Home | Place | Keyword | AboutWMS Service: Open Government Data WMS with SLD Wien

Identifierurn:uuid:40f4329b-ce38-40a8-bddd-a0548cc133fc
Typenamecsw:Record
Schemahttp://www.opengis.net/wms
Last update2013-10-22T16:20:37Z
TitleOpen Government Data WMS with SLD Wien
AbstractThis is a description of your Web Map Server.
KeywordsWFS,WMS,GEOSERVER
Accessconstraintshttp://data.wien.gv.at/nutzungsbedingungen
OtherconstraintsNONE
FormatOGC:WMS
Sourcehttp://data.wien.gv.at/daten/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
CRSurn:ogc:def:crs:EPSG:6.11:4326
Distance unit of measuredegrees
Service typeOGC:WMS
Service type version1.1.1
OperationsGetCapabilities, GetMap, GetFeatureInfo, DescribeLayer, GetLegendGraphic, GetStyles
Coupling typetight
Operates onogdwien:MOBPROBLEMSTOFFOGD, ogdwien:NATDENKMALPKTOGD, ogdwien:BRUECKETUNNELOGD, ogdwien:VOLKSHOCHSCHULEOGD, ogdwien:GRILLPLATZOGD, ogdwien:BUERGERDIENSTOGD, ogdwien:NETZWERKNATPKTOGD, ogdwien:WCANLAGEOGD, ogdwien:PARKENVERKAUFOGD, ogdwien:WLANWIENATOGD, ogdwien:FUNDPUNKTEOGD, ogdwien:BADESTELLENOGD, ogdwien:OEFFLINIENOGD, ogdwien:NATURSCHUTZGEBOGD, ogdwien:AMTOGD, ogdwien:CITYBIKEOGD, ogdwien:NATIONALPARKOGD_B, ogdwien:PROBLEMSTOFFOGD, ogdwien:UBAHNHALTOGD, ogdwien:LANDSCHUTZGEBOGD, ogdwien:FLIESSGEWOGD, ogdwien:HUNDESACKERLOGD, ogdwien:PARKENBERECHTOGD, ogdwien:BIOSPHPARKFOGD, ogdwien:BTKARTIERUNGOGD, ogdwien:WOHNPFLEGEHAUSOGD, ogdwien:SPAZIERLINIEOGD, ogdwien:GRUENGEWOGD, ogdwien:BUSHALTEZONEOGD, ogdwien:FAHRSCHULEOGD, ogdwien:SCHIFFANLEGESTOGD, ogdwien:BAUMOGD, ogdwien:KURZPARKSTREIFENOGD, ogdwien:PARKENANRAINEROGD, ogdwien:ZAEHLBEZIRKOGD, ogdwien:FRIEDHOFOGD, ogdwien:BAUBLOCKOGD, ogdwien:SOZIALMARKTOGD, ogdwien:PLANUNGBIMHALTOGD, ogdwien:RADWEGEOGD, ogdwien:UBAHNOGD, ogdwien:PLANUNGSCHNELLOGD, ogdwien:BEHINDERTENPARKPLATZOGD, ogdwien:HALTESTELLEWLOGD, ogdwien:WELTKULTERBEOGD, ogdwien:FAHRRADABSTELLANLAGEOGD, ogdwien:STATIONENOGD, ogdwien:PARKANDRIDEOGD, ogdwien:TRINKBRUNNENOGD, ogdwien:AMBULANZOGD, ogdwien:BURGSCHLOSSOGD, ogdwien:REALNUT2005OGD, ogdwien:KINDERGARTENOGD, ogdwien:INTORGOGD, ogdwien:NETZWERKNATFLOGD, ogdwien:ALTSTOFFSAMMLUNGOGD, ogdwien:MUSIKSINGSCHULEOGD, ogdwien:MUSEUMOGD, ogdwien:DEFIBRILLATOROGD, ogdwien:MOTORRADABSTELLPLATZOGD, ogdwien:BUECHEREIOGD, ogdwien:DONAUKILOMETEROGD, ogdwien:AUFZUGOGD, ogdwien:OEKOLENTFLOGD, ogdwien:CAMPINGPLATZOGD, ogdwien:KUNSTWERKOGD, ogdwien:PLANUNGHPTSTROGD, ogdwien:PLANUNGASTOGD, ogdwien:HUNDEZONEOGD, ogdwien:AMPELOGD, ogdwien:POLIZEIOGD, ogdwien:MISTPLATZOGD, ogdwien:PLANUNGBIMOGD, ogdwien:RAMSAROGD, ogdwien:LANDESGRENZEOGD, ogdwien:THEMENRADWEGOGD, ogdwien:MULTIMEDIAOGD, ogdwien:TAXIOGD, ogdwien:RELIGIONSGESOGD, ogdwien:SCHULEOGD, ogdwien:NATURA2TVOGELOGD, ogdwien:KRANKENHAUSOGD, ogdwien:GESCHBIOFLOGD, ogdwien:SEHENSWUERDIGOGD, ogdwien:SPIELPLATZOGD, ogdwien:SPAZIERPUNKTOGD, ogdwien:REALNUT2009OGD, ogdwien:PLANUNGUBHALTOGD, ogdwien:STEHENDEGEWOGD, ogdwien:BTKLBACHOGD, ogdwien:MARKTFLAECHEOGD, ogdwien:OEFFHALTESTOGD, ogdwien:NATURA2TOGD, ogdwien:AKUSTISCHEAMPELOGD, ogdwien:NETZWERKNATLINOGD, ogdwien:HYDRANTOGD, ogdwien:MAERKTEOGD, ogdwien:CHRISTBAUMOGD, ogdwien:DONAUINSFLOGD, ogdwien:REALNUT2003OGD, ogdwien:REALNUT2001OGD, ogdwien:PARKENGELTUNGOGD, ogdwien:GESCHLANDTEILEOGD, ogdwien:BUSPARKPLATZOGD, ogdwien:UNIVERSITAETOGD, ogdwien:SCHWIMMBADOGD, ogdwien:GELAENDEOGD, ogdwien:FUNDBOXOGD, ogdwien:GRUENFREIFLOGD, ogdwien:PLANUNGKNOTENOGD, ogdwien:NETZWERKIBEZLOGD, ogdwien:ZAEHLGEBIETOGD, ogdwien:REALNUT200708OGD, ogdwien:EUPROJEKTEOGD, ogdwien:PARKANLAGEOGD, ogdwien:PARKENAUTOMATOGD, ogdwien:DONAUINSPKTOGD, ogdwien:KURZPARKZONEOGD, ogdwien:HISTWASSERLTGOGD, ogdwien:PLANUNGAUTOBOGD, ogdwien:CARSHARINGOGD, ogdwien:SPORTSTAETTENOGD, ogdwien:PLANUNGUBAHNOGD, ogdwien:BEZIRKSGRENZEOGD, ogdwien:NETZWERKIBEZFOGDChildren

Dataset mobile Problemstoffsammelstelle
http://data.wien.gv.at/daten/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset Naturdenkmal
http://data.wien.gv.at/daten/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset Brücken und Tunnel der Landesstraßen B+L
http://data.wien.gv.at/daten/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset Volkshochschule
http://data.wien.gv.at/daten/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset Grillplätze
http://data.wien.gv.at/daten/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset Friedhof
