Home | Place | Keyword | AboutWMS Service: Gemeente Zaanstad Publiek

Identifierurn:uuid:024f1f78-9154-4731-b4e9-32cb0182c565
Typenamecsw:Record
Schemahttp://www.opengis.net/wms
Last update2013-10-22T15:52:31Z
TitleGemeente Zaanstad Publiek
AbstractPublieke WMS service van gemeente Zaanstad
KeywordsWFS,WMS,GEOSERVER,ZAANSTAD
CreatorGeo Informatie
PublisherGemeente Zaanstad Publiek
ContributorGeo Informatie
OrganizationGeo Informatie
AccessconstraintsGeen
OtherconstraintsGeen
FormatOGC:WMS
Sourcehttp://geo.zaanstad.nl/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
CRSurn:ogc:def:crs:EPSG:6.11:4326
Distance unit of measuredegrees
Service typeOGC:WMS
Service type version1.1.1
OperationsGetCapabilities, GetMap, GetFeatureInfo, DescribeLayer, GetLegendGraphic, GetStyles
Coupling typetight
Operates ongeo:begraven_ondergrond, geo:afvalbakken, geo:top10atlas_hoofdvaarwater_polygon, geo:top10atlas_zand_polygon, geo:top10atlas_waterdeel_polygon, geo:hondenbeleid, geo:leeg, geo:gba_jongeren_22min, geo:gba_ouderen_75plus, geo:ecologische_verbindingszones, geo:verkeerzones, geo:lawaai_luchtvaart_lnight, geo:geoaantal, geo:milieu_milieubelast, geo:veenweide_gebieden, geo:gba_ouderen_65plus, geo:onderhoudsniveau_beheer, geo:verplichting, geo:top10atlas_straat_polygon, geo:wijkteams_gebieden, geo:chw_historischgeografischpubliek, geo:buurt_2008, geo:geografischgebied_punt, geo:top10atlas_spoorbaandeel_line, geo:top10atlas_snelwegenen_polygon, geo:top10atlas_provincialewegen_polygon, geo:lawaai_industrie_lnight, geo:lawaai_weg_lnight, geo:lawaai_industrie_lden, geo:fund_panden_test, geo:gebouw_vlak, geo:speelplaatsen, geo:meldingen_wijkonderhoud, geo:cbs_gemeentegrens, geo:vestigingenregister_2007, geo:vestigingenregister_2002, geo:plantop_overige, geo:bp_vig_docu, geo:gladheid_zandkisten, geo:diepvuil, geo:gbk_lijnen, geo:bkk_toepassing_2013-2017, geo:buurt_2012_v1, geo:buurt_2011, geo:verblijfsobject, geo:bkk_bovengrond_2012, OSM, geo:nwb_bounds, geo:vw_adres, geo:lawaai_weg_lden2, geo:bkk_ontgraven_bovengrond_2013_2017, geo:vestigingenregister_2013, geo:vestigingenregister_2012, gn:gboundaries, geo:gladheid_zandkisten_NIEUW, geo:beheer, geo:spoorbaandeel_lijn, geo:top10atlas_lokalewegen_polygon, geo:lawaai_spoor_lnight, geo:top10atlas_water_line, geo:gba_jongeren_12min, geo:bruggen, geo:kunstgras, geo:meldingen_apv, geo:top10atlas_inrichtingselement_line, geo:wegdeel_hartlijn, geo:terrein_vlak, geo:begraven_overledenen, geo:verblijfsobject_pc6, geo:ligplaats, geo:verblijfsobject_pc4, geo:verkeer_parkeren_betaald, geo:ecologische_hoofdstructuur, geo:top10atlas_bedrijfsgebouwen_polygon, geo:wijk_2008, geo:woz_meanwaarde, geo:lawaai_weg_lden, geo:woz_oppervlakte, geo:top10atlas_regionalewegen_polygon, geo:planet_osm_polygon, geo:antenneregister, geo:gebouw_afstanden, geo:gladheid_strooiroutes_NIEUW, geo:fund_onderzoeksgebieden, geo:bkk_toepassing_2012, geo:gebouw, geo:adressen, cascade:natura2000-NEW, geo:plantop_bag, geo:woningbouwlocaties, GBKZ, geo:gbk_omgeving, geo:natura2000, geo:lawaai_luchtvaart_lden, geo:lawaai_spoor_lden, geo:gba_jongeren_13-23, geo:wijk_2011, geo:begraven_graven, ATLAS, geo:fietsenstallingen, geo:fund_status, geo:hondenbeleidSHP, geo:bkk_ondergrond_2012, geo:gbkz_bag, geo:vestigingenregister_1997, geo:geosnelheid, geo:gbk_annotatie, geo:bkk_functieklassen, geo:woningbouwcorporaties, geo:weidevogelleefgebieden, geo:top10atlas_wijknaam_polygon, geo:bkk_ontgraven_ondergrond_2013_2017, geo:wijk_2012_v1, geo:bp_vig, geo:wegdeel_vlak, TOP10ATLAS, gn:world, geo:wegdeel_lijn, geo:nwb, geo:wijken_projecten, geo:waterdeel_lijn, geo:top10atlas_stations, geo:waterdeel_vlak, geo:top10atlas_stationsnaam, TOP10NL, geo:gba_ouderen_55plus, geo:gladheid_strooiroutes, geo:gba_prognose_65plus, geo:bevolkingsdichtheid, geo:standplaats, geo:gebouw_bouwjaar, geo:planet_osm_lineChildren

Dataset Natura 2000-gebieden
De Europese Unie heeft een zeer gevarieerde en rijke natuur, die van grote biologische, esthetische en economische waarde is. Om deze natuur te behouden heeft de Europese Unie het initiatief genomen v...
http://geo.zaanstad.nl/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset begraven_ondergrond
http://geo.zaanstad.nl/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset Afvalbakken
Overzicht kleine afvalbakken voor verzamelen zwerfafval
http://geo.zaanstad.nl/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset hoofdvaarwater_polygon
http://geo.zaanstad.nl/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset zand_polygon
http://geo.zaanstad.nl/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset waterdeel_polygon
http://geo.zaanstad.nl/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset Hondenbeleid
Uitrenzones, verboden voor honden gebieden en de hondenpoep afvalbakken
http://geo.zaanstad.nl/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset leeg
http://geo.zaanstad.nl/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset Verspreiding jongeren 22-
Geeft de ruimtelijke spreiding weer van een bepaalde leeftijdscategorie. In dit geval gaat het om de leeftijd 22 jaar en jonger, uitgedrukt in het aantal inwoners per hectare.
http://geo.zaanstad.nl/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset Verplichting
http://geo.zaanstad.nl/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset Verspreiding ouderen 75+
Geeft de ruimtelijke spreiding weer van een bepaalde leeftijdscategorie. In dit geval gaat het om de leeftijd 75 jaar en ouder, uitgedrukt in het aantal inwoners per hectare.
http://geo.zaanstad.nl/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset OSM
Layer-Group type layer: OSM
http://geo.zaanstad.nl/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset Ecologische verbindingszones
Doel van de EHS is het vormen van een samenhangend netwerk van natuurgebieden, om zo de biodiversiteit te beschermen en bevorderen. De gehele EHS bestaat uit 'EHS bestaande natuur' (alle bestaande nat...
http://geo.zaanstad.nl/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset Verkeer zones
Overzicht van diverse verkeerzones: woonerf; 30 km zone; 60 km zone; parkeer verbod zone; betaald parkeren; belanghebbende parkeren.
http://geo.zaanstad.nl/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset Omgevingslawaai luchtvaart 's nachts
Met omgevingslawaai bedoelt men ongewenst of schadelijk geluid dat buitenshuis door menselijke activiteiten wordt veroorzaakt, meer bepaald gaat het over het geluid van de 4 geluidsbronnen in Zaanstad...
