Home | Place | Keyword | AboutDataset: Natura 2000-gebieden

Identifierurn:uuid:024f1f78-9154-4731-b4e9-32cb0182c565-geo:natura2000
Typenamecsw:Record
Schemahttp://www.opengis.net/wms
Last update2013-10-22T15:52:36Z
TitleNatura 2000-gebieden
AbstractDe Europese Unie heeft een zeer gevarieerde en rijke natuur, die van grote biologische, esthetische en economische waarde is. Om deze natuur te behouden heeft de Europese Unie het initiatief genomen voor Natura 2000. Dit is een samenhangend netwerk van beschermde natuurgebieden. Natura 2000-gebieden zijn een samenvoeging van Vogelrichtlijngebieden en Habitatrichtlijngebieden en de daarin gelegen beschermde natuurmonumenten Enkele van deze gebieden liggen in de Noordzee. Deze Natura 2000-gebieden wijst Nederland op dit moment aan. In 2007 hebben de ontwerp-aanwijzingsbesluiten van de eerste 111 Natura 2000-gebieden (tranche 1) en van de 7 Natura 2000-gebieden in het waddengebied (tranche 2) ter inzage gelegen. In het najaar van 2008 lagen de ontwerp-aanwijzingsbesluiten voor de volgende 29 gebieden ter inzage (tranche 3) en in het najaar van 2009 nog 11 gebieden (tranche 4). Op 22 december 2008 zijn 4 nieuwe gebieden in de Noordzee (Doggersbank, Klaverbank, Noordzeekustzone II en Vlakte van de Raan) onder de Habitatrichtlijn aangemeld. Op 19 februari 2008 zijn de eerste drie gebieden Voornes Duin, Duinen Goeree & Kwade Hoek en Voordelta definitief aangewezen, daarna op 26 februari 2009 de 7 Waddengebieden, op 11 september 2009 5 hoogveengebieden en Arkemheen en op 16 februari 2010 18 gebieden die in Rijkseigendom zijn of waar een urgente beleidsopgave speelt . Op 27 december 2010 zijn vervolgens nog eens 23 gebieden definitief aangewezen, de datum van inwerkingtreding voor deze gebieden is op 14 maart 2011 in de Staatscourant gepubliceerd. Op 30 september 2011 zijn wederom 2 gebieden definitief aangewezen, en daarnaast zijn van 3 gebieden de wijzigingsbesluiten gepubliceerd. Dit bestand bevat de grenzen van de definitief aangewezen gebieden (tot en met die van september 2011) en de grenzen conform het ontwerpaanwijzingsbesluit van de overige gebieden van tranche 1, 2, 3 en 4 en Noordzee. Voor een drietal resterende gebieden waarvoor nog geen ontwerp-aanwijzingsbesluit gepubliceerd is bevat deze dataset de grenzen zoals die destijds aan de Europese commissie gemeld zijn.
Keywordsfeatures,natura2000
Parentidentifierurn:uuid:024f1f78-9154-4731-b4e9-32cb0182c565
Sourcehttp://geo.zaanstad.nl/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
CRSurn:ogc:def:crs:EPSG:6.11:4326
Distance unit of measuredegreesService: Gemeente Zaanstad Publiek

Identifierurn:uuid:024f1f78-9154-4731-b4e9-32cb0182c565
Typenamecsw:Record
Schemahttp://www.opengis.net/wms
Last update2013-10-22T15:52:31Z
TitleGemeente Zaanstad Publiek
AbstractPublieke WMS service van gemeente Zaanstad
KeywordsWFS,WMS,GEOSERVER,ZAANSTAD
CreatorGeo Informatie
PublisherGemeente Zaanstad Publiek
ContributorGeo Informatie
OrganizationGeo Informatie
AccessconstraintsGeen
OtherconstraintsGeen
FormatOGC:WMS
Sourcehttp://geo.zaanstad.nl/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
CRSurn:ogc:def:crs:EPSG:6.11:4326
Distance unit of measuredegrees