http://data.wien.gv.at/daten/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset Bürgerdienst-Bezirksstellen
http://data.wien.gv.at/daten/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset Badestellen
http://data.wien.gv.at/daten/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset Netzwerk Natur Punkt
http://data.wien.gv.at/daten/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset WC-Anlagen Behindertenkabine mit Euro-Key
http://data.wien.gv.at/daten/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset Parkschein-Geschäftsstelle
http://data.wien.gv.at/daten/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset WLAN - Stadt Wien Standorte
http://data.wien.gv.at/daten/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset Archäologische Fundpunkte
http://data.wien.gv.at/daten/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset Öffentlicher Verkehr - Linien
http://data.wien.gv.at/daten/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset Naturschutzgebiet
http://data.wien.gv.at/daten/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset Städtisches Amt
http://data.wien.gv.at/daten/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset Citybikes
http://data.wien.gv.at/daten/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset Nationalpark
http://data.wien.gv.at/daten/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset stationäre Problemstoffsammelstelle
http://data.wien.gv.at/daten/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset U-Bahnnetz Haltestellen
http://data.wien.gv.at/daten/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset Landschaftsschutzgebiet
http://data.wien.gv.at/daten/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset Fließgewässer
http://data.wien.gv.at/daten/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset Hundekotsackerlspender
http://data.wien.gv.at/daten/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset Kurzparkzonen-Berechtigungszone
http://data.wien.gv.at/daten/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset Biosphärenpark
http://data.wien.gv.at/daten/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset Biotoptypenkartierung
http://data.wien.gv.at/daten/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset Wohn-Pflegehaus
http://data.wien.gv.at/daten/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset Stadtspaziergang - Linien
http://data.wien.gv.at/daten/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset Grüngürtel Wien - Gewässer
http://data.wien.gv.at/daten/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset Bushaltezone
http://data.wien.gv.at/daten/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset Fahrschule Wien
http://data.wien.gv.at/daten/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset Schiffsanlegestelle
http://data.wien.gv.at/daten/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset Baumkataster
http://data.wien.gv.at/daten/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset Kurzparkzone (Linie)
http://data.wien.gv.at/daten/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset Anrainerparkplätze
http://data.wien.gv.at/daten/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset Zählbezirk
http://data.wien.gv.at/daten/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset RBW-Baublöcke
http://data.wien.gv.at/daten/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset Sozialmarkt
http://data.wien.gv.at/daten/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset Straßenbahnplanung - Haltestellen
http://data.wien.gv.at/daten/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset Radfahranlage
http://data.wien.gv.at/daten/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset Ambulanzen
http://data.wien.gv.at/daten/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset U-Bahnnetz Linien
http://data.wien.gv.at/daten/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset Hochrangiges Straßennetz - Planung Schnellstraße
http://data.wien.gv.at/daten/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset Behindertenparkplatz
http://data.wien.gv.at/daten/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset Haltestellen Wiener Linien
http://data.wien.gv.at/daten/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset Mittelalterl. Burgen u. Schlösser