http://geo.zaanstad.nl/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset Verkeerstellingen
Een verkeerstelling is een onderzoek om inzicht te krijgen in de hoeveelheid gemotoriseerd en/of langzaam verkeer per tijdseenheid, met eventueel een verdeling naar voertuigtype.
http://geo.zaanstad.nl/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset Milieubelaste woningen
http://geo.zaanstad.nl/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset Veenweidegebieden
Verschillen in bodemeigenschappen binnen veenweidegebieden.
http://geo.zaanstad.nl/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset Verspreiding ouderen 65+
Geeft de ruimtelijke spreiding weer van een bepaalde leeftijdscategorie. In dit geval gaat het om de leeftijd 65 jaar en ouder, uitgedrukt in het aantal inwoners per hectare.
http://geo.zaanstad.nl/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset Hoger onderhoudsniveau
Op de kaart is aangegeven waar zich gebieden bevinden waar sprake is van een relatief hoger onderhoudsniveau zoals opgenomen in de beeldkwaliteitscatalogus van de Gemeente Zaanstad.
http://geo.zaanstad.nl/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset straat_polygon
http://geo.zaanstad.nl/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset Verdeling sociale wijkteams
Deze kaart geeft de verdeling van de wijken in sociale wijkteams per 1/1/2014 weer. Sommige sociale wijkteams dienen meer dan één wijk, dit staat weergegeven op deze kaart.
http://geo.zaanstad.nl/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset CHW Historisch Geografische Kaart (Publiek)
De Historisch-Geografische kaart toont belangrijke elementen in het landschap zoals dijken, sloten, wegen, dorpslinten, enz. Deze kaart maakt deel uit van de Cultuur-Historische Waardenkaart (CHW)
http://geo.zaanstad.nl/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset CBS Buurten Zaanstad 2008
De buurtkaart 2008 bevat de digitale geometrie van de grenzen van de buurten in Zaanstad met als attribuut een aantal statistische kerncijfers.
http://geo.zaanstad.nl/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset geografischgebied_punt
http://geo.zaanstad.nl/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset spoorbaandeel_line
http://geo.zaanstad.nl/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset snelwegenen_polygon
http://geo.zaanstad.nl/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset provincialewegen_polygon
http://geo.zaanstad.nl/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset nwb_bounds
http://geo.zaanstad.nl/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset Omgevingslawaai industrie 's nachts
Met omgevingslawaai bedoelt men ongewenst of schadelijk geluid dat buitenshuis door menselijke activiteiten wordt veroorzaakt, meer bepaald gaat het over het geluid van de 4 geluidsbronnen in Zaanstad...
http://geo.zaanstad.nl/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset Omgevingslawaai wegverkeer 's nachts
Met omgevingslawaai bedoelt men ongewenst of schadelijk geluid dat buitenshuis door menselijke activiteiten wordt veroorzaakt, meer bepaald gaat het over het geluid van de 4 geluidsbronnen in Zaanstad...
http://geo.zaanstad.nl/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset Omgevingslawaai industrie overdag
Met omgevingslawaai bedoelt men ongewenst of schadelijk geluid dat buitenshuis door menselijke activiteiten wordt veroorzaakt, meer bepaald gaat het over het geluid van de 4 geluidsbronnen in Zaanstad...
http://geo.zaanstad.nl/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset fund_panden_test
http://geo.zaanstad.nl/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset gebouw_vlak
http://geo.zaanstad.nl/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset Speelplaatsen
Overzicht van de speelplaatsen ingedeeld naar leeftijdsgroep waarvoor de speelplaats bedoeld is
http://geo.zaanstad.nl/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset Gebiedsindeling meldingen wijkonderhoud
De zorg voor de openbare buitenruimte is een taak van de gemeente. Bij openbare buitenruimte moet u denken aan plekken die voor iedereen zijn, zoals straten, parken, plantsoenen, voet - en fietspaden ...
