906C70D048415666F92EF52C57414C0D8D6C70D048414D18FE2EF52C5741FC83886C70D04841CF35022FF52C5741E8FC826C70D048416A96052FF52C57417CAE7C6C70D04841E318082FF52C5741B3D6756C70D0484185A4092FF52C5741EBB86E6C70D048411D2A0A2FF52C5741047DA6F7678148411D2A0A2FF52C5741047DA6F767814841187A2D2E3057574194C9A5F76781484144CD322E305757412DB6A3F7678148410AEC372E305757413F57A0F76781484111A43C2E30575741EECD9BF767814841E9C6402E30575741DB4696F767814841E12B442E3057574168F88FF76781484198B1462E30575741A62089F767814841353F482E30575741D70282F76781484179C5482E30575741E38F89BF4C48484179C5482E305757411B7282BF4C484841353F482E30575741589A7BBF4C48484198B1462E30575741E54B75BF4C484841E12B442E30575741D2C46FBF4C484841E9C6402E30575741823B6BBF4C48484111A43C2E305757418DDC67BF4C4848410AEC372E305757412DC965BF4C48484144CD322E30575741BC1565BF4C484841187A2D2E30575741BC1565BF4C484841951A0D8F26565741139E1DB2ECD54741951A0D8F26565741139E1DB2ECD5474129D46319387F5741A3EA1CB2ECD54741E12D6919387F574142D71AB2ECD54741F8526E19387F57414E7817B2ECD54741CC107319387F5741FEEE12B2ECD54741B5387719387F5741EA670DB2ECD54741DEA17A19387F57417E1907B2ECD54741AB2A7D19387F5741B54100B2ECD5474133BA7E19387F5741ED23F9B1ECD5474118417F19387F5741555508910A52474118417F19387F5741555508910A5247415D52B68A87885741
Data

Dataset Powiaty
http://sdi.geoportal.gov.pl/WMS_PRG/service.svc/get?amp;request=GetCapabilities
Dataset Gminy
http://sdi.geoportal.gov.pl/WMS_PRG/service.svc/get?amp;request=GetCapabilities
Dataset Nazwa gminy
http://sdi.geoportal.gov.pl/WMS_PRG/service.svc/get?amp;request=GetCapabilities
Dataset Nazwa powiatu
http://sdi.geoportal.gov.pl/WMS_PRG/service.svc/get?amp;request=GetCapabilities
Dataset Województwa
http://sdi.geoportal.gov.pl/WMS_PRG/service.svc/get?amp;request=GetCapabilities
Dataset Nazwa województwa
http://sdi.geoportal.gov.pl/WMS_PRG/service.svc/get?amp;request=GetCapabilities
Dataset SCENY_SATELITARNE
http://sdi.geoportal.gov.pl/WMS_ORTO/service.svc/get?amp;request=GetCapabilities
Dataset ORTOFOTO_ISOK
http://sdi.geoportal.gov.pl/WMS_ORTO/service.svc/get?amp;request=GetCapabilities
Dataset ORTOFOTO
http://sdi.geoportal.gov.pl/WMS_ORTO/service.svc/get?amp;request=GetCapabilities
Dataset FAO aquatic species distribution map of Clupeonella cultriventris
http://www.fao.org/figis/geoserver/wms/
Dataset Lacy_Crust_Bryozoan
Lacy_Crust_Bryozoan
http://geoportal-geoportail.gc.ca/arcgis/services/Reported_Observations_Aquatic_Invasive_Species_ENG/MapServer//WMSServer
Dataset FAO aquatic species distribution map of Eudontomyzon mariae
http://www.fao.org/figis/geoserver/wms/
Dataset DTK200
DTK200 Kartenbild
http://sg.geodatenzentrum.de/wms_dtk200?amp;request=GetCapabilities
Dataset DTK200 Layers
Basislayer für DTK200
http://sg.geodatenzentrum.de/wms_dtk200?amp;request=GetCapabilities
Dataset Küstenlinie der Deutschen Bucht
Basis der Simulationen aus dem AufMod Projekt
http://mdi-dienste.baw.de/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset Artificial Surfaces (vector)
Artificial Surfaces (vector)
http://discomap.eea.europa.eu/arcgis/services/Land/CLC1990_Dyna_WM/MapServer/WMSServer
Dataset Forest Semi Natural Areas (vector)
Forest Semi Natural Areas (vector)
http://discomap.eea.europa.eu/arcgis/services/Land/CLC1990_Dyna_WM/MapServer/WMSServer
Dataset Wetlands (vector)
Wetlands (vector)
http://discomap.eea.europa.eu/arcgis/services/Land/CLC1990_Dyna_WM/MapServer/WMSServer
Dataset Agricultural Areas (vector)
Agricultural Areas (vector)
http://discomap.eea.europa.eu/arcgis/services/Land/CLC1990_Dyna_WM/MapServer/WMSServer
Dataset Waterbodies (vector)
Waterbodies (vector)
http://discomap.eea.europa.eu/arcgis/services/Land/CLC1990_Dyna_WM/MapServer/WMSServer
Dataset Golden_Star_Tunicate
Golden_Star_Tunicate
http://geoportal-geoportail.gc.ca/arcgis/services/Reported_Observations_Aquatic_Invasive_Species_ENG/MapServer//WMSServer
Dataset FAO aquatic species distribution map of Lampetra fluviatilis