http://data.wien.gv.at/daten/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset Weltkulturerbe
http://data.wien.gv.at/daten/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset Fahrradabstellanlage
http://data.wien.gv.at/daten/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset Stationen
http://data.wien.gv.at/daten/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset Park and Ride
http://data.wien.gv.at/daten/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset Trinkbrunnen
http://data.wien.gv.at/daten/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset Realnutzungskartierung 2005
http://data.wien.gv.at/daten/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset Kindergarten
http://data.wien.gv.at/daten/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset Internationale Organisationen
http://data.wien.gv.at/daten/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset Netzwerk Natur Fläche
http://data.wien.gv.at/daten/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset Altstoffsammelstelle
http://data.wien.gv.at/daten/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset Musik- und Singschule
http://data.wien.gv.at/daten/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset Museum
http://data.wien.gv.at/daten/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset Defibrillatoren
http://data.wien.gv.at/daten/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset Motorradabstellplatz
http://data.wien.gv.at/daten/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset Bücherei
http://data.wien.gv.at/daten/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset Donaukilometrierung
http://data.wien.gv.at/daten/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset Wiener Linien Aufzüge
http://data.wien.gv.at/daten/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset Natura 2000 Vogelschutzrichtlinie
http://data.wien.gv.at/daten/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset Ökologische Entwicklungsflächen
http://data.wien.gv.at/daten/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset Campingplatz
http://data.wien.gv.at/daten/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset Kunstwerke im öffentlichen Raum - Kulturgut
http://data.wien.gv.at/daten/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset Hochrangiges Straßennetz - Planung Hauptstraße
http://data.wien.gv.at/daten/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset Hochrangiges Straßennetz - Planung A-Ast
http://data.wien.gv.at/daten/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset Hundezone
http://data.wien.gv.at/daten/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset Ampeln ohne Akustikkennung - Standorte
http://data.wien.gv.at/daten/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset Polizei
http://data.wien.gv.at/daten/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset Mistplatz
http://data.wien.gv.at/daten/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset Straßenbahnplanung - Linien
http://data.wien.gv.at/daten/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset Ramsar - Gebiet
http://data.wien.gv.at/daten/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset Landesgrenzen
http://data.wien.gv.at/daten/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset Themenradwege
http://data.wien.gv.at/daten/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset Multimediastationen
http://data.wien.gv.at/daten/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset Taxistandplätze
http://data.wien.gv.at/daten/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset Katholische Kirchen
http://data.wien.gv.at/daten/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset Schule
http://data.wien.gv.at/daten/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset Krankenhaus
http://data.wien.gv.at/daten/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset Geschützte Biotope
http://data.wien.gv.at/daten/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset Sehenswürdigkeiten
http://data.wien.gv.at/daten/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset Spielplatz
http://data.wien.gv.at/daten/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset Stadtspaziergang - Punkte