http://geo.zaanstad.nl/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset Gemeentegrens Zaanstad
De grens van de gemeente Zaanstad die de voormalige gemeenten Assendelft, Krommenie, Wormerveer, Westzaan, Zaandijk, Koog aan de Zaan en Zaandam geheel of gedeeltelijk beslaat. Herindeling heeft plaat...
http://geo.zaanstad.nl/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset gbk_lijnen
http://geo.zaanstad.nl/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset Vestigingenregister 2007
Het Vestigingenregister van de gemeente Zaanstad. In dit register zijn gegevens opgenomen van en over alle vestigingen van bedrijven, organisaties en instellingen in de gemeente.
http://geo.zaanstad.nl/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset Vestigingenregister 2002
Het Vestigingenregister van de gemeente Zaanstad. In dit register zijn gegevens opgenomen van en over alle vestigingen van bedrijven, organisaties en instellingen in de gemeente.
http://geo.zaanstad.nl/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset Plantopografie overig
Geplande projecten in de openbare ruimte. Het gaat dus om nog niet gerealiseerde of nog niet ingemeten informatie
http://geo.zaanstad.nl/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset bp_vig_docu
http://geo.zaanstad.nl/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset Zandkisten
Lokaties van zandkisten voor strooizout bij het strooien van de hoofdwegen in Zaanstad.
http://geo.zaanstad.nl/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset Diepvuil
http://geo.zaanstad.nl/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset BKK Toepassing 2013-2017
De toepssingskaart van de BodemKwaliteitsKaarten laat zien welke kwaliteit bij toepassen of aanbrengen van grond vereist is op basis van een dubbele toetsing. De toepassingskaart gaat uit van toepass...
http://geo.zaanstad.nl/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset CBS Buurten Zaanstad 2012
http://geo.zaanstad.nl/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset CBS Buurten Zaanstad 2011
De buurtkaart bevat de digitale geometrie van de grenzen van de buurten in Zaanstad met als attribuut een aantal statistische kerncijfers.
http://geo.zaanstad.nl/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset BAG verblijfsobjecten
Een verblijfsobject is de kleinste binnen één of meer panden gelegen en voor woon -, bedrijfsmatige, of recreatieve doeleinden geschikte eenheid van gebruik die ontsloten wordt via een eigen afsluit...
http://geo.zaanstad.nl/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset BKK Bovengrond 2012
De BodemKwaliteitsKaart Bovengrond beschrijft de gemiddelde kwaliteit van de bovenste halve meter van onverdachte locaties.
http://geo.zaanstad.nl/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset vw_adres
http://geo.zaanstad.nl/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset contour_weg_20130925_lden_contour
http://geo.zaanstad.nl/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset BKK Ontgravingskaart Bovengrond 2013-2017
De Ontgravingskaart Bovengrond beschrijft de gemiddelde kwaliteit van de bovenste halve meter van onverdachte locaties. De kaart is gebaseerd op specifiek beleid met verhoogde normen voor PCB wonen.
http://geo.zaanstad.nl/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset Vestigingenregister 2013
Het Vestigingenregister van de gemeente Zaanstad. In dit register zijn gegevens opgenomen van en over alle vestigingen van bedrijven, organisaties en instellingen in de gemeente.
http://geo.zaanstad.nl/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset CBS Wijken Zaanstad 2008
De wijkkaart 2008 bevat de digitale geometrie van de grenzen van de wijken in Zaanstad met als attribuut een aantal statistische kerncijfers.
http://geo.zaanstad.nl/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset Vestigingenregister 2012
Het Vestigingenregister van de gemeente Zaanstad. In dit register zijn gegevens opgenomen van en over alle vestigingen van bedrijven, organisaties en instellingen in de gemeente.
http://geo.zaanstad.nl/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset gladheid_zandkisten_NIEUW
http://geo.zaanstad.nl/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset Beheer
http://geo.zaanstad.nl/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset spoorbaandeel_lijn
http://geo.zaanstad.nl/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset lokalewegen_polygon
http://geo.zaanstad.nl/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset Omgevingslawaai spoorwegverkeer 's nachts
Met omgevingslawaai bedoelt men ongewenst of schadelijk geluid dat buitenshuis door menselijke activiteiten wordt veroorzaakt, meer bepaald gaat het over het geluid van de 4 geluidsbronnen in Zaanstad...
