Home | Place | Keyword | AboutDataset: Nazwa gminy

Identifierurn:uuid:75d31bf9-86cc-4524-b8df-036967e278a5-Nazwa_gminy
Typenamecsw:Record
Schemahttp://www.opengis.net/wms
Last update2013-10-22T13:39:08Z
TitleNazwa gminy
Parentidentifierurn:uuid:75d31bf9-86cc-4524-b8df-036967e278a5
Sourcehttp://sdi.geoportal.gov.pl/WMS_PRG/service.svc/get?amp;request=GetCapabilities
CRSurn:ogc:def:crs:EPSG:6.11:4326
Distance unit of measuredegreesService: Usługa przeglądania (WMS) Państwowego Rejestru Granic dla obszaru Polski.

Identifierurn:uuid:75d31bf9-86cc-4524-b8df-036967e278a5
Typenamecsw:Record
Schemahttp://www.opengis.net/wms
Last update2013-10-22T13:39:08Z
TitleUsługa przeglądania (WMS) Państwowego Rejestru Granic dla obszaru Polski.
AbstractUs�uga przegl�dania (Web Map Service,WMS) umo�liwiaj�ca przegl�dania Pa�stwowego Rejestru Granic dla obszaru Polski. PRG opiera si� na danych pochodz�cych z operat�w ewidencji grunt�w i prowadzony jest w formie bazy Access-owej. Jest to w�a�ciwie baza danych wsp�rz�dnych punkt�w za�amania granicy. Wsp�rz�dne przechowywane s� jako wsp�rz�dne geograficzne, a dodatkowo wyra�one s� w takim uk�adzie, w jakim przechowywane s� w zasobie geodezyjno-kartograficznym. Ca�a struktura bazy opiera si� o punkty tworz�ce linie graniczne. Linie biegn� od w�z�a do w�z�a. W�z�y stanowi� tr�jgranic� jednostek administracyjnych.
KeywordsWMS,Web Map Service,Us�uga przegl�dania,View service,Granica administracyjna,Jednostki administracyjne,Podzia� terytorialny,Rejestr granic,Przebieg granic,Punkt graniczny,TERYT,Gminy,Powiaty,Wojew�dztwa,Granica pa�stwa,Administrative units,Nazwy geograficzne,Geographical names,Administrative boundary,Administrative division,Boundary registry,Boundary location,Boundary point,CountryRegion,National boundary
CreatorCODGIK
PublisherCentralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
ContributorCODGIK
OrganizationCODGIK
Accessconstraintsnone
Otherconstraintsnone
FormatOGC:WMS
Sourcehttp://sdi.geoportal.gov.pl/WMS_PRG/service.svc/get?amp;request=GetCapabilities
CRSurn:ogc:def:crs:EPSG:6.11:4326
Distance unit of measuredegrees
Service typeOGC:WMS
Service type version1.1.1
OperationsGetCapabilities, GetMap, GetFeatureInfo, DescribeLayer, GetLegendGraphic
Coupling typetight
Operates onNazwa_powiatu, Nazwa_gminy, Nazwa_wojewodztwa, Powiaty, Wojewodztwa, Gminy