Home | Place | Keyword | AboutDataset: TOPO_10_92

Identifierurn:uuid:a78e6f4b-4f34-49f1-861d-7a59f8febe7c-TOPO_10_92
Typenamecsw:Record
Schemahttp://www.opengis.net/wms
Last update2013-10-22T13:22:47Z
TitleTOPO_10_92
Parentidentifierurn:uuid:a78e6f4b-4f34-49f1-861d-7a59f8febe7c
Sourcehttp://sdi.geoportal.gov.pl/WMS_TOPO/service.svc/get?amp;request=GetCapabilities
CRSurn:ogc:def:crs:EPSG:6.11:4326
Distance unit of measuredegreesService: Usługa przeglądania (WMS) rastrowych map topograficznych dla obszaruPolski.

Identifierurn:uuid:a78e6f4b-4f34-49f1-861d-7a59f8febe7c
Typenamecsw:Record
Schemahttp://www.opengis.net/wms
Last update2013-10-22T13:22:47Z
TitleUsługa przeglądania (WMS) rastrowych map topograficznych dla obszaruPolski.
AbstractUs�uga przegl�dania WMS (Web Map Service) umo�liwiaj�ca przegl�danie danych topograficznych dla Polski. Mapa topograficzna Polski jest wielkoskalowym urz�dowym opracowaniem kartograficznym, sporz�dzanym i aktualizowanym w spos�b jednolity dla ca�ego kraju. Jej tre�� stanowi� elementy �rodowiska geograficznego powierzchni Ziemi i ich przestrzenne zwi�zki.
KeywordsWMS,Web Map Service,Us�uga przegl�dania,View service,Punkty osnowy geodezyjnej,Koleje i obiekty z nimi zwi�zane,Drogi i obiekty z nimi zwi�zane,Budynki i budowle,Obiekty gospodarcze,Wody i obiekty z nimi zwi�zane,Granice,Ro�linno��, uprawy i grunty,Rze�ba terenu,Nazwy geograficzne,Budynki,Zagospodarowanie przestrzenne,Sieci transportowe,Regiony morskie,Geographical names,Transport networks,Buildings,Sea regions,Geodetic control network points,Boundary,Roads,Railways,Railway stations,Water,Land use,Land relief,Boundaries,Vegetation,Agricultural production,Agricultural lands
CreatorCODGIK
PublisherCentralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
ContributorCODGIK
OrganizationCODGIK
Accessconstraintsnone
Otherconstraintsnone
FormatOGC:WMS
Sourcehttp://sdi.geoportal.gov.pl/WMS_TOPO/service.svc/get?amp;request=GetCapabilities
CRSurn:ogc:def:crs:EPSG:6.11:4326
Distance unit of measuredegrees
Service typeOGC:WMS
Service type version1.1.1
OperationsGetCapabilities, GetMap, GetFeatureInfo, DescribeLayer, GetLegendGraphic
Coupling typetight
Operates onTOPO_10_65, TOPO_10_92, TOPO_10_42, TOPO_100_80, TOPO_50_65, TOPO_25_65, TOPO_50_WGS84, TOPO_50_92, TOPO_50_42