http://geo.zaanstad.nl/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset water_line
http://geo.zaanstad.nl/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset Verspreiding kinderen 12-
Geeft de ruimtelijke spreiding weer van een bepaalde leeftijdscategorie. In dit geval gaat het om de leeftijd 12 jaar en jonger, uitgedrukt in het aantal inwoners per hectare.
http://geo.zaanstad.nl/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset Bruggen
Overzicht van de bruggen, steigers, tunnels en dergelijke
http://geo.zaanstad.nl/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset Speelplaatsen-Kunstgras
Kunstgras speel- en sportvelden
http://geo.zaanstad.nl/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset WOZ waarde
Geeft de verspreiding van de woning waarde weer zoals vastgesteld in de WOZ heffing.
http://geo.zaanstad.nl/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset Gebiedsindeling meldingen APV
Wijkindeling van meldingen sector uitvoering voor de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van Zaanstad staan regels die voor iedereen in de gemeente ...
http://geo.zaanstad.nl/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset inrichtingselement_line
http://geo.zaanstad.nl/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset wegdeel_hartlijn
http://geo.zaanstad.nl/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset terrein_vlak
http://geo.zaanstad.nl/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset begraven_overledenen
http://geo.zaanstad.nl/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset Postcode 6 posities
BAG verblijfsobjecten geaggregeerd op postcode 6 niveau.
http://geo.zaanstad.nl/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset bedrijfsgebouwen_polygon
http://geo.zaanstad.nl/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset BAG ligplaatsen
Een ligplaats is een door het bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen plaats in het water al dan niet aangevuld met een op de oever aanwezig terrein of een gedeelte daarvan, die bestemd i...
http://geo.zaanstad.nl/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset Postcode 4 posities
BAG verblijfsobjecten geaggregeerd op postcode 4 niveau.
http://geo.zaanstad.nl/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset Parkeertarieven
Vastgestelde parkeerzone en tarieven 2013 met de locaties van de parkeermeters
http://geo.zaanstad.nl/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset Begrenzingen EHS
Vastgesteld door Provinciale Staten 20 september 2011. Doel van de EHS is het vormen van een samenhangend netwerk van natuurgebieden, om zo de biodiversiteit te beschermen. De gehele EHS bestaat uit '...
http://geo.zaanstad.nl/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset Omgevingslawaai wegverkeer overdag
Met omgevingslawaai bedoelt men ongewenst of schadelijk geluid dat buitenshuis door menselijke activiteiten wordt veroorzaakt, meer bepaald gaat het over het geluid van de 4 geluidsbronnen in Zaanstad...
http://geo.zaanstad.nl/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset Oppervlakte woningen
Geeft de verspreiding van oppervlakte van woningen weer zoals vastgesteld in de WOZ heffing.
http://geo.zaanstad.nl/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset regionalewegen_polygon
http://geo.zaanstad.nl/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset planet_osm_polygon
http://geo.zaanstad.nl/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset Electromagnetische straling antenne installaties
Het Antenneregister geeft een overzicht van antenne-installaties in Nederland. Zo kunt u zien waar in uw omgeving antennes staan en wat voor antennes dit zijn. In het Antenneregister staan vrijwel al...
http://geo.zaanstad.nl/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset gebouw_afstanden
http://geo.zaanstad.nl/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset gladheid_strooiroutes_NIEUW
http://geo.zaanstad.nl/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset Onderzoeksgebieden funderingsherstel
De onderzoeksgebieden zijn door het college aangewezen.De volgende criteria hebben een rol gespeeld bij het aanwijzen van de onderzoeksgebieden: Bouwjaar van de woningen, Eigendom van de woningen, Gro...