http://www.fao.org/figis/geoserver/wms/
Dataset miljoverdi_rutemax_art
http://wms.dirnat.no/geoserver/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset miljoverdi_rutemax_art
http://wms.dirnat.no/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset Green_Crab
Green_Crab
http://geoportal-geoportail.gc.ca/arcgis/services/Reported_Observations_Aquatic_Invasive_Species_ENG/MapServer//WMSServer
Dataset FAO aquatic species distribution map of Acipenser nudiventris
http://www.fao.org/figis/geoserver/wms/
Dataset FAO aquatic species distribution map of Microstomus kitt
http://www.fao.org/figis/geoserver/wms/
Dataset FAO aquatic species distribution map of Chamelea gallina
http://www.fao.org/figis/geoserver/wms/
Dataset Water Management System
Water Management System
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/WRB/WMS_Water.asp?_=
Dataset Mechanical Properties
Mechanical Properties
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/WRB/WMS_Mechanical.asp?_=
Dataset Soil Classification FAO
Soil Classification FAO
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/wrb/wms_FAO.asp?_=
Dataset Soil Threats
Soil threats, organic Carbon Decline, Soil Erosion, Compaction, Salinization, pH
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/wrb/wms_Threats.asp?_=
Dataset Limitation to Agricultural use
Soil Texture
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/WRB/WMS_Agriculture.asp?_=
Dataset Chemical Properties
Primary Prpoperties
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/WRB/WMS_Chemical.asp?_=
Dataset Application
The ESDAC map viewer allows the user to navigate in key soil data for Europe. Main data come from the European Soil Database and from datasets derived from it.
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/WRB/WMS_Application.asp?_=
Dataset Land Use
Soil Classification FAO
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/wrb/wms_Landuse.asp?_=
Dataset Primary Properties
Primary Prpoperties
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/WRB/WMS_Primary.asp?_=
Dataset Altitude - Slope
Altitude - Slope
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/WRB/WMS_Altitude.asp?_=
Dataset Hydrological Properties
Hydrological Properties
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/WRB/WMS_Hydrological.asp?_=
Dataset Obstacle-Impermeable-Soil Water Regime
Obstacle-Impermeable-Soil Water Regime
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/WRB/WMS_Obstacle.asp?_=
Dataset Soil Classification WRB
Soil Texture
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/wrb/wms_WRB.asp?_=
Dataset Parent Material
Soil Texture
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/wrb/wms_Pmaterial.asp?_=
Dataset Texture
Soil Texture
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/wrb/wms_Texture.asp?_=
Dataset Wetlands (vector)
Wetlands (vector)
http://www.sig-pyrenees.net/proxy/ogc/wms_open?amp;request=GetCapabilities
Dataset FAO aquatic species distribution map of Alloteuthis media
http://www.fao.org/figis/geoserver/wms/
Dataset WaterBodies (vector)
WaterBodies (vector)
http://discomap.eea.europa.eu/arcgis/services/Land/CLC2006_Dyna_WM/MapServer/WMSServer
Dataset Artificial Surfaces (vector)
Artificial Surfaces (vector)
http://discomap.eea.europa.eu/arcgis/services/Land/CLC2006_Dyna_WM/MapServer/WMSServer
Dataset WaterBodies (vector)
WaterBodies (vector)
http://discomap.eea.europa.eu/arcgis/services/Land/CLC2006_Dyna_WM/MapServer/WMSServer
Dataset Agricultural Areas (vector)
Agricultural Areas (vector)
http://discomap.eea.europa.eu/arcgis/services/Land/CLC2006_Dyna_WM/MapServer/WMSServer
Dataset Agricultural Areas (vector)
Agricultural Areas (vector)
http://discomap.eea.europa.eu/arcgis/services/Land/CLC2006_Dyna_WM/MapServer/WMSServer
Dataset Wetlands (vector)
Wetlands (vector)