Service typeOGC:WMS
Service type version1.1.1
OperationsGetCapabilities, GetMap, GetFeatureInfo, DescribeLayer, GetLegendGraphic, GetStyles
Coupling typetight
Operates ongeo:begraven_ondergrond, geo:afvalbakken, geo:top10atlas_hoofdvaarwater_polygon, geo:top10atlas_zand_polygon, geo:top10atlas_waterdeel_polygon, geo:hondenbeleid, geo:leeg, geo:gba_jongeren_22min, geo:gba_ouderen_75plus, geo:ecologische_verbindingszones, geo:verkeerzones, geo:lawaai_luchtvaart_lnight, geo:geoaantal, geo:milieu_milieubelast, geo:veenweide_gebieden, geo:gba_ouderen_65plus, geo:onderhoudsniveau_beheer, geo:verplichting, geo:top10atlas_straat_polygon, geo:wijkteams_gebieden, geo:chw_historischgeografischpubliek, geo:buurt_2008, geo:geografischgebied_punt, geo:top10atlas_spoorbaandeel_line, geo:top10atlas_snelwegenen_polygon, geo:top10atlas_provincialewegen_polygon, geo:lawaai_industrie_lnight, geo:lawaai_weg_lnight, geo:lawaai_industrie_lden, geo:fund_panden_test, geo:gebouw_vlak, geo:speelplaatsen, geo:meldingen_wijkonderhoud, geo:cbs_gemeentegrens, geo:vestigingenregister_2007, geo:vestigingenregister_2002, geo:plantop_overige, geo:bp_vig_docu, geo:gladheid_zandkisten, geo:diepvuil, geo:gbk_lijnen, geo:bkk_toepassing_2013-2017, geo:buurt_2012_v1, geo:buurt_2011, geo:verblijfsobject, geo:bkk_bovengrond_2012, OSM, geo:nwb_bounds, geo:vw_adres, geo:lawaai_weg_lden2, geo:bkk_ontgraven_bovengrond_2013_2017, geo:vestigingenregister_2013, geo:vestigingenregister_2012, gn:gboundaries, geo:gladheid_zandkisten_NIEUW, geo:beheer, geo:spoorbaandeel_lijn, geo:top10atlas_lokalewegen_polygon, geo:lawaai_spoor_lnight, geo:top10atlas_water_line, geo:gba_jongeren_12min, geo:bruggen, geo:kunstgras, geo:meldingen_apv, geo:top10atlas_inrichtingselement_line, geo:wegdeel_hartlijn, geo:terrein_vlak, geo:begraven_overledenen, geo:verblijfsobject_pc6, geo:ligplaats, geo:verblijfsobject_pc4, geo:verkeer_parkeren_betaald, geo:ecologische_hoofdstructuur, geo:top10atlas_bedrijfsgebouwen_polygon, geo:wijk_2008, geo:woz_meanwaarde, geo:lawaai_weg_lden, geo:woz_oppervlakte, geo:top10atlas_regionalewegen_polygon, geo:planet_osm_polygon, geo:antenneregister, geo:gebouw_afstanden, geo:gladheid_strooiroutes_NIEUW, geo:fund_onderzoeksgebieden, geo:bkk_toepassing_2012, geo:gebouw, geo:adressen, cascade:natura2000-NEW, geo:plantop_bag, geo:woningbouwlocaties, GBKZ, geo:gbk_omgeving, geo:natura2000, geo:lawaai_luchtvaart_lden, geo:lawaai_spoor_lden, geo:gba_jongeren_13-23, geo:wijk_2011, geo:begraven_graven, ATLAS, geo:fietsenstallingen, geo:fund_status, geo:hondenbeleidSHP, geo:bkk_ondergrond_2012, geo:gbkz_bag, geo:vestigingenregister_1997, geo:geosnelheid, geo:gbk_annotatie, geo:bkk_functieklassen, geo:woningbouwcorporaties, geo:weidevogelleefgebieden, geo:top10atlas_wijknaam_polygon, geo:bkk_ontgraven_ondergrond_2013_2017, geo:wijk_2012_v1, geo:bp_vig, geo:wegdeel_vlak, TOP10ATLAS, gn:world, geo:wegdeel_lijn, geo:nwb, geo:wijken_projecten, geo:waterdeel_lijn, geo:top10atlas_stations, geo:waterdeel_vlak, geo:top10atlas_stationsnaam, TOP10NL, geo:gba_ouderen_55plus, geo:gladheid_strooiroutes, geo:gba_prognose_65plus, geo:bevolkingsdichtheid, geo:standplaats, geo:gebouw_bouwjaar, geo:planet_osm_line