Home | Place | Keyword | AboutDataset: SOZO_50_42

Identifierurn:uuid:bfc614a6-bde9-4737-825d-a86d4f244d95-SOZO_50_42
Typenamecsw:Record
Schemahttp://www.opengis.net/wms
Last update2013-10-22T13:51:08Z
TitleSOZO_50_42
Parentidentifierurn:uuid:bfc614a6-bde9-4737-825d-a86d4f244d95
Sourcehttp://sdi.geoportal.gov.pl/WMS_SOZO/service.svc/get?amp;request=GetCapabilities
CRSurn:ogc:def:crs:EPSG:6.11:4326
Distance unit of measuredegreesService: Usługa przeglądania (WMS) rastrowej mapy sozologicznej dla obszaru Polski.

Identifierurn:uuid:bfc614a6-bde9-4737-825d-a86d4f244d95
Typenamecsw:Record
Schemahttp://www.opengis.net/wms
Last update2013-10-22T13:51:08Z
TitleUsługa przeglądania (WMS) rastrowej mapy sozologicznej dla obszaru Polski.
AbstractUs�uga przegl�dania (Web Map Service,WMS) umo�liwiaj�ca przegl�danie rastrowych map sozologicznych Polski. Dane udost�pniane za pomoc� tej us�ugi stanowi� map� tematyczn�, przedstawiaj�c� stan �rodowiska przyrodniczego oraz przyczyny i skutki � tak negatywnych, jak i pozytywnych � przemian zachodz�cych w �rodowisku pod wp�ywem r�nego rodzaju proces�w, w tym przede wszystkim dzia�alno�ci cz�owieka, a tak�e sposoby ochrony naturalnych warto�ci tego �rodowiska.
KeywordsWMS,Web Map Service,Us�uga przegl�dania,View service,Mapa tematyczna,Ochrona przyrody,Zanieczyszczenia,Emitory zanieczyszcze�,Planowanie przestrzenne,�rodowisko przyrodnicze,Ochrona �rodowiska,Degradacja �rodowiska,Rekultywacja,Obszary chronione,Protected sites,U�ytkowanie terenu,Land cover,Zagospodarowanie przestrzenne,Land use,Thematic map,Nature conservation,Pollutant,Source of pollution,Land planning,Natural environment,Environmental conservation,Environmental degradation,Land reclamation
CreatorCODGiK
PublisherCentralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
ContributorCODGiK
OrganizationCODGiK
Accessconstraintsnone
Otherconstraintsnone
FormatOGC:WMS
Sourcehttp://sdi.geoportal.gov.pl/WMS_SOZO/service.svc/get?amp;request=GetCapabilities
CRSurn:ogc:def:crs:EPSG:6.11:4326
Distance unit of measuredegrees
Service typeOGC:WMS
Service type version1.1.1
OperationsGetCapabilities, GetMap, GetFeatureInfo, DescribeLayer, GetLegendGraphic
Coupling typetight
Operates onSOZO_50_42, SOZO_50_92