http://discomap.eea.europa.eu/arcgis/services/Land/CLC2006_Dyna_WM/MapServer/WMSServer
Dataset Artificial Surfaces (vector)
Artificial Surfaces (vector)
http://discomap.eea.europa.eu/arcgis/services/Land/CLC2006_Dyna_WM/MapServer/WMSServer
Dataset Forest Semi Natural Areas (vector)
Forest Semi Natural Areas (vector)
http://discomap.eea.europa.eu/arcgis/services/Land/CLC2006_Dyna_WM/MapServer/WMSServer
Dataset Forest Semi Natural Areas (vector)
Forest Semi Natural Areas (vector)
http://discomap.eea.europa.eu/arcgis/services/Land/CLC2006_Dyna_WM/MapServer/WMSServer
Dataset Wetlands Contours (vector)
Wetlands Contours (vector)
http://discomap.eea.europa.eu/arcgis/services/Land/CLC2006_Dyna_WM/MapServer/WMSServer
Dataset Artificial Surfaces (vector)
Artificial Surfaces (vector)
http://www.sig-pyrenees.net/proxy/ogc/wms_open?amp;request=GetCapabilities
Dataset Agricultural Areas (vector)
Agricultural Areas (vector)
http://www.sig-pyrenees.net/proxy/ogc/wms_open?amp;request=GetCapabilities
Dataset FAO aquatic species distribution map of Abramis brama
http://www.fao.org/figis/geoserver/wms/
Dataset Forest Semi Natural Areas (vector)
Forest Semi Natural Areas (vector)
http://www.sig-pyrenees.net/proxy/ogc/wms_open?amp;request=GetCapabilities
Dataset WaterBodies (vector)
WaterBodies (vector)
http://www.sig-pyrenees.net/proxy/ogc/wms_open?amp;request=GetCapabilities
Dataset Topografiska Webbkartan Nedtonad
Lantmäteriets Topografiska Webbkarta Nedtonad
https://karta.kungsbacka.se/geoserver/wms/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset Topografiska Webbkartan Nedtonad
Lantmäteriets Topografiska Webbkarta Nedtonad
http://karta.kungsbacka.se/geoserver/wms/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset Topografiska Webbkartan
Lantmäteriets Topografiska Webbkarta
https://karta.kungsbacka.se/geoserver/wms/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset Topografiska Webbkartan
Lantmäteriets Topografiska Webbkarta
http://karta.kungsbacka.se/geoserver/wms/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset FAO aquatic species distribution map of Sepia officinalis
http://www.fao.org/figis/geoserver/wms/
Dataset FAO aquatic species distribution map of Lepidorhombus whiffiagonis
http://www.fao.org/figis/geoserver/wms/
Dataset FAO aquatic species distribution map of Lophius piscatorius
http://www.fao.org/figis/geoserver/wms/
Dataset IHME1500, year of publication
International Hydrogeological Map of Europe 1:1,500,000 (IHME1500), year of publication
http://www.bgr.de/Service/groundwater/ihme1500/?amp;request=GetCapabilities
Dataset IHME1500, map index name
International Hydrogeological Map of Europe 1:1,500,000 (IHME1500), map index name
http://www.bgr.de/Service/groundwater/ihme1500/?amp;request=GetCapabilities
Dataset IHME1500, map index
International Hydrogeological Map of Europe 1:1,500,000 (IHME1500), map index
http://www.bgr.de/Service/groundwater/ihme1500/?amp;request=GetCapabilities
Dataset IHME1500, map index code
International Hydrogeological Map of Europe 1:1,500,000 (IHME1500), map index code
http://www.bgr.de/Service/groundwater/ihme1500/?amp;request=GetCapabilities
Dataset FAO aquatic species distribution map of Cerastoderma edule
http://www.fao.org/figis/geoserver/wms/
Dataset IHME1500, map sheets
International Hydrogeological Map of Europe 1:1,500,000 (IHME1500), 25 map sheets
http://www.bgr.de/Service/groundwater/ihme1500/?amp;request=GetCapabilities
Dataset BGR Groundwater: IHME1500
The International Hydrogeological Map of Europe, scale 1:1,500,000 is a series of general hydrogeological maps comprising 25 map sheets with explanatory notes, covering the whole European continent an...
http://www.bgr.de/Service/groundwater/ihme1500/?amp;request=GetCapabilities
Dataset Saline and Sodic Soils
Saline , Sodic Soils
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/wrb/wms_Threats.asp?_=
Dataset soil pH in Europe
pH.
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/wrb/wms_Threats.asp?_=
Dataset Soil Erosion in t/ha/yr
Pan European Soil Erosion Risk Assessment - PESERA.
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/wrb/wms_Threats.asp?_=
Dataset Natural Soil Susceptibility to Compaction
Natural Soil Susceptibility to Compaction
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/wrb/wms_Threats.asp?_=
Dataset Organic carbon content
Soil organic carbon, the major component of soil organic matter, is extremely important in all soil processes. Organic material in the soil is essentially derived from residual plant and animal materi...
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/wrb/wms_Threats.asp?_=
Dataset MorWin
Layer-Group type layer: MorWin
http://mdi-dienste.baw.de/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset FAO aquatic species distribution map of Dicentrarchus labrax
http://www.fao.org/figis/geoserver/wms/
Dataset FAO aquatic species distribution map of Molva molva
http://www.fao.org/figis/geoserver/wms/
Dataset FAO aquatic species distribution map of Merluccius merluccius
http://www.fao.org/figis/geoserver/wms/
Dataset Caprella_mutica
Caprella_mutica
http://geoportal-geoportail.gc.ca/arcgis/services/Reported_Observations_Aquatic_Invasive_Species_ENG/MapServer//WMSServer
Dataset FAO aquatic species distribution map of Conger conger
http://www.fao.org/figis/geoserver/wms/
Dataset FAO aquatic species distribution map of Penaeus kerathurus
http://www.fao.org/figis/geoserver/wms/
Dataset europe_countries
http://www.globedata.nl/geoserver/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset Ανεμολογικοί Ιστοί
http://www.rae.gr/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset OSPAR Boundaries
A shapefile containing the external boundary and internal region boundary lines to describe the OSPAR area.
http://geo.vliz.be/geoserver/MarineRegions/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset FAO aquatic species distribution map of Loligo vulgaris
http://www.fao.org/figis/geoserver/wms/
Dataset FAO aquatic species distribution map of Scomber scombrus
http://www.fao.org/figis/geoserver/wms/
Dataset FAO aquatic species distribution map of Hippoglossoides platessoides
http://www.fao.org/figis/geoserver/wms/
Dataset Waterbodies (raster)
Waterbodies (raster)
http://discomap.eea.europa.eu/arcgis/services/Land/CLC1990_Dyna_WM/MapServer/WMSServer
Dataset Agricultural Areas (raster)
Agricultural Areas (raster)
http://discomap.eea.europa.eu/arcgis/services/Land/CLC1990_Dyna_WM/MapServer/WMSServer
Dataset Forest Semi Natural Areas (raster)
Forest Semi Natural Areas (raster)
http://discomap.eea.europa.eu/arcgis/services/Land/CLC1990_Dyna_WM/MapServer/WMSServer
Dataset Artificial Surfaces (raster)
Artificial Surfaces (raster)
http://discomap.eea.europa.eu/arcgis/services/Land/CLC1990_Dyna_WM/MapServer/WMSServer
Dataset Wetlands (raster)
Wetlands (raster)
http://discomap.eea.europa.eu/arcgis/services/Land/CLC1990_Dyna_WM/MapServer/WMSServer
Dataset FAO aquatic species distribution map of Rossia macrosoma
http://www.fao.org/figis/geoserver/wms/
Dataset FAO aquatic species distribution map of Brosme brosme
http://www.fao.org/figis/geoserver/wms/
Dataset FAO aquatic species distribution map of Pollachius virens
http://www.fao.org/figis/geoserver/wms/
Dataset FAO aquatic species distribution map of Sebastes mentella
http://www.fao.org/figis/geoserver/wms/
Dataset FAO aquatic species distribution map of Cystophora cristata
http://www.fao.org/figis/geoserver/wms/