http://geo.zaanstad.nl/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset BKK Toepassing 2012
De toepssingskaart van de BodemKwaliteitsKaarten laat zien welke kwaliteit bij toepassen of aanbrengen van grond vereist is op basis van een dubbele toetsing. Er is sprake van enkele afwijkingen door ...
http://geo.zaanstad.nl/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset BAG panden
Panden binnen de BAG. Een pand is de kleinste bij de totstandkoming functioneel en bouwkundig-constructief zelfstandige eenheid die direct en duurzaam met de aarde is verbonden en betreedbaar en afslu...
http://geo.zaanstad.nl/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset Adressen
http://geo.zaanstad.nl/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset natura2000
http://geo.zaanstad.nl/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset Plantopografie BAG
Geplande nieuwbouw, verbouw en of aanbouw
http://geo.zaanstad.nl/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset Woningbouwlocaties
Kaart toont alle geplande, in uitvoering zijnde en gereedgekomen nieuwbouwprojecten. Tevens geeft het informatie of een plan 'hard' of 'zacht' is, hoeveel woningen een plan bevat en de geprognosticeer...
http://geo.zaanstad.nl/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset GBKZ
Layer-Group type layer: GBKZ
http://geo.zaanstad.nl/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset gbk_omgeving
http://geo.zaanstad.nl/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset Omgevingslawaai luchtvaart overdag
Met omgevingslawaai bedoelt men ongewenst of schadelijk geluid dat buitenshuis door menselijke activiteiten wordt veroorzaakt, meer bepaald gaat het over het geluid van de 4 geluidsbronnen in Zaanstad...
http://geo.zaanstad.nl/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset Omgevingslawaai spoorwegverkeer overdag
Met omgevingslawaai bedoelt men ongewenst of schadelijk geluid dat buitenshuis door menselijke activiteiten wordt veroorzaakt, meer bepaald gaat het over het geluid van de 4 geluidsbronnen in Zaanstad...
http://geo.zaanstad.nl/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset nr_j13_23
http://geo.zaanstad.nl/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset CBS Wijken Zaanstad 2011
De wijkkaart bevat de digitale geometrie van de grenzen van de wijken in Zaanstad met als attribuut een aantal statistische kerncijfers.
http://geo.zaanstad.nl/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset Begraafplaatsen
Registratie van begraafplaatsen en crematoria
http://geo.zaanstad.nl/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset ATLAS
Layer-Group type layer: ATLAS
http://geo.zaanstad.nl/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset fietsenstallingen
http://geo.zaanstad.nl/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset Panden funderingsherstel
In Zaanstad staan veel vooral vooroorlogse woningen op houten funderingspalen. Deze palen zijn kwetsbaar voor bacteriële aantasting, waardoor de fundering zijn draagkracht kan verliezen. Dan is funde...
http://geo.zaanstad.nl/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset Hondenbeleid
http://geo.zaanstad.nl/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset BKK Ondergrond 2012
De BodemKwaliteitsKaart Ondergrond beschrijft de gemiddelde kwaliteit van de bodemlaag van 0,5 tot 2,0 meter van onverdachte locaties.
http://geo.zaanstad.nl/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset gbkz_bag
http://geo.zaanstad.nl/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset wegdeel_vlak
http://geo.zaanstad.nl/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset Vestigingenregister 1997
Het Vestigingenregister van de gemeente Zaanstad. In dit register zijn gegevens opgenomen van en over alle vestigingen van bedrijven, organisaties en instellingen in de gemeente.
http://geo.zaanstad.nl/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset Verkeerssnelheid
Een onderzoek om in zicht te krijgen in de snelheden van het gemotoriseerde verkeer, uitgedrukt in een gemiddelde snelheid en een V85-percentiel snelheid.
http://geo.zaanstad.nl/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset gbk_annotatie
http://geo.zaanstad.nl/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset BKK Functieklassen
De BKK Functieklassenkaart beschrijft de kwaliteit die aansluit bij de (hoofd)functie van een gebied: AW2000 (landbouw, natuur, volkstuinen), Wonen (wonen met tuin, groen met natuurwaarden, kinderspee...
http://geo.zaanstad.nl/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset Woningcorporaties
Overzicht van de bezittingen van woningbouwcorporaties in Zaanstad per 01-01-2012 Let op: Ingekleurde appartementencomplexen hoeven niet altijd volledig bij één corporatie te horen. Er kunnen ook a...
http://geo.zaanstad.nl/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset Weidevogelleefgebied
Doel van het weidevogelleefgebied is het veiligstellen van een leefgebied voor weidevogels, ter bescherming van hun populatie. Vastgesteld door Provinciale Staten 23 mei 2011
http://geo.zaanstad.nl/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset wijknaam_polygon
http://geo.zaanstad.nl/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset BKK Ontgravingskaart Ondergrond 2013-2017
De BodemKwaliteitsKaart Ondergrond beschrijft de gemiddelde kwaliteit van de bodemlaag van 0,5 tot 2,0 meter van onverdachte locaties. Deze kaart is gebaseerd op specifiek beleid voor PCB wonen.
http://geo.zaanstad.nl/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset CBS Buurten Zaanstad
De buurtkaart bevat de digitale geometrie van de grenzen van de buurten in Zaanstad met als attribuut een aantal statistische kerncijfers.
http://geo.zaanstad.nl/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset BP Vigerende bestemmingsplannen
Vigerende bestemmingsplannen met een koppeling naar de analoge, dus nog niet digitaal aangemaakte bestemmingsplannen
http://geo.zaanstad.nl/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset TOP10ATLAS
Layer-Group type layer: TOP10ATLAS
http://geo.zaanstad.nl/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset wegdeel_lijn
http://geo.zaanstad.nl/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset nwb
http://geo.zaanstad.nl/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset Projecten openbare ruimte
Samenvatting van de dataset.
http://geo.zaanstad.nl/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset waterdeel_lijn
http://geo.zaanstad.nl/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset stations
http://geo.zaanstad.nl/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset waterdeel_vlak
http://geo.zaanstad.nl/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset stationsnaam
http://geo.zaanstad.nl/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset TOP10NL
Layer-Group type layer: TOP10NL
http://geo.zaanstad.nl/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset Verspreiding ouderen 55+
Geeft de ruimtelijke spreiding weer van een bepaalde leeftijdscategorie. In dit geval gaat het om de leeftijd 55 jaar en ouder, uitgedrukt in het aantal inwoners per hectare.
http://geo.zaanstad.nl/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset Strooiroutes
Voor het strooien van de hoofdwegen in Zaanstad zijn verschillende partijen verantwoordelijk, zoals de gemeente, de provincie en het Rijk. Het is niet mogelijk om alle wegen, fietspaden en stoepen in ...
http://geo.zaanstad.nl/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset Prognose ouderen 65+
Geeft de ruimtelijke spreiding weer van een bepaalde leeftijdscategorie. In dit geval gaat het om de leeftijd 65 jaar en ouder, uitgedrukt in het aantal inwoners per hectare.
http://geo.zaanstad.nl/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset Bevolkingsdichtheid
Bevolkingsdichtheid geeft de verhouding aan tussen het aantal inwoners en de oppervlakte van een bepaald topografisch gebied. De bevolkingsdichtheid is uitgedrukt in het aantal inwoners per hectare.
http://geo.zaanstad.nl/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset BAG standplaatsen
Een standplaats is een door het bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen terrein of gedeelte daarvan dat bestemd is voor het permanent plaatsen van een niet direct en niet duurzaam met de ...
http://geo.zaanstad.nl/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset BAG bouwjaren
Panden binnen de BAG met weergave van de bouwjaren. Zowel panden met verblijfsobjecten als zonder verblijfsobjecten.
http://geo.zaanstad.nl/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset planet_osm_line
http://geo.zaanstad.nl/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset
http://geo.zaanstad.nl/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset gboundaries
http://geo.zaanstad.nl/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities