Home | Place | Keyword | AboutDataset: BDO_4000

Identifierurn:uuid:68b4fd99-4223-4841-9f38-6d493da7af6a-BDO_4000
Typenamecsw:Record
Schemahttp://www.opengis.net/wms
Last update2013-10-22T13:37:34Z
TitleBDO_4000
Parentidentifierurn:uuid:68b4fd99-4223-4841-9f38-6d493da7af6a
Sourcehttp://sdi.geoportal.gov.pl/WMS_BDOR/service.svc/get?amp;request=GetCapabilities
CRSurn:ogc:def:crs:EPSG:6.11:4326
Distance unit of measuredegreesService: Usługa przeglądania (WMS) Bazy Danych Ogólnogeograficznych w postaci rastrowej.

Identifierurn:uuid:68b4fd99-4223-4841-9f38-6d493da7af6a
Typenamecsw:Record
Schemahttp://www.opengis.net/wms
Last update2013-10-22T13:37:34Z
TitleUsługa przeglądania (WMS) Bazy Danych Ogólnogeograficznych w postaci rastrowej.
AbstractUs�uga prezentuje Baz� Danych Og�lnogeograficznych (BDO) w postaci rastrowej. BDO powsta�a w oparciu o wiele materia��w �r�d�owych, w�r�d kt�rych najistotniejszym by� zas�b bazy VMap poziomu 1, udost�pniony przez Zarz�d Geografii Wojskowej Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Zakres informacyjny BDO obejmuje: podzia� administracyjny, osadnictwo i obiekty antropogeniczne, hydrografi�, rze�b� terenu, transport, pokrycie terenu i u�ytkowanie ziemi, obszary chronione, nazwy geograficzne.
KeywordsWMS,Web Map Service,Us�uga przegl�dania,View service,Baza og�lnogeograficzna,Dane og�lnogeograficzne,Baza przegl�dowa,Mapa przegl�dowa,Mapa 1:250000,Dane referencyjne,Obszary chronione,Cieki,Drogi,Koleje,Lotniska,Wojew�dztwa,Powiaty,Parki Narodowe,Punkty wysoko�ciowe,Parki krajobrazowe,BDO,Miejscowo�ci,Protected sites,General geographical base,General geographical data,General map,Referential data,Watercourses,Roads,Railways,Airports,Regions,Countries,National parks,Elevation points,Landscape parks,Urban areas
CreatorCODGiK
PublisherCentralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
ContributorCODGiK
OrganizationCODGiK
Accessconstraintsnone
Otherconstraintsnone
FormatOGC:WMS
Sourcehttp://sdi.geoportal.gov.pl/WMS_BDOR/service.svc/get?amp;request=GetCapabilities
CRSurn:ogc:def:crs:EPSG:6.11:4326
Distance unit of measuredegrees
Service typeOGC:WMS
Service type version1.1.1
OperationsGetCapabilities, GetMap, GetFeatureInfo, DescribeLayer, GetLegendGraphic
Coupling typetight
Operates onBDO_4000, BDO_250, BDO_500, BDO_1000