http://data.wien.gv.at/daten/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset Realnutzungskartierung 2009
http://data.wien.gv.at/daten/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset U-Bahn Planung Haltestellen
http://data.wien.gv.at/daten/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset Stehende Gewässser
http://data.wien.gv.at/daten/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset Biotoptypenkartierung kleine Bäche
http://data.wien.gv.at/daten/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset Wiener Märkte (Fläche)
http://data.wien.gv.at/daten/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset Öffentlicher Verkehr - Haltestellen
http://data.wien.gv.at/daten/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset Natura 2000 FloraFaunaHabitatrichtlinie
http://data.wien.gv.at/daten/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset Ampel mit Akustikkennung
http://data.wien.gv.at/daten/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset Netzwerk Natur Linie
http://data.wien.gv.at/daten/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset Hydranten
http://data.wien.gv.at/daten/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset Wiener Märkte (Punkt)
http://data.wien.gv.at/daten/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset Christbaumsammelstelle
http://data.wien.gv.at/daten/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset Donauinsel - Flächen (FKK)
http://data.wien.gv.at/daten/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset Realnutzungskartierung 2003
http://data.wien.gv.at/daten/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset Realnutzungskartierung 2001
http://data.wien.gv.at/daten/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset Kurzparkzonen-Geltungsbereich
http://data.wien.gv.at/daten/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset Geschützte Landschaftsteile
http://data.wien.gv.at/daten/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset Busparkplatz
http://data.wien.gv.at/daten/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset Universität
http://data.wien.gv.at/daten/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset Schwimmbad
http://data.wien.gv.at/daten/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset Geländemodell 5m Raster
http://data.wien.gv.at/daten/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset Fundboxen
http://data.wien.gv.at/daten/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset Grüngürtel Wien Freifläche
http://data.wien.gv.at/daten/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset Hochrangiges Straßennetz - Planung Knoten
http://data.wien.gv.at/daten/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset Netzwerk Natur Linie
http://data.wien.gv.at/daten/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset Zählgebiet
http://data.wien.gv.at/daten/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset Realnutzungskartierung 2007/08
http://data.wien.gv.at/daten/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset EU-Projekte
http://data.wien.gv.at/daten/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset Parkanlage
http://data.wien.gv.at/daten/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset Parkschein-Automat
http://data.wien.gv.at/daten/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset Donauinsel - Punkte
http://data.wien.gv.at/daten/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset Kurzparkzone (Fläche)
http://data.wien.gv.at/daten/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset Historische Wasserleitung
http://data.wien.gv.at/daten/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset Hochrangiges Straßennetz - Planung Autobahn
http://data.wien.gv.at/daten/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset Carsharing
http://data.wien.gv.at/daten/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset Sportstätten
http://data.wien.gv.at/daten/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset U-Bahn Planung Linien
http://data.wien.gv.at/daten/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset Bezirksgrenzen
http://data.wien.gv.at/daten/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset Netzwerk Natur Fläche
http://data.wien.gv.at/daten/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities