Home | Place | Keyword | AboutDataset: Nazwy ciekow glownych

Identifierurn:uuid:7a75bd58-ccff-496d-8325-9b1289f9dd84-Nazwy_ciekow_glownych
Typenamecsw:Record
Schemahttp://www.opengis.net/wms
Last update2013-10-22T13:39:46Z
TitleNazwy ciekow glownych
Parentidentifierurn:uuid:7a75bd58-ccff-496d-8325-9b1289f9dd84
Sourcehttp://sdi.geoportal.gov.pl/WMS_BDOW/service.svc/get?amp;request=GetCapabilities
CRSurn:ogc:def:crs:EPSG:6.11:4326
Distance unit of measuredegreesService: Usługa przeglądania (WMS) Bazy Danych Ogólnogeograficznych w postaci wektorowej

Identifierurn:uuid:7a75bd58-ccff-496d-8325-9b1289f9dd84
Typenamecsw:Record
Schemahttp://www.opengis.net/wms
Last update2013-10-22T13:39:46Z
TitleUsługa przeglądania (WMS) Bazy Danych Ogólnogeograficznych w postaci wektorowej
AbstractUs�uga prezentuje Baz� Danych Og�lnogeograficznych (BDO) w postaci wektorowej. BDO powsta�a w oparciu o wiele materia��w �r�d�owych, w�r�d kt�rych najistotniejszym by� zas�b bazy VMap poziomu 1, udost�pniony przez Zarz�d Geografii Wojskowej Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Zakres informacyjny BDO obejmuje: podzia� administracyjny, osadnictwo i obiekty antropogeniczne, hydrografi�, rze�b� terenu, transport, pokrycie terenu i u�ytkowanie ziemi, obszary chronione, nazwy geograficzne.
KeywordsWMS,Web Map Service,Us�uga przegl�dania,View service,Baza og�lnogeograficzna,Dane og�lnogeograficzne,Baza przegl�dowa,Mapa przegl�dowa,Mapa 1:250000,Dane referencyjne,Obszary chronione,Cieki,Drogi,Koleje,Lotniska,Wojew�dztwa,Powiaty,Parki Narodowe,Punkty wysoko�ciowe,Parki krajobrazowe,BDO,Miejscowo�ci,Protected sites,General geographical base,General geographical data,General map,Referential data,Watercourses,Roads,Railways,Airports,Regions,Countries,National parks,Elevation points,Landscape parks,Urban areas
CreatorCODGiK
PublisherCentralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
ContributorCODGiK
OrganizationCODGiK
Accessconstraintsnone
Otherconstraintsnone
FormatOGC:WMS
Sourcehttp://sdi.geoportal.gov.pl/WMS_BDOW/service.svc/get?amp;request=GetCapabilities
CRSurn:ogc:def:crs:EPSG:6.11:4326
Distance unit of measuredegrees
Service typeOGC:WMS
Service type version1.1.1
OperationsGetCapabilities, GetMap, GetFeatureInfo, DescribeLayer, GetLegendGraphic
Coupling typetight
Operates onCieki, Droga_ekspresowa, Cieki_glowne, Granica_panstwa, Wody_powierzchniowe, Lasy, Granica_wojewodztwa, Zabudowa, Nazwy_ciekow, Autostrada, Droga_glowna_ruchu_przyspieszonego, Nazwy_geograficzne, Nazwy_jezior, Droga_glowna, Nazwy_ciekow_glownych, Nazwy_miejscowosci