Home | Place | Keyword | AboutDataset: beschermdenatuurmonumenten

Identifierurn:uuid:cb09de78-a948-432c-b427-df719d0e5a90-beschermdenatuurmonumenten
Typenamecsw:Record
Schemahttp://www.opengis.net/wms
Last update2013-10-22T13:23:09Z
Titlebeschermdenatuurmonumenten
AbstractBeschermdenatuurmonumenten Beschermde gebieden
KeywordsBeschermde gebieden
Parentidentifierurn:uuid:cb09de78-a948-432c-b427-df719d0e5a90
Sourcehttp://test.geodata.nationaalgeoregister.nl/beschermdenatuurmonumenten/ows?amp;request=GetCapabilities
CRSurn:ogc:def:crs:EPSG:6.11:4326
Distance unit of measuredegreesService: Beschermde Natuurmonumenten WMS

Identifierurn:uuid:cb09de78-a948-432c-b427-df719d0e5a90
Typenamecsw:Record
Schemahttp://www.opengis.net/wms
Last update2013-10-22T13:23:09Z
TitleBeschermde Natuurmonumenten WMS
AbstractBeschermde Natuurmonumenten buiten Natura 2000: Al onder de Natuurbeschermingswet 1967 werden natuurgebieden beschermd door het aanwijzen van Staats- en Beschermde Natuurmonumenten. Met de inwerkingtreding van de Natuurbeschermingswet 1998 vervalt het onderscheid tussen Staats- en Beschermde Natuurmonumenten, beide worden nu Beschermde Natuurmonumenten genoemd. Daarnaast komen die (delen van) Beschermde Natuurmonumenten die overlappen met Natura 2000-gebieden te vervallen. Voor reeds aangewezen Vogelrichtlijngebieden geldt als vervaldatum de datum van inwerkingtreding van de (gewijzigde Natuurbeschermingswet 1998 (1 oktober 2005). Voor Habitatrichtlijngebieden (niet tevens Vogelrichtlijngebied) geldt als vervaldatum de datum van definitieve aanwijzing (op 1 november 2009 gold dat alleen nog maar voor Witterveld). De instandhoudingsdoelstellingen van het betreffende Natura 2000-gebied zullen wel mede betrekking hebben op de waarden die beschermd werden door het (vervallen) Beschermde Natuurmonument. Dit bestand omvat uitsluitend de Beschermde Natuurmonumenten die niet overlappen met Natura 2000-gebieden. Dat betreft ook delen van Beschermde Natuurmonumenten die gedeeltelijk binnen Natura 2000 vallen (Lauwersmeer, Korverskooi, Moerasterreinen Loosdrecht, Waterland Varkensland, Heideterreinen Bergen, Heideterreinen Twickel en Schraallanden Utr-west)
KeywordsBeschermde gebieden,Protected sites,infoMapAccessService
CreatorKlantContactCenter PDOK
PublisherPDOK
ContributorKlantContactCenter PDOK
OrganizationKlantContactCenter PDOK
AccessconstraintsotherRestrictions;
http://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/deed.nl; Geen beperkingen
OtherconstraintsNONE
FormatOGC:WMS
Sourcehttp://test.geodata.nationaalgeoregister.nl/beschermdenatuurmonumenten/ows?amp;request=GetCapabilities
CRSurn:ogc:def:crs:EPSG:6.11:4326
Distance unit of measuredegrees
Service typeOGC:WMS
Service type version1.1.1
OperationsGetCapabilities, GetMap, GetFeatureInfo, DescribeLayer, GetLegendGraphic, GetStyles
Coupling typetight
Operates onbeschermdenatuurmonumenten